Компетентнісний конструкт управлінської діяльності керівника закладу освіти: від теорії до практики моделювання
PDF
HTML

Ключові слова

компетентність
професійна компетентність керівника ЗСО
системна динаміка
компетентнісний конструкт
модель професійної компетентності креативного керівника

Як цитувати

Саух , І. . (2023). Компетентнісний конструкт управлінської діяльності керівника закладу освіти: від теорії до практики моделювання. Український Педагогічний журнал, (4), 53–60. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-53-60

Анотація

У статті наголошується на важливій ролі освітньої галузі задля успішної реалізації стратегії повоєнного відновлення країни, формування концептуально нових організаційних механізмів і підходів до управлінської діяльності в системі освіти, зокрема в цьому контексті компетентнісний підхід визначається однією з основ освітньої політики.
Доведено необхідність трансформації концептуальних засад професійної діяльності керівника закладу освіти в умовах державно-громадського управління на засадах партнерської взаємодії в компетентнісний конструкт з огляду на методологію креативної управлінської діяльності. Визначені найважливіші передумови трансформації моделі професійної компетентності креативного керівника освітнього закладу. На цій основі здійснено побудову моделі професійної компетентності керівника в умовах державно-громадського управління на засадах партнерської взаємодії. Відзначається бінарність цього процесу: по-перше, з одного боку, мета, що безперечно обумовлена нагальним суспільним запитом на креативних компетентних керівників нового часу; по-друге, це системне структуроване утворення, яке відображає потреби, фіксує вимоги до професійних, управлінських, особистісних якостей фахівців керуючої системи освітньої організації.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-53-60
PDF
HTML

Посилання

Калініна, Л.М. (2017). Управління Новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін. Директор школи. Січень. С. 12‒21.

Кремень, В.Г., Пазиніч, С.М., Пономарьов, О.С. (2008). Філософія управління: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: НТУ «ХПІ».

Локшина, О.І. (2019). Компетентнісна освіта в європейському союзі – від ідеї до практики. Життєва компетентність у контексті діалогу педагогічних культур: Україна – країни Європейського союзу. Компаративний практико-зорієнтований збірник. https://lib.iitta.gov.ua/722645/ 1/Локшина_розділ%20до%20збірника%20Єрмакова% 20та%20інших_ Життєва%20компетентність%202019.pdf

Keynes, J.M. (1973) The General Theory and After: Defence and development. Volume XIY of the Collected Works of John Maynard Keynes. London: Macmillan and Cambridge University Press.

Lee, A.T. (2010). Managerial competencies, roles, and effectiveness; rater perceptions and organizational measures. https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3471/1/MW A TvdLeeapril2010.pdf.

Winterton, J., Delamare-Le Deist F., Stringfellow E. (2005). Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype. Research report elaborated on behalf of Cedefop. Thessaloniki Final draft (CEDEFOP Project No RP/B/BS/Credit Transfer/005/04), 2005.

Kalinina, L.M. (2017). Upravlinnia Novoiu ukrainskoiu shkoloiu. Porivnialna kharakterystyka kontseptualnykh zmin. Dyrektor shkoly. Sichen. S. 12‒21. (in Ukrainian).

Kremen, V.H., Pazynich, S.M., Ponomarov, O.S. (2008). Filosofiia upravlinnia: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kharkiv: NTU «KhPI». (in Ukrainian).

Lokshyna, O.I. (2019). Kompetentnisna osvita v yevropey̆skomu soiuzi – vid ideï do praktyky. Zhyttieva kompetentnist u konteksti dialohu pedahohichnykh kultur: Ukraïna – kraïny Yevropey̆skoho soiuzu. Komparatyvnyy̆ praktyko-zoriientovanyy̆ zbirnyk. https://lib.iitta.gov.ua/722645/ 1/Lokshyna_rozdil%20do%20zbirnyka%20Iermakova% 20ta%20inshykh_ Zhyttieva%20kompetentnist%202019.pdf (in Ukrainian).

Keynes, J.M. (1973) The General Theory and After: Defence and development. Volume XIY of the Collected Works of John Maynard Keynes. London: Macmillan and Cambridge University Press. (in English).

Lee, A.T. (2010). Managerial competencies, roles, and effectiveness; rater perceptions and organizational measures. https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3471/1/MW A TvdLeeapril2010.pdf. (in English).

Winterton, J., Delamare-Le Deist F., Stringfellow E. (2005). Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype. Research report elaborated on behalf of Cedefop. Thessaloniki Final draft (CEDEFOP Project No RP/B/BS/Credit Transfer/005/04), 2005. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.