Ретроспективний аналіз сутнісних характеристик базових дефініцій проєктування у сфері освіти
PDF
HTML

Ключові слова

проєкт
проєктування
педагогічне проєктування
дидактичне проєктування

Як цитувати

Радомський, І. (2024). Ретроспективний аналіз сутнісних характеристик базових дефініцій проєктування у сфері освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 114–120. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-114-120

Анотація

Сьогодні проблематика проєктування в освітній сфері охоплює широке коло різноманітних дефініцій та необхідність систематизації понятійно-­термінологічного апарату, тому саме побудова поняттєвого апарату забезпечує дослідженню обов’язкові властивості впорядкованості, стрункості та однозначності вживання мови педагогічної науки.
У статті розглянуто та узагальнено напрацювання науковців щодо сутнісних характеристик таких базових понять, як проєкт, проєктування та педагогічне проєктування, які активно використовуються у процесі проєктної діяльності в освітній сфері.
Проєкт розглядається як мета і результат проєктування та проєктної діяльності. Матеріалом проєктів виступають різноманітні знакові форми: теорії, моделі, поняття, формули, алгоритми тощо, а інструментальною системою проєктування в різноманітних сферах життя людини виступає теорія діяльності.
Основні ідеї класичного проєктування, що є підґрунтям педагогічного проєктування, можна сформулювати у такий спосіб: проєктування – це керований процес, що являє собою систему зі складною внутрішньою структурою; значний вплив на ефективність проєктування здійснює зовнішнє середовище; керована проєктна діяльність містить варіативну та неваріативну складові; основою проєктування є системний підхід; ефективність проєктування розглядається як співвідношення докладених зусиль і отриманого результату.
Педагогічне проєктування – це специфічний вид діяльності, що спрямований на створення проєкту у сфері освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-114-120
PDF
HTML

Посилання

Брюханова, Н. О. (2010). Основи педагогічного проектування в інженерно-­педагогічній освіті. Монографія. НТМТ.

Гриньова, М. В. (2012). Педагогічні технології: теорія та практика. Навчально-­методичний посібник. Прометей.

Дернова, М. Г. (2021). Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн європейського союзу. [Дис. док. пед. наук, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України].

Докучаєва, В. В. (2007). Теоретико-­методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем. [Автореф. дис. док. пед. наук, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка].

Зязюн, І. А. (2010). Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії. Витоки педагогічної майстерності, 7, 63–73.

Каньковський, І. Є. (2014). Система професійної підготовки інженерів-­педагогів автотранспортного профілю. Монографія. ФОП Цюпак А. А.

Коваленко, О. Е. (2005). Методика професійного навчання. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вид-во НУА.

Лебедик, Л. В. (2018). Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури. [Дис. док. пед. наук, Полтавський національний педагогічний унівесритет імені В. Г. Короленка].

Литвиновський, Є. Ю. (2003). Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил України вмінь проектування виховного процесу. [Дис. канд. пед. наук, Інститут педагогічки і психології професійної освіти АПН України].

Підласий, І. П. (1998). Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Навчальний посібник.

Романова, Г. М. (2012). Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проєктування навчальних технологій. [Дис. док. пед. наук, КНЕУ імені Вадима Гетьмана].

Словник української мови: в 11 томах (1977). (Т. 8). Наукова думка. https://sum.in.ua/s/proekt

Стрельніков В. Ю. (2007). Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки. [Дис. док. пед. наук, Інститут педагогічки і психології професійної освіти АПН України].

Цимбалару, А. (2009). Семантика понятійного апарату проблеми педагогічного проектування. Нова педагогічна думка, 3, 30–35.

Цимбалару, А. Д. (2013). Концептуальні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі I ступеня. Univers pedagogic, 1 (37), 3–6.

Ягупов, В. В. (2012). Проєктування у педагогічній діяльності викладачів професійно-­технічної освіти. Проєктування освітнього простору – сучасні орієнтири. Матеріали І Міжнародної науково-­практичної конференції, Дніпропетровськ, 169–172.

Dietrych, Janusz. (1974). Projektowanie i konstruowanie. Wydawnictwa Naukowo-­Techniczne.

