Професійна підготовка вчителів природничої освітньої галузі до експериментальних досліджень у закладах загальної середньої освіти
PDF
HTML

Ключові слова

експериментальні дослідження
природничі дисципліни
експериментально-­дослідницькі уміння
учителі природничої освітньої галузі
професійна підготовка

Як цитувати

Засєкіна, Т., & Трускавецька, І. (2024). Професійна підготовка вчителів природничої освітньої галузі до експериментальних досліджень у закладах загальної середньої освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 74–80. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-74-80

Анотація

У статті проаналізовано важливість і необхідність використання експериментальних досліджень у процесі забезпечення освітнього процесу предметів/інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
Розглянуто актуальні тенденції, спрямовані на виявлення низьких результатів і мало зацікавлених учасників національного мультипредметного тестування із природничих предметів (біології, хімії, фізики). Ознайомлено із працями науковців, які розкривають різноманітні підходи до використання експерименту в освітньому процесі. Проаналізовано модельні навчальні програми для учнів базової школи. Наведено приклади експериментальних досліджень («Дим без вогню», «Визначення забарвлення води», «Вплив лікарських препаратів на ріст і розвиток рослин» тощо), які використовуються у процесі професійної підготовки майбутніх учителів за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Середня освіта (Природничі науки)» Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Доведено ефективність використання методів експериментального дослідження (спостереження, досліди, експерименти, моделювання тощо) з метою підвищення якості освіти в галузі природничих наук, розвитку критичного мислення, творчих навичок та практичних умінь здобувачів освіти. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення освітніх програм професійної підготовки вчителів, спрямованих на забезпечення їхньої готовності до використання експериментальних методів у викладанні природничих предметів у закладах загальної середньої освіти. Запропоновано включити до освітніх програм природничої освітньої галузі такі навчальні дисципліни, як «Експериментальні дослідження природничої освітньої галузі», «Експериментальні підходи у навчанні природничих дисциплін», «Техніка шкільного експерименту природничих дисциплін», «Хімія харчових продуктів» тощо.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-74-80
PDF
HTML

Посилання

Анічкіна, О. В. (2016). Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін. [Дис. канд. пед. наук, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка].

Величко, Л. П. (2006) Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Генеза.

Грабовий, А. (2014). Хімічний експеримент ужиткового характеру на позаурочних заняттях із хімії. Біологія і хімія в рідній школі, 3, 10–16.

Грицай, Н. Б. (2008). Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології. [Дис. канд. пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова].

Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886

Засєкіна, Т. М. (2020). Особливості шкільного курсу фізики в контексті реформи нової української школи. Фізика та астрономія в рідній школі, 2 (149), 2–6.

Засєкіна, Т. М. (2023). Експериментально-­практична частина інтегрованих природознавчих курсів для

–6 класів. Матеріали конференції «Проблеми реалізації дидактичних функцій навчального фізичного експерименту в умовах інтеграції шкільної природничої освіти» (26–27 квітня 2023р.). https://famv.udpu.edu.ua/images/storinki/nauka/konferencii/2023/Zasekina_T.pdf.

Засименко, В. М. (2000). Основи теорії планування експерименту: навчальний посібник. Львівська політехніка.

Коробова, І. В. (2011). Формування експериментальних умінь і навичок учнів у навчанні фізики. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-­практичної конференції «Актуальні питання методики навчання природничо-­математичних дисциплін». 10, 38–40.

Корягіна, Н. В. (2015). Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства. [Дис. канд. пед. наук, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка].

Пахомов, Ю.Д., Буждиган, Х.В., Луцишин, В.М. (2023). Роль домашнього експерименту та його особливості в умовах змішаного та дистанційного навчання. Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти: збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-­практичної конференції. Івано-­Франківcьк, 18–23.

Федчишин, О. М. (2013). Особливості реалізації експериментального методу навчання в класах гуманітарного спрямування. [Дис. канд. пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова].

Федчишин, О., Мохун, С., Чопик, П. (2023). Віртуальний фізичний експеримент як засіб удосконалення фахових компетентностей здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання. Фізико-­математична освіта, 38 (2), 50–55.

