Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку освіти і науки в Україні
PDF
HTML

Ключові слова

Україна
ЄС
європейська інтеграція
наука
Європейський дослідницький простів

Як цитувати

Топузов , О. ., Локшина, О. ., Джурило, А. ., & Шпарик, О. . (2023). Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку освіти і науки в Україні. Український Педагогічний журнал, (4), 5–19. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19

Анотація

Статтю присвячено аналізу стратегічних орієнтирів Європейського дослідницького простору як системи програм і політичних інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень та розробок держав-членів ЄС та асоційованих членів з метою розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного трансферу знань, мобільності дослідників. Констатовано актуальність проведеного дослідження в умовах отримання Україною у 2022 році статусу кандидата на членство в ЄС та початку гармонізації національної правової системи з «acquis communautaire», включно з галуззю науки та освіти. Для досягнення мети застосовано метод аналізу ключових документів ЄС, які регулюють правове поле та визначають напрями розвитку Європейського дослідницького простору. Також було вивчено законодавчі і стратегічні документи України, що регулюють процес європейської інтеграції загалом та національної науки зокрема. Охарактеризовано особливості становлення Європейського дослідницького простору, починаючи з 2000 року. Розкрито етапи цього становлення в аспектах фокусу, пріоритетів і досягнень. Акцентовано на еволюції місії Європейського дослідницького простору від подолання фрагментації національних дослідницьких систем й посилення політичної координації між державами-членами та ЄС (2000–2007), до вільного руху знань як «п’ятої свободи» (2007–2012), та до формування спільного ринку знань, досліджень та інновацій (2012–2020). З’ясовано сутнісні характеристики оновленого Європейського дослідницького простору, починаючи з 2020 року. Зроблено висновок, що такі принципи та цінності, як етика і доброчесність науки та інновацій, свобода наукових досліджень, гендерна рівність та рівні можливості для всіх, вільне пересування дослідників, знань і технологій, прагнення до досконалості, соціальна відповідальність є визначальними орієнтирами для української науки. Інноваційна практика ЄС з розбудови Європейського дослідницького простору потребує подальшого осмислення в умовах прагнення України до більшої інтеграції в Європейський дослідницький простір.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19
PDF
HTML

Посилання

Бородіна, О.А. (2021). Інтеграція в європейський освітньо-науковий простір як фактор модернізації економіки України. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 1(87), 10–14. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.1.2

Верховна Рада України. (2014). Угода «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Драч, І.І., Литвинова, С.Г., & Слободянюк, О.М. (2022). Досвід реалізації інституційних політик відкритої науки в європейських університетах. Інформаційні технології і засоби навчання, 90(4), 173–190. https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.4945

Євроінтеграційний портал. (2023). Аналітичний звіт до Повідомлення Комісії для Європейського Парламенту, Європейської Ради та Ради Висновок Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі. http://bitly.ws/PpuR

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2016, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Іванов, С.В., Антонюк, В.П. (2020). Європейський дослідницький простір та Україна: проблеми і перспективи інтеграції. Економічний вісник Донбасу, 3(61), 166–176. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173855

Локшина, О.І. (2021). Європейська і світова інтеграція в галузі освіти – шлях до підвищення якості освіти. У В. Кремень (ред.), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (сс. 134–142). НАПН України, КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Локшина, О.І. (2022). Стратегія європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у 2021–2030 рр. як євроінтеграційний орієнтир для української освіти. Український педагогічний журнал, (4), 5–17. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-5-17

Луговий, В. (ред.), Драч, І., Петроє, О. (ред.), Зінченко, В., Мєлков, Ю., Жиляєв, І., Регейло, І., Базелюк, Н., Камишин, В. (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука»: препринт (аналітичні матеріали). Інститут вищої освіти НАПН України. http://bitly.ws/Q7dv

Міністерство освіти і науки України. (2018). Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницькогопростору (ERA-UA). http://bitly.ws/PpyS

Chou, Meng-Hsuan. (2014). The evolution of the European Research Area as an idea in European integration. In Meng-Hsuan Chou & Åse Gornitzka (Eds.), Building the knowledge economy in Europe (pp.27–50). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781782545293.00007

Consolidated version of the Treaty on European Union. (2012). EUR-Lex, Publications Office. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT

European Commission. (2000). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 18 January 2000: Towards a European research area. Retrieved August 4, 2023, from http://bitly.ws/Q7ma

European Commission. (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2005/251/oj

European Commission. (2010). Communication from the Commission. Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. http://bitly.ws/Q7sH

European Commission. (2012a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0392

European Commission. (2012b). European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. Conditions for membership. Retrieved August 4, 2023, from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/conditions-membership_en

European Commission. (2019). ERA Progress Report 2018: The European Research Area: Advancing Together the Europe of Research and Innovation. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/118067

European Commission. (2020a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Era for Research and Innovation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN

European Commission. (2020b). History of the European Research Area. Retrieved August 4, 2023, from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2020-02/ec_rtd_factsheet-era-history.pdf

European Commission. (2021). European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

European Commission. (2022). A pact for research and innovation in Europe. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/56361

