Система психологічної та педагогічної реабілітації дітей у прифронтових громадах
PDF
HTML

Ключові слова

психологічна реабілітація дітей
педагогічна реабілітація дітей
психологічна компетентність батьків
прифронтові громади
безпечне освітнє середовище

Як цитувати

Кияновський, А., & Гуренок, Г. . (2024). Система психологічної та педагогічної реабілітації дітей у прифронтових громадах: за досвідом роботи КЗ «НВК «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради. Український Педагогічний журнал, (1), 168–175. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-168-175

Анотація

У статті описано систему психологічної та педагогічної реабілітації дітей у прифронтовій громаді на прикладі роботи комунального закладу «Навчально-­виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради (м. Херсон). У корпусі початкової школи облаштовано безпечне укриття, яке відповідає всім нормам та максимально комфортне для перебування дітей, педагогів і батьків, та створено Центр психологічної допомоги дітям. Актуальність такого Центру безперечна, оскільки місто, у якому проживає понад 8 тисяч дітей, щодня обстрілюється з грудня 2022 року. Запит батьків зумовив організацію у 2023/2024 навчальному році комплексних занять у малих групах, де з дітьми працюють не тільки практичний психолог, логопед, дефектолог, а й учителі початкової школи, англійської мови. Крім того, розпочала роботу Освітня лабораторія психологічної підтримки учасників освітнього процесу.
Дії адміністрації «Школи гуманітарної праці» щодо реабілітації дітей ґрунтуються на результатах анкетувань батьків і дітей, частково поданих у статті.
Відповідно до тематики наукової розвідки розкрито особливості реакції дітей на труднощі та стресові ситуації порівняно з реакціями дорослих, визначено важливість психологічної роботи не лише з дитиною, а й із її батьками. Надано перелік методик, використовуваних психологами в індивідуальній роботі з родинами й педагогами; розклад індивідуальних консультацій у Центрі для учнів 1-го, 2-го, 4-го, 5-го та 6-го класів.
Оскільки описана система психологічної та педагогічної реабілітації показує позитивну динаміку, об’єктивно спостерігаються обнадійливі зміни, основний висновок полягає в необхідності комплексного підходу до реабілітації дітей у прифронтових громадах.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-168-175
PDF
HTML

Посилання

Міністерство освіти і науки України. (28 липня, 2022). Безпека під час навчання: рекомендації щодо організації укриття. https://mon.gov.ua/ua/news/bezpeka-pid-chas-navchannya-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-ukrittya

Духневич, В. (2022). Створення безпечного освітнього середовища: «Шість кроків до безпеки». Проблеми політичної психології, 12(26), 266–278. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-105

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» № 2961-ІV (2005, 06 жовтня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#top

Зливков, В., Лукомська, С., Євдокимова, Н., Ліпінська, С. (2023). Діти і війна: монографія. Київ.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.

Трубачева, С., Мушка, О., Замаскіна, П. (2023). Особливості проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану в Україні. Український педагогічний журнал, 4, 46–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-46-52

Флярковська, О., Заєць, С., Мельничук, В. (2023). Організація діяльності психологічної служби у закладах загальної середньої освіти: міжнародний досвід та вітчизняні реалії в умовах воєнного стану. Проблеми освіти, 2(99), 199–213.

Шульга, І. (2023). Безпечне освітнє середовище в умовах воєнного часу: інклюзивний і здоров’язберігаючий аспекти. У А. А. Криськов, Н. В. Габрусєва (Упоряд.) Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки (с. 41–43). Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, ФОП Паляниця В. А. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29903

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (28 lypnia, 2022). Bezpeka pid chas navchannia: rekomendatsii shchodo orhanizatsii ukryttia. https://mon.gov.ua/ua/news/bezpeka-pid-chas-navchannya-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-ukrittya (in Ukrainian).

Dukhnevych, V. (2022). Stvorennia bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha: «Shist krokiv do bezpeky». Problemy politychnoi psykholohii, 12(26), 266–278. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-105

(in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini» № 2961-IV (2005, 06 zhovtnia). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#top (in Ukrainian).

Zlyvkov, V., Lukomska, S., Yevdokymova, N., Lipinska, S. (2023). Dity i viina: monohrafiia. Kyiv.-Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. (in Ukrainian).

Trubacheva, S., Mushka, O., Zamaskina, P. (2023). Osoblyvosti proiektuvannia osvitnoho seredovyshcha v umovakh tsyfrovizatsii suspilstva pid chas voiennoho stanu v Ukraini. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 46–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-46-52 (in Ukrainian).

Fliarkovska, O., Zaiets, S., Melnychuk, V. (2023). Orhanizatsiia diialnosti psykholohichnoi sluzhby u zakladakh zahalnoi serednoi osvity: mizhnarodnyi dosvid ta vitchyzniani realii v umovakh voiennoho stanu. Problemy osvity, 2(99), 199–213. (in Ukrainian).

Shulha, I. (2023). Bezpechne osvitnie seredovyshche v umovakh voiennoho chasu: inkliuzyvnyi i zdoroviazberihaiuchyi aspekty. U A. A. Kryskov, N. V. Habrusieva (Uporiad.) Voienni konflikty ta tekhnohenni katastrofy: istorychni ta psykholohichni naslidky (s. 41–43). Ternopilskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni I. Puliuia, FOP Palianytsia V. A. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29903

(in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.