Електронний інтерактивний підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»: інструментальні можливості
PDF
HTML

Ключові слова

електронний інтерактивний підручник
інтегрований курс «Я досліджую світ»
інструментальні можливості підручника

Як цитувати

Павлова, Т. (2024). Електронний інтерактивний підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»: інструментальні можливості. Український Педагогічний журнал, (1), 151–160. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-151-160

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми використання цифрових технологій навчання в освітньому середовищі початкової школи; узагальнено теоретичні напрацювання щодо інтеграції інтерактивних технологій в начальний процес з опорою на педагогічні пріоритети у сучасній освіті.
На основі аналізу наявного вітчизняного і зарубіжних досліджень виділено етапи еволюції електронних підручників від простих цифрових копій друкованих видань до інтерактивних мультимедійних ресурсів. Визначено семантику поняття електронний інтерактивний підручник з конкретизацією змісту відповідно до потреб освітнього процесу в початкових класах. Встановлено спільні ознаки паперового і електронного підручників; виокремлено основні технологічні характеристики електронного підручника. Обґрунтовано вимоги до врахування вікових та психологічних особливостей сучасних молодших школярів під час розробки електронних засобів навчання. Акцентовано, що в навчанні дітей 6–8 років використання технологій повинно виконувати допоміжну функцію, водночас першорядними залишаються питання здоров’я та розвитку дитини.
У публікації проаналізовано інструментальні можливості електронного інтерактивного підручника з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» авторів Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук, Т. С. Павлової для учнів 1–4 класів. Охарактеризовано структуру підручника, проілюстровано на прикладах його інтерактивні функції та можливості (тести, ігри, моделювання процесів тощо). Подано результати тривалої апробації; на основі даних опитування вчителів здійснено порівняльний аналіз переваг електронних підручників над паперовими (економія часу, зручність у користуванні, супроводжувальний контроль за навчальними досягненнями учнів), визначено якісні характеристики змін у навчальній діяльності учнів (підвищення мотивації, зростання самостійності, прояв критичного мислення).
Презентовано результати опитування вчителів щодо ефективності використання електронного інтерактивного підручника; з’ясовано доцільність поєднання обох форматів – електронного і традиційного (паперового).
Обґрунтовано перспективність подальшого вдосконалення й упровадження електронних підручників в освітній процес початкової школи для реалізації індивідуального та диференційованого підходів у навчанні; підвищення пізнавальної мотивації учнів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-151-160
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н.М., Бондарчук, Г.П., Павлова, Т.С. (2022). Електронний інтерактивний підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на платформі IZZI. https://api.izzi.digital/preview/page/376756

Биков, В. Ю. (2017). Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі. Інформаційні технології і засоби навчання, 62 (6), 34–46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_5

Єсіна, О.Г., Лінгур, Л.М. (2012). Електронні підручники: переваги та недоліки використання. Вісник соціально-­економічних досліджень, 1(44), 181–186. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_1_28

Жалдак, М.І. (2002). Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002, 1, 6. https://lib.iitta.gov.ua/436/1/pedagog_potenzial2007.pdf

Засєкіна, Т. М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/729967/3/monografiya_integrachia.pdf

Малихін, О.В. (2021). Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Педагогічна думка.

Николюк, О. В. (2018). Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Республіки Корея. Проблеми сучасного підручника, (20), 280–287. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/230/246

Онопрієнко, О.В. (2023). Вимірювання втрат у навчанні молодших школярів математики засобами електронної платформи. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення, 88–91. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736628

Онопрієнко, О.В., Петрук, О.М., Павлова, Т.С. (2023). Технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичний кейс: методичний посібник. Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/739131/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Павлова, Т.С. (2023). Способи презентації змісту інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в електронному підручнику. Проблеми сучасного підручника: збірник тез доповідей, 255–257. https://lib.iitta.gov.ua/738457/1/PSP_tezy_2023-1-256-258.pdf

Пометун, О. І. (2003). Інтерактивні технології навчання. Освіт. дайджест: Акцентпанорама, 2, 78–87.

