Формування відкритого освітнього простору територіальних громад сільської місцевості
PDF
HTML

Ключові слова

об’єднана територіальна громада
управління освітою в сільській місцевості
відкритий освітній простір

Як цитувати

Пушкарьова, Т., & Коваль-­Мазюта, М. (2024). Формування відкритого освітнього простору територіальних громад сільської місцевості. Український Педагогічний журнал, (1), 81–87. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-81-87

Анотація

Розпочата в Україні децентралізація освітньої системи завбачує передачу значної низки повноважень з організації й забезпечення життєдіяльності громад від центральних владних інститутів до органів місцевого самоврядування, у тому числі до новоутворених управлінських структур об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості за перспективи надання більш доступних та якісних послуг у освітньому просторі адміністративно-­територіальних утворень.
Водночас, поряд з розширенням владних спроможностей, місцеві громади через управлінські структури територіальних органів самоврядування здобули чималу низку додаткових, не типових для них раніше, обов’язків, пов’язаних не лише із забезпеченням освітнього процесу на території об’єднаної громади, а й з вирішенням проблем жителів сільської місцевості у сферах охорони здоров’я, комунального обслуговування, соціального захисту, працевлаштування, спорту, культури тощо (Пушкарьова, Коваль-­Мазюта, 2023, с. 67). Обумовлені функції конче потребують специфічних знань і навичок, а отже завбачують усестороннє й помірковане обговорення механізмів організаційно-­управлінського супроводу процесів децентралізації та забезпечення актуальних перетворень у важливих сферах життєдіяльності громад сучасними науковими порадами й практичними рекомендаціями на основі досвіду світового товариства.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-81-87
PDF
HTML

Посилання

Білодід, І.К. (Ред.). (1970). Словник української мови: в 11 т. Т. 1: А–В. Наукова думка.

Білодід, І.К. (Ред.). (1976). Словник української мови: в 11 т. Т. 7: Поїхати-­Приробляти. Наукова думка.

Касярум, Н.В. (2008). Освітній простір як характеристика сучасної системи освіти. Педагогічні науки: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 1, 1–3. intellect-­invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine-­arhiv_n1_2008.

Локшина, О.І. (2019). Світові тенденції розвитку галузі підручникотворення для шкільної освіти: відкритий підручник. Міжнародна науково-­практична конференція «Проблеми сучасного підручника». 14.05.2019. Педагогічна думка. 73–74.

Марченко, О.В. (2012). Методологічні стратегії дослідження освітнього простору. Дніпропетровськ: Інновація.

Пушкарьова, Т.О., Коваль-­Мазюта, М.Ю. (2023). Відкритий освітній простір об’єднаних громад сільської місцевості в умовах бойових дій на території країни. Проблеми сучасного підручника: навчально-­методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення: збірник тез доповідей. Педагогічна думка. 68–70.

Пушкарьова, Т.О., Коваль-­Мазюта, М.Ю. (2023). Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості. Український педагогічний журнал, 1, 66–74.

Скопненко, О.І., Цимбалюк, Т.В. (Уклад.). (2006). Сучасний словник іншомовних слів. Довіра.

Цимбалару, А.Д. (2020). Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи. Освіта.

Bilodid, I.K. (Red.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 1: A–V. Naukova dumka.

Bilodid, I.K. (Red.). (1976). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 7: Poikhaty-­Pryrobliaty. Naukova dumka.

Kasiarum, N.V. (2008). Osvitnii prostir yak kharakterystyka suchasnoi systemy osvity. Pedahohichni nauky: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku, 1, 1–3. intellect-­invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine-­arhiv_n1_2008.

Lokshyna, O.I. (2019). Svitovi tendentsii rozvytku haluzi pidruchnykotvorennia dlia shkilnoi osvity: vidkrytyi pidruchnyk. Mizhnarodna naukovo-­praktychna konferentsiia «Problemy suchasnoho pidruchnyka». 14.05.2019. Pedahohichna dumka. 73–74.

Marchenko, O.V. (2012). Metodolohichni stratehii doslidzhennia osvitnoho prostoru. Innovatsiia.

Pushkarova, T.O., Koval-­Maziuta, M. Iu. (2023). Vidkrytyi osvitnii prostir obiednanykh hromad silskoi mistsevosti v umovakh boiovykh dii na terytorii krainy. Problemy suchasnoho pidruchnyka: navchalno-­metodychne zabezpechennia osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho chasu ta povoiennoho vidnovlennia: zbirnyk tez dopovidei. Pedahohichna dumka. 68–70.

Pushkarova, T.O., Koval-­Maziuta, M. Iu. (2023). Problemy formuvannia osvitnoho prostoru obiednanoi terytorialnoi hromady silskoi mistsevosti. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 66–74.

Skopnenko, O.I., Tsymbaliuk, T.V. (uklad.). (2006). Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Dovira.

Tsymbalaru, A.D. (2020). Nova ukrainska shkola: osvitnii prostir uchnia pochatkovoi shkoly. Osvita.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.