Ягенська, Г.В., Степанюк, А.В. (2021). Формування дослідницьких умінь школярів у галузі природничих наук (друга половина XX – початок XXI століття): монографія.

Ярошенко, О. Г. (2004). Методична підготовка майбутніх учителів: реальний стан і шляхи до вдосконалення. Вища освіта України, 1, 69–73.

Anichkina, O. V. (2016). Formuvannia vmin provedennia khimichnoho eksperymentu v shkoli maibutnimy vchyteliamy pryrodnychykh dystsyplin. [Dys. kand. ped. nauk, Zhytomyrskyi derzh. un-t im. I. Franka]. (in Ukrainian).

Velychko, L. P. (2006) Teoriia i praktyka navchannia orhanichnoi khimii u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: monohrafiia. Heneza. (in Ukrainian).

Hrabovyi, A. (2014). Khimichnyi eksperyment uzhytkovoho kharakteru na pozaurochnykh zaniattiakh iz khimii. Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli, 3, 10–16. (in Ukrainian).

Hrytsai, N. B. (2008). Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti uchniv osnovnoi shkoly u pozaklasnii roboti z biolohii. [Dys. kand. ped. nauk, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova]. (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020 roku. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886 (in Ukrainian).

Zasiekina, T. M. (2020). Osoblyvosti shkilnoho kursu fizyky v konteksti reformy novoi ukrainskoi shkoly. Fizyka ta astronomiia v ridnii shkoli, 2 (149), 2–6.

Zasiekina, T. M. (2023). Eksperymentalno-­praktychna chastyna intehrovanykh pryrodoznavchykh kursiv dlia 5–6 klasiv. Materialy konferentsii «Problemy realizatsii dydaktychnykh funktsii navchalnoho fizychnoho eksperymentu v umovakh intehratsii shkilnoi pryrodnychoi osvity» (26–27 kvitnia 2023 r.). https://famv.udpu.edu.ua/images/storinki/nauka/konferencii/2023/Zasekina_T.pdf. (in Ukrainian).

Zasymenko, V. M. (2000). Osnovy teorii planuvannia eksperymentu: navchalnyi posibnyk. Lvivska politekhnika. (in Ukrainian).

Korobova, I. V. (2011). Formuvannia eksperymentalnykh umin i navychok uchniv u navchanni fizyky. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi studentskoi naukovo-­praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia metodyky navchannia pryrodnycho-­matematychnykh dystsyplin», 10, 38–40. (in Ukrainian).

Koriahina, N. V. (2015). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do eksperymentalnykh doslidzhen z haluzi pryrodoznavstva. [Dys. kand. ped. nauk, Poltavskyi nats. ped. un-t im. V. H. Korolenka]. (in Ukrainian).

Pakhomov, Yu.D., Buzhdyhan, Kh.V., Lutsyshyn, V.M. (2023). Rol domashnoho eksperymentu ta yoho osoblyvosti v umovakh zmishanoho ta dystantsiinoho navchannia. Tendentsii i problemy rozvytku suchasnoi khimichnoi osvity: zbirnyk naukovykh prats III Vseukrainskoi naukovo-­praktychnoi konferentsii. Ivano-­Frankivck, 18–23. (in Ukrainian).

Fedchyshyn, O. M. (2013). Osoblyvosti realizatsii eksperymentalnoho metodu navchannia v klasakh humanitarnoho spriamuvannia. [Dys. kand. ped. nauk, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova]. (in Ukrainian).

Fedchyshyn, O., Mokhun, S., Chopyk, P. (2023). Virtualnyi fizychnyi eksperyment yak zasib udoskonalennia fakhovykh kompetentnostei zdobuvachiv osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia. Fizyko-­matematychna osvita, 38 (2), 50–55. (in Ukrainian).

Yahenska, H.V., Stepaniuk, A.V. (2021). Formuvannia doslidnytskykh umin shkoliariv u haluzi pryrodnychykh nauk (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia): monohrafiia. (in Ukrainian).

Yaroshenko, O. H. (2004). Metodychna pidhotovka maibutnikh uchyteliv: realnyi stan i shliakhy do vdoskonalennia. Vyshcha osvita Ukrainy, 1, 69–73. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.