Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії
PDF
HTML

Ключові слова

урок іноземної мови
система навчання
засоби навчання
компетентнісний підхід

Як цитувати

Редько, В. (2024). Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії. Український Педагогічний журнал, (1), 141–150. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-141-150

Анотація

У статті автор розглядає урок іноземної мови як мікромодель системи навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), зокрема в гімназії, в умовах запровадження сучасного освітнього іншомовного комунікативного середовища (ОІКС). Автор визначає і обґрунтовує зміст уроків, висловлює та інтерпретує власні точки зору на види, форми і способи діяльності, які можуть бути характерними для змісту ОІКС. Пропонуються види вправ і завдань, розглядається технологія їх виконання, що сприяє формуванню мовних навичок і мовленнєвих умінь у різних видах спілкування, окреслюються і коментуються способи організації комплексів вправ і завдань, які спрямовуються на розвиток міжкультурної іншомовної комунікативної як предметної компетентності як важливої стратегії розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Наводяться приклади видів діяльності, що сприяють становленню ключових компетентностей засобами іноземної мови. Значна увага зосереджується на процесі формування міжкультурної іншомовної комунікативної особистості учня, якому належить жити і творити в сучасному багатомовному і полікультурному світовому просторі. Пропоновані матеріали підготовлені з урахуванням навчального досвіду учнів на попередніх етапах навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-141-150
PDF
HTML

Посилання

Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е. та ін. (2013). Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних ілінгвістичних університетів. Київ. Ленвіт.

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. (2003). Київ: Ленвіт.

Закон України «Про освіту». Постанова Верховної Ради України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Мартинова, Р.Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія. Київ. Вища школа.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. (2006). МОН України. Київ, 2016. https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-­shkola-compressed.pdf

Островерхова, Н.М. (2008). Методологія аналізу якості уроку як педагогічної системи: монографія. Харків: Титул.

Пасічник О. С. (2023). Переосмислення вікових психологічних особливостей учнів 7–9 класів та їх вплив на оволодіння іноземною мовою. Український педагогічний журнал, 4, 115–130. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2023–4–115–130

Пасічник, О. С. (2021). Дидактичне обґрунтування змісту міжкультурної компетентності як компонента іншомовної комунікативної компетентності. Український педагогічний журнал, 3, 35–44. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–3–35–44

Редько, В. (2023). Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Український педагогічний журнал, 3, 187–196. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2023–3–187–196

Редько, В. (2023). Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій. Український педагогічний журнал, 1, 96–111. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2023–1–96–111

Редько, В. Г., Шаленко, О. П., Сотникова, С. І., Коваленко, О. Я. (2021). Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf

Редько, В. Г., Яковчук, М. В. (2021). Дидактичне моделювання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал, 1, 30–42. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–1–30–42

Редько, В.Г. (2018). Теоретико-­методичні засади компетентнісно-­діяльнісної технології навчання іноземних мов. Fundamental and applied researches in practice of scientifi schools: International Scientifi Journal, 2. Vol.26, 313–320.

Яковчук, М. (2023). Навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 7–9 класів гімназій з використанням компетентнісно орієнтованих технологій. Український педагогічний журнал, 3, 235–245. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2023–3–235–245

Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). Strasbourg.

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited. Pinter, A. M. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. Offiial Journal of the European Union. 4.6. 2018.

Redko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L. (2022). Didactic Essence of Competence-­Based Content for Foreign Language School Coursebooks. In: Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 486–497.

Redko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L. (2021). Academic foreign-­language communication environment in school textbooks. Journal of Language and Linguistic Studies. 17 (3),1184–1197 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728190

Bihych, O. B., Borysko, N. F., Boretska, H. E. ta in. (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia studentiv klasychnykh, pedahohichnykh ilinhvistychnykh universytetiv. Kyiv. Lenvit. (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020. (in Ukrainian).

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia. (2003). Kyiv: Lenvit. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Martynova, R. Iu. (2004). Tsilisna zahalnodydaktychna model zmistu navchannia inozemnykh mov: monohrafiia. Kyiv. Vyshcha shkola. (in Ukrainian).

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. (2006). MON Ukrainy. Kyiv, 2016. https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-­shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).

Ostroverkhova, N.M. (2008). Metodolohiia analizu yakosti uroku yak pedahohichnoi systemy: monohrafiia. Kharkiv: Tytul. (in Ukrainian).

Pasichnyk O. S. (2023). Pereosmyslennia vikovykh psykholohichnykh osoblyvostei uchniv 7–9 klasiv ta yikh vplyv na ovolodinnia inozemnoiu movoiu. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 115–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-115-130 (in Ukrainian).

Pasichnyk, O. S. (2021). Dydaktychne obgruntuvannia zmistu mizhkulturnoi kompetentnosti yak komponenta inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 35–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-35-44 (in Ukrainian).

Redko, V. (2023). Osvitnie inshomovne komunikatyvne seredovyshche yak zasib intehrovanoho formuvannia v uchniv himnazii mekhanizmiv spilkuvannia i oznaiomlennia z kulturoiu krainy, mova yakoi vyvchaietsia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 187–196. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-187-196 (in Ukrainian).

Redko, V. (2023). Tekhnolohiia kompetentnisno oriientovanoho navchannia inshomovnoho spilkuvannia uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity zasobamy movlennievykh sytuatsii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 96–111. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-96-111 (in Ukrainian).

Redko, V. H., Shalenko, O. P., Sotnykova, S. I., Kovalenko, O. Ya. (2021). Modelna navchalna prohrama «Inozemna mova. 5–9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf (in Ukrainian).

Redko, V. H., Yakovchuk, M. V. (2021). Dydaktychne modeliuvannia movlennievykh sytuatsii yak zasobiv kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov u zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 30–42. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-1-30-42 (in Ukrainian).

Redko, V.H. (2018). Teoretyko-­metodychni zasady kompetentnisno-­diialnisnoi tekhnolohii navchannia inozemnykh mov. Fundamental and applied researches in practice of scientifi schools: International Scientifi Journal, 2. Vol.26, 313–320. (in Ukrainian).

Yakovchuk, M. (2023). Navchannia inshomovnoho monolohichnoho movlennia uchniv 7–9 klasiv himnazii z vykorystanniam kompetentnisno oriientovanykh tekhnolohii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 235–245. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-235-245 (in Ukrainian).

Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. Companion volume. (2020). Strasbourg. (in English).

Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Education Limited. Pinter, A. M. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. (in English).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. Offiial Journal of the European Union. 4.6. 2018. (in English).

Redko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L. (2022). Didactic Essence of Competence-­Based Content for Foreign Language School Coursebooks. In: Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 486–497. (in English).

Redko, V., Sorokina, N., Smovzhenko, L. (2021). Academic foreign-­language communication environment in school textbooks. Journal of Language and Linguistic Studies. 17 (3),1184–1197 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728190 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.