Роль міжнародних та громадських організацій у подоланні освітніх втрат в Україні
PDF
HTML

Ключові слова

освітні втрати
компенсація освітніх втрат
розвиток освіти в умовах війни
міжнародні та громадські організації

Як цитувати

Оверченко, М. (2024). Роль міжнародних та громадських організацій у подоланні освітніх втрат в Україні. Український Педагогічний журнал, (1), 65–73. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-65-73

Анотація

У статті розглядається проблема компенсації освітніх втрат, що виникають унаслідок війни і припинення функціонування закладів освіти. Також детально досліджено роль спеціалізованих громадських та міжнародних організацій у компенсації освітніх втрат.
Основною ідеєю є те, що освітні втрати мають кумулятивний ефект і залежать від тривалості перерви у навчанні. Автори статті визначають основні фактори, які призводять до освітніх втрат в умовах війни, такі, як обмежений доступ до освітніх послуг через безпекову ситуацію, руйнування інфраструктури, переміщення учасників освітнього процесу та відсутність необхідних технічних засобів для дистанційного навчання.
Здійснено аналіз проблем, які виникають під час реалізації освітнього процесу в умовах війни, зокрема зниження рівня навчальних досягнень здобувачів освіти при дистанційному навчанні та порушення системи контролю й оцінювання з боку педагогів. У статті зазначено, що одним із ключових чинників успішного онлайн-­навчання є не лише доступ до швидкісного інтернету та сучасних пристроїв, але й достатній рівень цифрової компетентності як учнів, так і вчителів.
Особливу увагу приділено участі міжнародних та громадських організацій, благодійних фондів у подоланні та компенсації освітніх витрат.
У статті узагальнено підходи до компенсації освітніх втрат у міжнародній освітній практиці, визначено роль окремих організацій у реалізації цих підходів, обґрунтовано доцільність використання міжнародного досвіду з урахуванням конкретних потреб українських учасників освітнього процесу. Також висловлено необхідність розробки методології та інструментарію для проведення діагностичних досліджень, включаючи учнів, що перебувають за кордоном, для виявлення рівня освітніх втрат та розроблення конкретних механізмів їх компенсації.
Окрема увага приділена важливості своєчасного виявлення та компенсації освітніх втрат шляхом партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу, співпраці між освітніми закладами, батьками та громадою, а також участі у процесі міжнародних та громадських організацій.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-65-73
PDF
HTML

Посилання

Благодійний фонд «Схід-­СОС». https://vostok-sos.org

Благодійний Фонд SavED. https://saved.foundation

Бурда, М., Васильєва, Д. (2022). Особливості навчання математики в умовах воєнного стану (методичні рекомендації). Математика в рідній школі. 4–5, 6–15.

Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр.: науково-­допоміжний бібліографічний покажчик. (2012). (Вип. 2). Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-­педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, Інститут вищої освіти. Нілан-­ЛТД.

Кремень, В. С. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Інститут модернізації змісту освіти.

Локшина, О. та ін. (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання. НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України.

Міністерство освіти та науки України. http://mon.gov.ua

Назаренко, Ю. (2022). Освітні втрати: підходи до вимірювання та компенсації.

Освітні втрати школярів: вимірювання й компенсація на рівні громади й ЗЗСО. Нова Українська школа, 25 Січня 2023.

Освітні ініатива ЗНОву. https://www.facebook.com/ZNOvUkr/ 5. ГО Навчай для України: https://teachforukraine.org/

Савченко, І. М., Ємець, В. В. (Ред.) (2022). Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, І–66 стратегії: збірник матеріалів ІV Всеукраїнського відкритого науково-­практичного онлайн-­форуму.

Топузов, О., & Засєкіна, Т. (2023). Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи. Методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового 2023–2024 навчального року: методичні рекомендації. Педагогічна думка.

Топузов, О., Головко, М., & Локшина, О. (2023). Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації. Український Педагогічний журнал, (1), 5–13.

Шкарлет, С. М. (ред.) (2022). Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проектна діяльність: Науково-­методичний збірник. Букрек.