European Council. (2000, 23-24 March). Lisbon European Council: Presidency Conclusions. Retrieved August 4, 2023, from https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

European Council. (2008, 3 June). Council Conclusions on The Launch of the “Ljubljana Process” - Towards Full Realisation of ERA. Retrieved August 4, 2023, from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010231%202008%20INIT/EN/pdf

European Council. (2009, 31 January). Council Conclusions on the Definition of a "2020 Vision for the European Research Area". Retrieved August 4, 2023, from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2016767%202008%20INIT/EN/pdf

European Council. (2021, 26 November). Council Recommendation (EU) 2021/2122 of 26 November 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021H2122

The European Research Area (ERA): new perspectives. (2007). EUR-Lex, Publications Office. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-european-research-area-era-new-perspectives.html

Borodina, O.A. (2021). Intehratsiia v yevropeiskyi osvitno-naukovyi prostir yak faktor modernizatsii ekonomiky Ukrainy. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 1(87), 10–14. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.1.2

Chou, Meng-Hsuan. (2014). The evolution of the European Research Area as an idea in European integration. In Meng-Hsuan Chou & Åse Gornitzka (Eds.), Building the knowledge economy in Europe (pp.27–50). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781782545293.00007

Consolidated version of the Treaty on European Union. (2012). EUR-Lex, Publications Office. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT

Drach, I.I., Lytvynova, S.H., & Slobodianiuk, O.M. (2022). Dosvid realizatsii instytutsiinykh polityk vidkrytoi nauky v yevropeiskykh universytetakh. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 90(4), 173–190. https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.4945

European Commission. (2000). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 18 January 2000: Towards a European research area. Retrieved August 4, 2023, from http://bitly.ws/Q7ma

European Commission. (2005). Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2005/251/oj

European Commission. (2010). Communication from the Commission. Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. http://bitly.ws/Q7sH

European Commission. (2012a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0392

European Commission. (2012b). European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. Conditions for membership. Retrieved August 4, 2023, from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/conditions-membership_en

European Commission. (2019). ERA Progress Report 2018: The European Research Area: Advancing Together the Europe of Research and Innovation. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/118067

European Commission. (2020a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Era for Research and Innovation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN

European Commission. (2020b). History of the European Research Area. Retrieved August 4, 2023, from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2020-02/ec_rtd_factsheet-era-history.pdf

European Commission. (2021). European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

European Commission. (2022). A pact for research and innovation in Europe. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/56361

European Council. (2000, 23-24 March). Lisbon European Council: Presidency Conclusions. Retrieved August 4, 2023, from https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

European Council. (2008, 3 June). Council Conclusions on The Launch of the “Ljubljana Process” - Towards Full Realisation of ERA. Retrieved August 4, 2023, from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2010231%202008%20INIT/EN/pdf

European Council. (2009, 31 January). Council Conclusions on the Definition of a "2020 Vision for the European Research Area". Retrieved August 4, 2023, from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2016767%202008%20INIT/EN/pdf

European Council. (2021, 26 November). Council Recommendation (EU) 2021/2122 of 26 November 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021H2122

Ivanov, S.V., Antoniuk, V.P. (2020). Yevropeiskyi doslidnytskyi prostir ta Ukraina: problemy i perspektyvy intehratsii. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 3(61), 166–176. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173855

Lokshyna, O.I. (2021). Yevropeiska i svitova intehratsiia v haluzi osvity – shliakh do pidvyshchennia yakosti osvity. In V. Kremen (ed.), Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini: monohrafiia (pp. 134–142). NAPN Ukrainy, KONVI PRINT. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Lokshyna, O.I. (2022). Stratehiia yevropeiskoho spivrobitnytstva u haluzi osvity i navchannia u 2021–2030 rr. yak yevrointehratsiinyi oriientyr dlia ukrainskoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4), 5–17. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-5-17

Luhovyi, V. (red.), Drach, I., Petroie, O. (red.), Zinchenko, V., Mielkov, Yu., Zhyliaiev, I., Reheilo, I., Bazeliuk, N., Kamyshyn, V. (2021). Teoretychni osnovy pidvyshchennia doslidnytskoi spromozhnosti universytetiv Ukrainy v konteksti implementatsii kontseptsii «Vidkryta nauka»: preprynt (analitychni materialy). Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. http://bitly.ws/Q7dv

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2018). Dorozhnia karta intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskohoprostoru (ERA-UA). http://bitly.ws/PpyS

The European Research Area (ERA): new perspectives. (2007). EUR-Lex, Publications Office. Retrieved August 4, 2023, from https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-european-research-area-era-new-perspectives.html

Verkhovna Rada Ukrainy. (2014). Uhoda «Pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Yevrointehratsiinyi portal. (2023). Analitychnyi zvit do Povidomlennia Komisii dlia Yevropeiskoho Parlamentu, Yevropeiskoi Rady ta Rady Vysnovok Yevropeiskoi Komisii shchodo zaiavky Ukrainy na chlenstvo v Yevropeiskomu Soiuzi. http://bitly.ws/PpuR

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist». (2016, 26 lystopada). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.