Сисоєва, С. О. (2021). Цифровізація освіти: педагогічні пріоритети. Освіта і сусп-во, 10/11, 8–9. https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2545/

Чорноус, О. В. (2021). Формування інформаційної грамотності учнів як складова елементів навчального матеріалу електронних підручників. Проблеми сучасного підручника, 27, 278–281.

Mohanad Alfiras, Janaki BojiahPrinted (2020). Textbooks Versus Electronic Textbooks: A Study on the Preference of Students of Gulf University in Kingdom of Bahrain. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(18), 40–52. https://www.researchgate.net/publication/345472189_Printed_Textbooks_Versus_Electronic_Textbooks_A_Study_on_the_Preference_of_Students_of_Gulf_University_in_Kingdom_of_Bahrain

Bibik, N.M., Bondarchuk, H.P., Pavlova, T.S. (2022). Elektronnyi interaktyvnyi pidruchnyk z intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» na platformi IZZI. https://api.izzi.digital/preview/page/376756 (in Ukrainian).

Bykov, V. Yu. (2017). Efektyvnist navchannia z vykorystanniam elektronnykh osvitnikh ihrovykh resursiv u pochatkovii shkoli. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 62 (6), 34–46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_5 (in Ukrainian).

Yesina, O.H., Linhur, L.M. (2012). Elektronni pidruchnyky: perevahy ta nedoliky vykorystannia. Visnyk sotsialno-­ekonomichnykh doslidzhen, 1(44), 181–186. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_1_28 (in Ukrainian).

Zhaldak, M.I. (2002). Pedahohichnyi potentsial informatyzatsii navchalnoho protsesu. Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauk v Ukraini 1992–2002, 1, 6. https://lib.iitta.gov.ua/436/1/pedagog_potenzial2007.pdf (in Ukrainian).

Zasiekina, T. M. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka: monohrafiia. Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/729967/3/monografiya_integrachia.pdf (in Ukrainian).

Malykhin, O.V. (2021). Dystantsiine navchannia yak pedahohichna tekhnolohiia. Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu: dosvid ta perspektyvy. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Nykoliuk, O. V. (2018). Problema vprovadzhennia tsyfrovykh pidruchnykiv: dosvid Respubliky Koreia. Problemy suchasnoho pidruchnyka, (20), 280–287. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/230/246

(in Ukrainian).

Onopriienko, O.V. (2023). Vymiriuvannia vtrat u navchanni molodshykh shkoliariv matematyky zasobamy elektronnoi platformy. Innovatsii v pochatkovii osviti: problemy, perspektyvy, vidpovidi na vyklyky sohodennia, 88–91. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736628 (in Ukrainian).

Onopriienko, O.V., Petruk, O.M., Pavlova, T.S. (2023). Tekhnolohii otsiniuvannia osobystisnykh i navchalnykh dosiahnen uchniv pochatkovoi shkoly. Metodychnyi keis: metodychnyi posibnyk. Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/739131/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (in Ukrainian).

Pavlova, T.S. (2023). Sposoby prezentatsii zmistu intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» v elektronnomu pidruchnyku. Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk tez dopovidei, 255–257. https://lib.iitta.gov.ua/738457/1/PSP_tezy_2023-1-256-258.pdf (in Ukrainian).

Pometun, O. I. (2003). Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Osvit. daidzhest: Aktsentpanorama, 2, 78–87. (in Ukrainian).

Sysoieva, S. O. (2021). Tsyfrovizatsiia osvity: pedahohichni priorytety. Osvita i susp-vo, 10/11, 8–9. https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2545/ (in Ukrainian).

Chornous, O. V. (2021). Formuvannia informatsiinoi hramotnosti uchniv yak skladova elementiv navchalnoho materialu elektronnykh pidruchnykiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 27, 278–281. (in Ukrainian).

Mohanad Alfiras, Janaki BojiahPrinted (2020). Textbooks Versus Electronic Textbooks: A Study on the Preference of Students of Gulf University in Kingdom of Bahrain. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(18), 40–52. https://www.researchgate.net/publication/345472189_Printed_Textbooks_Versus_Electronic_Textbooks_A_Study_on_the_Preference_of_Students_of_Gulf_University_in_Kingdom_of_Bahrain (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.