Психологічні чинники формування математичної компетентності як ключової в навчанні англійської мови
PDF
HTML

Ключові слова

навчання англійської мови
математична компетентність як ключова
математична компетентність у навчанні англійської мови
психологічний аспект формування математичної компетентності

Як цитувати

Негуляєва, А. . (2023). Психологічні чинники формування математичної компетентності як ключової в навчанні англійської мови. Український Педагогічний журнал, (4), 131–136. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-131-136

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування математичної компетентності як ключової в навчанні предметів мовно-літературної галузі в закладах загальної середньої освіти. Обґрунтовано психологічні аспекти означеної компетентності, під якою розуміємо інтегровану якість особистості, компетенції, уміння, навички, здатності; за структурою має чотири компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-комунікативний, оціночно-рефлексивний. Встановлено необхідність визначення мотивації як активувальної категорії навчально-пізнавальної діяльності учнів і учениць у процесі оволодіння англійської мови; опанування означеною компетентністю поруч із предметною. Розглянуто чинники, що впливають на мотивацію й утворюють систему цінностей здобувачів і здобувачок освіти: прагнення до інтеграції, лінгвістична упевненість, соціальна орієнтація, особистісна самореалізація. Визначено взаємозв’язок між логічним, абстрактним і математичним мисленням, важливість урахування означених видів діяльності як передумову формування математичної компетентності, ефективного англійськомовного комунікування. З’ясовано важливість здатності до рефлексії, оцінки власної пізнавальної та комунікативної діяльності під час навчання мови. Акцентовано на видах пам’яті, уваги під час формування досліджуваної компетентності на уроках англійської мови. Окреслено необхідність використання математичної мови в процесі навчання мови, під час англійськомовної комунікації. Виявлено перспективи подальших наукових розвідок, які убачаємо в розробленні методики формування математичної компетентності в навчанні англійської мови, підґрунтям якої є означені психологічні чинники, попередньо досліджені лінгвістичні й лінгводидактичні засади.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-131-136
PDF
HTML

Посилання

Бакум, З. П., & Негуляєва, А. О. (2023). Математична компетентність та її компоненти в навчанні мови. Перспективи та інновації науки, 11 (29), 36–47. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-36-46

Варій, М. Й. (2009). Загальна психологія. Київ: Центр учбової літератури.

Глобін, О. І., Бурда, М. І., Васильєва, Д. В., Волошена, В. В., Вашуленко, О. П., Мацько, Н. Д., & Хмара, Т. М. (2015). Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі. Методичний посібник.

Костюк, Г. С. (1989). Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ : Радянська школа.

Максименко, С. Д. (2000). Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: навч. посіб. Київ : НЕВТЕС.

Мойсеєнко, Л. А. (2003). Психологія творчого математичного мислення.

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України. (2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16

Про освіту : Закон України. (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Dörner, D. (1978). Self reflection and problem solving. Human and artificial intelligence, 101–107.

Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. New Jersey: Mahwah.

Rao, R. P. (2003). Attention, models of. Encyclopedia of cognitive science, Vol. 1, 231–237.

Rueda, R., & Chen, C. B. (2005). Assessing motivational factors in foreign language learning: Cultural variation in key constructs. Educational Assessment, 10(3), 209–229.

Tulving, E. (2000). Memory: Overview. In: A. Kazdin (ed.), Encyclopedia of Psychology, 5, 161–162.

Bakum, Z. P., & Neguliaieva, A. O. (2023). Matematychna kompetentnist ta yii komponenty v navchanni movy. Perspektyvy ta innovatsii nauky, 11 (29), 36–47. (In Ukrainian).

Varii, M. Y. (2009). Zahalna psykholohiia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (In Ukrainian).

Hlobin, O. I., Burda, M. I., Vasylieva, D. V., Voloshena, V. V., Vashulenko, O P., Matsko, N D., & Khmara, T. M. (2015). Kompetentnisno oriientovana metodyka navchannia matematyky v osnovnii shkoli. Metodychnyi posibnyk. (In Ukrainian).

Kostiuk H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti. Kyiv : Radianska shkola. (In Ukrainian).

Maksymenko S. D. (2000). Psykholohichni chynnyky rozvyvaiuchoho navchannia v riznykh osvitnikh systemakh: navch. posib. Kyiv : NEVTES. (In Ukrainian).

Moiseienko, L. A. (2003). Psykholohiia tvorchoho matematychnoho myslennia. (In Ukrainian).

Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16 (in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny`. (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (In Ukrainian).

Dörner, D. (1978). Self reflection and problem solving. Human and artificial intelligence, 101–107. (In English).

Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. New Jersey: Mahwah. 283 p. (In English).

Rao, R. P. (2003). Attention, models of. Encyclopedia of cognitive science, Vol. 1, 231–237. (In English).

Rueda, R., & Chen, C. B. (2005). Assessing motivational factors in foreign language learning: Cultural variation in key constructs. Educational Assessment, 10(3), 209–229. (In English).

Tulving, E. (2000). Memory: Overview. In: A. Kazdin (ed.), Encyclopedia of Psychology, 5, 161–162. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.