Психолого-дидактичний алгоритм індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання
PDF
HTML

Ключові слова

алгоритм
індивідуалізація навчання
індивідуалізація навчально-­пізнавальної діяльності
студенти
заклади вищої освіти
змішане навчання

Як цитувати

Малихін, О., & Демчук, О. (2024). Психолого-дидактичний алгоритм індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання. Український Педагогічний журнал, (1), 45–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-45-52

Анотація

У статті розглядаються питання розроблення психолого-­дидактичного алгоритму індивідуалізації навчально-­пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання, який складається з таких етапів: ознайомлення викладача з психолого-­дидактичними особливостями організації та здійснення педагогічних дій (дидактичних, психолого-­дидактичних та ін.), спрямованих на забезпечення індивідуалізації навчання студентів в умовах змішаного навчання; надання викладачу допомоги щодо вивчення індивідуальних (індивідуально-­психологічних та індивідуально-­типологічних) особливостей студентів; знайомство зі специфікою формування, розвитку та діагностування рівня сформованості та рівня розвитку ключових компетентностей студентів; добір діагностувального інструментарію для вимірювання рівня сформованості та розвитку наскрізних умінь, ключових і предметних компетентностей; розроблення індивідуальних (індивідуально-­самостійних)
завдань для студентів; усвідомлення викладачем прямої кореляційної залежності його здатності працювати індивідуально зі студентами від рівня розвитку його цифрової компетентності.
За результатами систематичного та системного діагностування рівня розвитку ключових компетентностей і наскрізних умінь, ураховуючи індивідуально-­психологічні та індивідуально-­типологічні особливості студентів, обравши діагностики для виявлення рівня сформованості вищезгаданих ключових компетентностей і наскрізних умінь, викладач може оцінити ефективність дібраних ним індивідуальних завдань, проєктів тощо для студентів та, за необхідності, скоригувати індивідуальні прогалини в набутих знаннях та сформованих уміннях і навичках студентів.
Пропоновані засоби діагностування рівня розвитку ключових компетентностей і наскрізних умінь студентів можуть також бути використані задля формувального оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти та корегування їхньої подальшої індивідуальної освітньої траєкторії.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-45-52
PDF
HTML

Посилання

Арістова, Н. O. (2021). Дидактичні засади індивідуалізації навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти: методологія дослідження. Анотовані результати науково-­дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Педагогічна думка, 31–33.

Загорулько, М. О. (2020). Introduction of innovative teaching technologies in the higher educational institutions’ educational process. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки, 16, 92–103.

Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни (2022). Державна служба якості освіти України. https://sqe.gov.ua/zmishane-­navchannya-yak-organizuvati-yaki/

Литвинова, С. Г. (2007). Аналіз форм навчання вчителів-­предметників інформаційно-­комунікаційним технологіям. Вісник післядипломної освіти, 113–123.

Малихін, О. В. (2010). Інформаційно-­навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 3, 33–38.

Малихін, О. В., & Ліпчевська, І. Л. (2023). Сучасні форми, методи і засоби навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя у вищій школі. Психолого-­педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика, 828–831.

Малихін, О. В., & Рогова, В. Б. (2023). Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання. Проблеми сучасного підручника, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2022–29–117–124.

Малихін, О. В., Арістова, Н. О., & Рогова, В. Б. (2022). Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: змішане навчання. Український педагогічний журнал, 3, 68–75. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2022–3–68–76

Малихін, О. В., Ковальчук, В. І., Арістова, Н. О., Попов, Р. А., & Гриценко, І. С. (2017). Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія. НУБіП України.

Малихін, О. В., & Загорулько, М. О. (2023). Miro interactive online whiteboard for personalized student learning. Психолого-­педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика, 243–244.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання (2013). Офіційний вебпортал парламенту України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703–13#Text

Топузов, О. М., Арістова, Н. О., & Попов, Р. А. (2023). Тенденції трансформації форм, методів і засобів індивідуалізації навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Анотовані результати науково-­дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік. Педагогічна думка, 31.

Demirel, M. (2009). Implications of lifelong learning on educational institutions. Cypriot Journal of Educational Sciences, 4,199–211.

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance). (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-­content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7

Aristova, N. O. (2021). Dydaktychni zasady indyvidualizatsii navchannia v umovakh zmishanoi formy orhanizatsii osvitnoho protsesu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity: metodolohiia doslidzhennia. Anotovani rezultaty naukovo-­doslidnoi roboty Instytutu pedahohiky za 2021 rik. Pedahohichna dumka, 31–33. (in Ukrainian).

Zahorulko, M. O. (2020). Introduction of innovative teaching technologies in the higher educational institutions’ educational process. Mystetska osvita: zmist, tekhnolohii, menedzhment: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Pedahohichni nauky, 16, 92–103. (in Ukrainian).

Zmishane navchannia: yak orhanizuvaty yakisnyi osvitnii protses v umovakh viiny (2022). Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy. https://sqe.gov.ua/zmishane-­navchannya-yak-organizuvati-yaki/. (in Ukrainian).

Lytvynova, S. H. (2007). Analiz form navchannia vchyteliv-­predmetnykiv informatsiino-­komunikatsiinym tekhnolohiiam. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 113–123. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V. (2010). Informatsiino-­navchalne seredovyshche yak zasib efektyvnoi orhanizatsii samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, 3, 33–38. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V., & Lipchevska, I. L. (2023). Suchasni formy, metody i zasoby navchannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia u vyshchii shkoli. Psykholoho-­pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka, 828–831. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V., & Rohova, V. B. (2023). Suchasnyi pidruchnyk i yoho rol v umovakh zmishanoho navchannia. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V., Aristova, N. O., & Rohova, V. B. (2022). Minimizatsiia osvitnikh vtrat uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v umovakh voiennoho stanu: zmishane navchannia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 68–75. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V., Kovalchuk, V. I., Aristova, N. O., Popov, R. A., & Hrytsenko, I. S. (2017). Stratehii intensyfikatsii vyshchoi humanitarnoi osvity v Ukraini ta krainakh YeS: monohrafiia. NUBiP Ukrainy. (in Ukrainian).

Malykhin, O. V., & Zahorulko, M. O. (2023). Miro interactive online whiteboard for personalized student learning. Psykholoho-­pedahohichni problemy vyshchoi i serednoi osvity v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoriia i praktyka, 243–244. (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia (2013). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. (in Ukrainian).

Topzov, O. M., Aristova, N. O., & Popov, R. A. (2023). Tendentsii transformatsii form, metodiv i zasobiv indyvidualizatsii navchannia v umovakh zmishanoi formy orhanizatsii osvitnoho protsesu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Anotovani rezultaty naukovo-­doslidnoi roboty Instytutu pedahohiky za 2023 rik. Pedahohichna dumka, 31. (in Ukrainian).

Demirel, M. (2009). Implications of lifelong learning on educational institutions. Cypriot Journal of Educational Sciences, 4,199–211. (in English).

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance). (2018). https://eur-lex.europa.eu/legal-­content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.