Можливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі закладів середньої освіти в умовах воєнного стану
PDF
HTML
HTML (English)

Ключові слова

штучний інтелект
гейміфікація навчання
віртуальні наставники та асистенти
індивідуалізоване навчання
освітні платформи
цифрові інструменти
адаптивні платформи

Як цитувати

Топузов, О., & Алєксєєва, С. (2024). Можливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі закладів середньої освіти в умовах воєнного стану. Український Педагогічний журнал, (1), 5–11. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-5-11

Анотація

В умовах воєнного стану в Україні актуалізуються питання організації освітнього процесу та забезпечення гарантій здобуття загальної середньої освіти. У статті проаналізовано можливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі закладів середньої освіти в умовах воєнного стану. Констатовано, що Україна є членом Спеціального комітету із штучного інтелекту при Раді Європи, а також розроблено «Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні» (2020).
Здійснено огляд пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій штучного інтелекту, де основним завданням освіти в розвитку штучного інтелекту є підготовка кваліфікованих кадрів. У сфері загальної середньої освіти – це розвиток цифрової грамотності здобувачів освіти, активне застосування цифрових інструментів в освітньому процесі, підготовка педагогів до використання технологій штучного інтелекту.
Висвітлено можливості використання AI‑інструментів у закладах загальної середньої освіти, такі як індивідуалізоване навчання, автоматизація процесів та адміністративне управління, дистанційне навчання і електронні платформи, гейміфікація навчання, віртуальні наставники та
асистенти, чат-боти, використання віртуальної реальності (VR) та розширеної реальності (AR) тощо. Використання штучного інтелекту є ключовим у розвитку навичок майбутнього, серед яких: соціальні навички та уміння взаємодіяти з інтелектуальними системами, використовуючи голосові асистенти, чат-боти та інші інтерфейси для спілкування, знання принципів машинного навчання, базові навички програмування, розвиток критичного мислення, креативні навички, які стають важливими в контексті створення нових інтелектуальних рішень та застосувань штучного інтелекту.
Узагальнено рекомендації використання штучного інтелекту в освітньому процесі закладів середньої освіти в умовах воєнного стану, де наголошено на можливості створювання імерсійних навчальних середовищ штучним інтелектом, які дають змогу учням вивчати матеріал в інтерактивний спосіб, навіть якщо заклади освіти зазнали пошкоджень.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-5-11
PDF
HTML
HTML (English)

Посилання

Кабінет Міністрів України (2020) Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні (від 2 грудня 2020 р. № 1556-р) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text

Кабінет Міністрів України (2021) Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021–2024 роки (від 12 травня 2021 р. № 438-р) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2021-%D1%80#Text

Алєксєєва, С., Арістова, Н., Малихін, О., Топузов, О. (2023) Методологічні та дидактичні засади компенсації освітніх втрат здобувачів повної загальної середньої освіти. Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України: методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка, 19–26

Топузов, О., Засєкіна, Т. (2022) Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року. 296. https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70

Алєксєєва, С. Дидактика в умовах інформатизації освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2021. 4 (1). 25–30. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.1.4

Алєксєєва, С. (2022) Теоретичні і методичні засади проєктування моделей індивідуалізації навчання. Альманах науки. 2 (53). 17–20. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730030

Топузов, О. М. (2014) Дидактична прогностика в контексті теоретико-­методичного забезпечення створення сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника. 14. 12–20.

Шевченко, А. І. (ред.). (2023). Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія. Київ: ІПШІ. https://doi.org/10.15407/development_strategy_2023

Malykhin, O., Aristova, N., & Alieksieieva, S. (2022). Boosting Lifelong Learning for General Secondary Schoolteachers: Digital Competence Development Amid Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 819–827. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.685

Kabinet Ministriv Ukrayiny` (2020) Pro sxvalennya Koncepciyi rozvy`tku shtuchnogo intelektu v Ukrayini (vid 2 grudnya 2020 r. # 1556-r) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (in Ukrainian).

Kabinet Ministriv Ukrayiny` (2021) Pro zatverdzhennya planu zaxodiv z realizaciyi Koncepciyi rozvy`tku shtuchnogo intelektu v Ukrayini na 2021–2024 roky` (vid 12 travnya 2021 r. # 438-r) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2021-%D1%80#Text (in Ukrainian).

Alyeksyeyeva, S., Aristova, N., Maly`xin, O., Topuzov, O. (2023) Metodologichni ta dy`dakty`chni zasady` kompensaciyi osvitnix vtrat zdobuvachiv povnoyi zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Diagnosty`ka ta kompensaciya osvitnix vtrat u zagal`nij serednij osviti Ukrayiny`: metody`chni rekomendaciyi. Ky`yiv: Pedagogichna dumka, 19–26 (in Ukrainian).

Topuzov, O., Zasyekina, T. (2022) Zagal`na serednya osvita Ukrayiny` v umovax voyennogo stanu ta vidbudovy`: metody`chny`j poradny`k naukovciv Insty`tutu pedagogiky` NAPN Ukrayiny` do pochatku novogo navchal`nogo roku. 296. https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70 (in Ukrainian).

Alyeksyeyeva, S. Dy`dakty`ka v umovax informaty`zaciyi osvity`. Akademichni studiyi. Seriya «Pedagogika», 2021. 4 (1). 25–30. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.1.4 (in Ukrainian).

Alyeksyeyeva, S. (2022) Teorety`chni i metody`chni zasady` proyektuvannya modelej indy`vidualizaciyi navchannya. Al`manax nauky`. 2 (53). 17–20. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730030 (in Ukrainian).

Topuzov, O. M. (2014) Dy`dakty`chna prognosty`ka v konteksti teorety`ko-metody`chnogo zabezpechennya stvorennya suchasnogo pidruchny`ka. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka. 14. 12–20. (in Ukrainian).

Shevchenko, A. I. (red.). (2023). Strategiya rozvy`tku shtuchnogo intelektu v Ukrayini: monografiya. Ky`yiv: IPShI. https://doi.org/10.15407/development_strategy_2023 (in Ukrainian).

Malykhin, O., Aristova, N., & Alieksieieva, S. (2022). Boosting Lifelong Learning for General Secondary Schoolteachers: Digital Competence Development Amid Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 819–827. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.685 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.