CEDOS. (2023). Education in Ukraine: Overview Report 2023.

International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/uk/

Naumenko, S., Holovko, S. (2022). Distance learning in Ukraine experience and challenges. Educația de calitate în contextul provocărilor societale: materialele conferinței științifice cu participare internațională.

Save the Children. https://www.savethechildren.org/

Topuzov, O., Bibik, N., Lokshyna, O., & Onopriienko, O. (2022). Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. Education: Modern Discourses, 5, 7–18.

UNICEF Ukraine. https://www.unicef.org/ukraine/

Blahodiinyi fond «Skhid-­SOS». https://vostok-sos.org (in Ukrainian).

Blahodiinyi Fond SavED. https://saved.foundation (in Ukrainian).

Burda, M., Vasylieva, D. (2022). Osoblyvosti navchannia matematyky v umovakh voiennoho stanu (metodychni rekomendatsii). Matematyka v ridnii shkoli. 4–5, 6–15. (in Ukrainian).

Vyshcha osvita Ukrainy v umovakh transformatsii suspilstva: stan, problemy, tendentsii rozvytku, 2007–2011 rr.: naukovo-­dopomizhnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk. (2012). (Vyp. 2). Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Derzhavna naukovo-­pedahohichna biblioteka Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho, Instytut vyshchoi osvity. Nilan-­LTD. (in Ukrainian).

Kremen, V. S. (2021). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. Instytut modernizatsii zmistu osvity. (in Ukrainian).

Lokshyna, O. ta in. (2022). Osvita v realiiakh viiny: oriientyry mizhnarodnoi spilnoty: ohliadove vydannia. NAPN Ukrainy, Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity ta nauky Ukrainy. http://mon.gov.ua/ (in Ukrainian).

Nazarenko, Yu. (2022). Osvitni vtraty: pidkhody do vymiriuvannia ta kompensatsii. (in Ukrainian).

Osvitni vtraty shkoliariv: vymiriuvannia y kompensatsiia na rivni hromady y ZZSO. Nova Ukrainska shkola, 25 Sichnia 2023. (in Ukrainian).

Osvitni iniatyva ZNOvu. https://www.facebook.com/ZNOvUkr/ 5. HO Navchai dlia Ukrainy: https://teachforukraine.org/ (in Ukrainian).

Savchenko, I. M., Yemets, V. V. (Red.) (2022). Innovatsiini transformatsii v suchasnii osviti: vyklyky, realii, I‑66 stratehii: zbirnyk materialiv IV Vseukrainskoho vidkrytoho naukovo-­praktychnoho onlain-­forumu.

(in Ukrainian).

Topuzov, O., & Zasiekina, T. (2023). Zahalna serednia osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu ta vidbudovy: realiï, dosvid, perspektyvy. Metodychnyy̆ poradnyk naukovtsiv Instytutu pedahohiky NAPN Ukraïny do pochatku novoho 2023–2024 navchalnoho roku: metodychni rekomendatsiï. Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Topuzov, O., Holovko, M., & Lokshyna, O. (2023). Osvitni vtraty v period voiennoho stanu: problemy diahnostyky ta kompensatsii. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (1), 5–13. (in Ukrainian).

Shkarlet, S. M. (Red.) (2022). Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Innovatsiina ta proektna diialnist: Naukovo-­metodychnyi zbirnyk. Bukrek. (in Ukrainian).

CEDOS. (2023). Education in Ukraine: Overview Report 2023. (in English).

International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/uk/ (in English).

Naumenko, S., Holovko, S. (2022). Distance learning in Ukraine experience and challenges. Educația de calitate în contextul provocărilor societale: materialele conferinței științifice cu participare internațională. (in English).

Save the Children. https://www.savethechildren.org/ (in Ukrainian).

Topuzov, O., Bibik, N., Lokshyna, O., & Onopriienko, O. (2022). Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. Education: Modern Discourses, 5, 7–18. (in English).

UNICEF Ukraine. https://www.unicef.org/ukraine (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.