Переосмислення вікових психологічних особливостей учнів 7-9 класів та їх вплив на оволодіння іноземною мовою
PDF
HTML

Ключові слова

підлітковий вік
вікові особливості
навчання іноземної мови
міжкультурна компетентність
таксономія Блума
творчі здібності
вплив соціальних мереж

Як цитувати

Пасічник, О. . (2023). Переосмислення вікових психологічних особливостей учнів 7-9 класів та їх вплив на оволодіння іноземною мовою. Український Педагогічний журнал, (4), 115–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-115-130

Анотація

Результати численних досліджень засвідчують, що підлітковий вік визнається більшістю сучасних суспільств та існує як особливий соціальний конструкт. Цей період вважається інтенсивним і складним періодом становлення особистості, який супроводжується стрімким когнітивним розвитком, формуванням нових соціальних ролей і обов’язків. Попри те, що упродовж ХХ століття дослідниками було акумульовано суттєву інформаційну базу про особливості підліткового віку, дослідження все ще триває. Більше того, вони вийшли на інституційний рівень, оскільки до вивчення проблем становлення підлітка долучаються міжнародні організації (ОЕСР, PISA). Здійснений автором аналіз джерельної бази засвідчує, що пріоритетне завдання наукових пошуків полягає в максимальному врахуванні пізнавальних можливостей та здібностей підлітків із метою забезпечення компетентнісної спрямованості сучасної освіти. Інтерес до окресленої проблеми зумовлений тим, що неможливо будувати «нову освітню реальність», ігноруючи психологічний портрет сучасного учня, на формування якого комплексний вплив здійснюють соціокультурне середовище, рівень технологізації повсякденних процесів, а також запити сучасного суспільства. Автор інтерпретує результати наявних емпіричних досліджень та екстраполює свої висновки на сферу навчання іноземної мови у 7‒9 класах гімназій. Вибір цієї вікової категорії зумовлений тим, що він є завершальним у структурі базової середньої освіти та передує профільному навчанню в ліцеях.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-115-130
PDF
HTML

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020

Закон України «Про освіту». (2006). Освіта в Україні. Нормативна база (2-е вид.). Київ: КНТ.

Пасічник, О. С. (2020). Формування в учнів основної школи умінь аргументованого усного мовлення засобами проєктної діяльності. Іноземні мови в школах України, 4, 15–18.

Пасічник, О. (2020). Вікові особливості учнів 5–6-х класів та їх вплив на добір змісту навчання іноземних мов. Проблеми сучасного підручника, (25), 88–102. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-88-102

Пасічник, О.С. & Пасічник, О.О. (2023). Технологія CLIL як засіб поглиблення компетентнісної спрямованості змісту навчання іноземних мов: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Проблеми сучасного підручника, (30), 134–148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-134-148

Пасічник, О.С. & Пасічник, О.О. (2019). Дидактичне обґрунтування емоційно-ціннісного компонента змісту навчання іноземних мов. Український Педагогічний журнал, (1), 45–56. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-45-56.

Редько, В. Г. (2020). Дидактична сутність освітнього іншомовного комунікативного середовища як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Український Педагогічний журнал, (4), 109–117.

Редько, В. Г. (2021). Дидактичне моделювання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал, (1), 30–42.

Ярушина, Т.А. (2011). Вікові та статеві особливості креативності у підлітковому віці. Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2 (2), 160 ‒165.

PISA-2021: рамковий документ щодо оцінювання креативного мислення. Київ : Український центр оцінювання якості освіти (2022).

Anderson L. W. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman.

Arnett, Jeffrey Jensen. (1999). Adolescent Storm and Stress, Reconsidered. American Psychologist. 54 (5): 317–26. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.5.317

Bloom, B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. – New York: Longman, 1984.

Carol R. Ember, Emily Pitek, & Erik J. Ringen. (2017). “Adolescence” in C. R. Ember, ed. Explaining Human Culture. Human Relations Area Files. http://hraf.yale.edu/ehc/summaries/adolescence

Combi, C. (2015). Generation Z: Their Voices, Their Lives. Penguin Random House.

Dörnyei, Z. (2001). Teaching and Researching Motivation. London: Longman Pearson.

Duchesne, S., and McMaugh, A. (2016). Educational Psychology for Learning and Teaching, 5th ed. Melbourne, Australia: Cengage Learning.

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd Ed.). New York: Norton.

Erlam, R., Philp, J., & Feick, D. (2021). Teaching Languages to Adolescent Learners: From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108869812

Fonseca-Mora, Carmen & Fuentes, Carmen. (2007). Fostering teenagers’ willingness to learn a foreign language January. in book: Self-esteem and foreign language learning (pp.128-143) Publisher: New Castle: Cambridge Scholars Publishing Editors: Fernando Rubio.

Fredericks, J., Blumenfeld, P., and Paris, A. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109.

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York: D. Appleton & Co.

Keating, D. P. (1990). Adolescent thinking. In S. S. Feldman & G. R. Elliot (Eds.), At the threshold: The developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Legutke, M. (2012). Teaching teenagers. In A. Burns and J. Richards, eds., The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

McDevitt, T. M., & Ormond, J. E. (2013). Child Development and Education, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Penfield, W., & Roberts, L. (1959). Speech and brain mechanisms. Princeton University Press.

Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. New York: International Universities Press.

PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d5f68679-en

Thompson P. M., Jay Giedd, et al (2000). «Growth Patterns in the Developing Brain Detected by Using Continuum Mechanical Tensor Maps», Nature, March 9, 190‒193.

Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Torrance, E. P. (1968). Creativity and Its Educational Implications for the Gifted. Gifted Child Quarterly, 12(2), 67–78. https://doi.org/10.1177/001698626801200201

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. (2020). Postanova KMU N 898 vid 30.09.2020. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` «Pro osvitu». (2006). Osvita v Ukrayini. Normaty`vna baza (2-e vy`d.). Ky`yiv: KNT. (in Ukrainian).

Pasichny`k, O. S. (2020). Formuvannya v uchniv osnovnoyi shkoly` umin` argumentovanogo usnogo movlennya zasobamy` proyektnoyi diyal`nosti. Inozemni movy` v shkolax Ukrayiny`, 4, 15–18. (in Ukrainian).

Pasichny`k, O. (2020). Vikovi osobly`vosti uchniv 5–6-x klasiv ta yix vply`v na dobir zmistu navchannya inozemny`x mov. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (25), 88–102. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-88-102 (in Ukrainian).

Pasichny`k, O.S. & Pasichny`k, O.O. (2023). Texnologiya CLIL yak zasib pogly`blennya kompetentnisnoyi spryamovanosti zmistu navchannya inozemny`x mov: zarubizhny`j dosvid ta vitchy`znyani realiyi. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, (30), 134–148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-30-134-148 (in Ukrainian).

Pasichny`k, O.S. & Pasichny`k, O.O. (2019). Dy`dakty`chne obg`runtuvannya emocijno-cinnisnogo komponenta zmistu navchannya inozemny`x mov. Ukrayins`ky`j Pedagogichny`j zhurnal, (1), 45–56. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-45-56. (in Ukrainian).

Red`ko, V. G. (2020). Dy`dakty`chna sutnist` osvitn`ogo inshomovnogo komunikaty`vnogo seredovy`shha yak zasobu kompetentnisno oriyentovanogo navchannya inozemny`x mov u zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ukrayins`ky`j Pedagogichny`j zhurnal, (4), 109–117. (in Ukrainian).

Red`ko, V. G. (2021). Dy`dakty`chne modelyuvannya movlennyevy`x sy`tuacij yak zasobiv kompetentnisno oriyentovanogo navchannya inozemny`x mov u zakladax zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, (1), 30–42. (in Ukrainian).

Yarushy`na, T.A. (2011). Vikovi ta statevi osobly`vosti kreaty`vnosti u pidlitkovomu vici. Visny`k dnipropetrovs`kogo universy`tetu imeni Al`freda Nobelya. Seriya «Pedagogika i psy`xologiya», 2 (2), 160 ‒165. (in Ukrainian).

PISA-2021: ramkovy`j dokument shhodo ocinyuvannya kreaty`vnogo my`slennya. Ky`yiv : Ukrayins`ky`j centr ocinyuvannya yakosti osvity` (2022). (in Ukrainian).

Anderson L. W. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman. (in English).

Arnett, Jeffrey Jensen. (1999). Adolescent Storm and Stress, Reconsidered. American Psychologist. 54 (5): 317–26. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.5.317 (in English).

Bloom, B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. – New York: Longman, 1984. (in English).

Carol R. Ember, Emily Pitek, & Erik J. Ringen. (2017). “Adolescence” in C. R. Ember, ed. Explaining Human Culture. Human Relations Area Files. http://hraf.yale.edu/ehc/summaries/adolescence. (in English).

Combi, C. (2015). Generation Z: Their Voices, Their Lives. Penguin Random House. (in English).

Dörnyei, Z. (2001). Teaching and Researching Motivation. London: Longman Pearson. (in English).

Duchesne, S., and McMaugh, A. (2016). Educational Psychology for Learning and Teaching, 5th ed. Melbourne, Australia: Cengage Learning. (in English).

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd Ed.). New York: Norton. (in English).

Erlam, R., Philp, J., & Feick, D. (2021). Teaching Languages to Adolescent Learners: From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108869812 (in English).

Fonseca-Mora, Carmen & Fuentes, Carmen. (2007). Fostering teenagers’ willingness to learn a foreign language January. in book: Self-esteem and foreign language learning (pp.128-143) Publisher: New Castle: Cambridge Scholars Publishing Editors: Fernando Rubio. (in English).

Fredericks, J., Blumenfeld, P., and Paris, A. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. (in English).

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York: D. Appleton & Co. (in English).

Keating, D. P. (1990). Adolescent thinking. In S. S. Feldman & G. R. Elliot (Eds.), At the threshold: The developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press. (in English).

Legutke, M. (2012). Teaching teenagers. In A. Burns and J. Richards, eds., The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. (in English).

McDevitt, T. M., & Ormond, J. E. (2013). Child Development and Education, 5th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson. (in English).

Penfield, W., & Roberts, L. (1959). Speech and brain mechanisms. Princeton University Press. (in English).

Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. New York: International Universities Press. (in English).

PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World?, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d5f68679-en (in English).

Thompson P. M., Jay Giedd, et al (2000). «Growth Patterns in the Developing Brain Detected by Using Continuum Mechanical Tensor Maps», Nature, March 9, 190‒193. (in English).

Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc. (in English).

Torrance, E. P. (1968). Creativity and Its Educational Implications for the Gifted. Gifted Child Quarterly, 12(2), 67–78. https://doi.org/10.1177/001698626801200201 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.