Jones, J. Christopher. (1992). Design methods. Van Nostrand Reinhold.

Merriam-­Webster. Project. Merriam-­Webster.com dictionary. https://www.merriam-­webster.com/dictionary/project

Briukhanova, N. O. (2010). Osnovy pedahohichnoho proektuvannia v inzhenerno-­pedahohichnii osviti. Monohrafiia. NTMT. (in Ukrainian).

Hrynova, M. V. (2012). Pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka. Navchalno-­metodychnyi posibnyk. Prometei. (in Ukrainian).

Dernova, M. H. (2021). Andrahohichna model profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u zakladakh vyshchoi osvity krain yevropeiskoho soiuzu. [Dys. dok. ped. nauk, IPOOD imeni Ivana Ziaziuna NAPN Ukrainy]. (in Ukrainian).

Dokuchaieva, V. V. (2007). Teoretyko-­metodolohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh system. [Avtoref. dys. dok. ped. nauk, Luhanskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka]. (in Ukrainian).

Ziaziun, I. A. (2010). Dydaktychne proektuvannia tekhnolohii i metodiv uchinnia u vymirakh pedahohichnoi dii. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 7, 63–73. (in Ukrainian).

Kankovskyi, I. Ye. (2014). Systema profesiinoi pidhotovky inzheneriv-­pedahohiv avtotransportnoho profiliu. Monohrafiia. FOP Tsiupak A. A. (in Ukrainian).

Kovalenko, O. E. (2005). Metodyka profesiinoho navchannia. Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Vyd-vo NUA. (in Ukrainian).

Lebedyk, L. V. (2018). Teoretychni zasady pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh system v umovakh mahistratury. [Dys. dok. ped. nauk, Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi univesrytet imeni V. H. Korolenka]. (in Ukrainian).

Lytvynovskyi, Ye. Yu. (2003). Formuvannia v ofitseriv struktury vykhovnoi roboty Zbroinykh Syl Ukrainy vmin proektuvannia vykhovnoho protsesu. [Dys. kand. ped. nauk, Instytut pedahohichky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy]. (in Ukrainian).

Pidlasyi, I. P. (1998). Diahnostyka ta ekspertyza pedahohichnykh proektiv. Navchalnyi posibnyk. (in Ukrainian).

Romanova, H. M. (2012). Teoriia i praktyka pidhotovky vykladachiv vyshchykh ekonomichnykh navchalnykh zakladiv do proiektuvannia navchalnykh tekhnolohii. [Dys. dok. ped. nauk, KNEU imeni Vadyma Hetmana]. (in Ukrainian).

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. (1977). (Т. 8). Naukova dumka. https://sum.in.ua/s/proekt. (in Ukrainian).

Strelnikov V. Yu. (2007). Teoretychni zasady proektuvannia profesiino oriientovanoi dydaktychnoi systemy pidhotovky bakalavriv ekonomiky. [Dys. dok. ped. nauk, Kyiv. Instytut pedahohichky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy]. (in Ukrainian).

Tsymbalaru, A. (2009). Semantyka poniatiinoho aparatu problemy pedahohichnoho proektuvannia. Nova pedahohichna dumka, 3, 30–35. (in Ukrainian).

Tsymbalaru, A. D. (2013). Kontseptualni zasady pedahohichnoho proektuvannia osvitnoho prostoru v shkoli I stupenia. Univers pedagogic, 1 (37), 3–6. (in Ukrainian).

Yahupov, V. V. (2012). Proiektuvannia u pedahohichnii diialnosti vykladachiv profesiino-­tekhnichnoi osvity. Proiektuvannia osvitnoho prostoru – suchasni oriientyry. Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-­praktychnoi konferentsii. Dnipropetrovsk, 169–172. (in Ukrainian).

Dietrych, Janusz. (1974). Projektowanie i konstruowanie. Wydawnictwa Naukowo-­Techniczne. (in Polish).

Jones, J. Christopher. (1992). Design methods. Van Nostrand Reinhold. (in English).

Merriam-­Webster. Project. Merriam-­Webster.com dictionary. https://www.merriam-­webster.com/dictionary/project (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.