ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПИ
PDF
HTML

Ключові слова

профільна середня освіта
освітні профілі
профільне навчання
освітні компоненти
компетентнісний підхід

Як цитувати

Алєксєєва, С. (2024). ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПИ. Український Педагогічний журнал, (2), 51–56. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-51-56

Анотація

У статті проаналізовано дидактичний потенціал профільної середньої освіти України у контексті досвіду країн Європи. Здійснено огляд профільної середньої освіти більшості країн Європейського Союзу. Констатовано, що навчання у старшій школі у країнах світу може будуватися за двома моделями: гнучкою, елективною або жорсткою, селективною. Визначено, що в останні роки тенденцією світової середньої освіти є інтеграція загальної та професійної освіти. Профільне навчання давно є поширеною практикою у більшості європейських країн. Усі розвинені країни сходяться на тому, що впровадження профільної школи дає можливість старшокласникам зорієнтуватися з вибором свого майбутнього профілю і готує до подальшої роботи або навчання. Кожна країна має свої особливості організації навчання в старшій школі, але домінантою є можливість учнів самостійно обирати профіль навчання та предмети для вивчення. Висвітлено можливості компетентністно-кваліфікаційного підходу до побудови профільного навчання у більшості європейських країн. Окреслено дидактичний потенціал профільної середньої освіти України. Узагальнено, що основою для формування освітніх профілів є відповідні освітні галузі. Освітні програми профільної середньої освіти за академічним чи професійним спрямуваннями містять обов'язкові освітні компоненти, модельні навчальні програми/навчальні програми з яких повністю охоплюють основні результати навчання (орієнтири для оцінювання). Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються на основі компетентнісного підходу. Освітні профілі формуються закладами освіти шляхом вибору, що здійснюється здобувачами на основі аналізу власних потреб, готовності, уподобань та зацікавлень за сприяння педагогічної спільноти, що формує відповідні пропозиції змісту, підходів та методів організації освітнього процесу, зумовлені її баченням та спроможністю, очікуваннями батьків та громад, запитами засновників та суспільних пріоритетів. Упровадження профільної освіти у старших класах наближає українських школярів до світових стандартів освіти, дає поштовх до формування успішної стратегії життя, самовизначення.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-51-56
PDF
HTML

Посилання

Алєксєєва, С. (2021). Дидактика в умовах інформатизації освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 4 (1). 25‒30. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.1.4

Алєксєєва, С. (2022). Дидактичні умови індивідуалізації навчання в закладах загальної середньої освіти. Scientific Collection «InterConf», (112): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Scientific Progressive Methods and Tools» (June 16-18, 2022). Riga, Latvia: Avots, 77‒83. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730957

Закон України. (2020). «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Кремень, В. Г., Топузов, О. М., Ляшенко, О. І., Мальований, Ю. І., & Засєкіна, Т. М. (2023). Профільна середня освіта: концептуальні засади для Нової української школи. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(2), 1-8. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5201

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура: Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2), 1‒10. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1

Мельниченко Р. К. (2018) Організація профільного навчання в старшій школі зарубіжжя та його педагогічний супровід (компаративний аналіз). Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. 81(1), 71‒76. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(1)__15.

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник. Київський університет імені Бориса Грінченка. Рівне: Овід. 352 c.

Alieksieieva, S. (2022). Dydaktychni umovy indyvidualizatsii navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Scientific Collection «InterConf», (112): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Scientific Progressive Methods and Tools» (June 16‒18, 2022). Riga, Latvia: Avots, 77‒83. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730957 (in Ukrainian).

Alieksieieva, S. (2021). Dydaktyka v umovakh informatyzatsii osvity. Akademichni studii. Seriia «Pedahohika», 4 (1), 25‒30. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.1.4 (in Ukrainian)

Kremen, V. H., Topuzov, O. M., Liashenko, O. I., Malovanyi, Yu. I., & Zasiekina, T. M. (2023). Profilna serednia osvita: kontseptualni zasady dlia Novoi ukrainskoi shkoly. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 5(2), 1‒8. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5201 (in Ukrainian).

Kremen, V.H., Liashenko, O.I., & Lokshyna, O.I. (2020). Zahalna serednia osvita Ukrainy v konteksti osvity krain Yevropy: tryvalist i struktura: Naukovo-analitychna dopovid. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 2(2), 1‒10. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1(in Ukrainian)

Melnychenko R. K. (2018). Orhanizatsiia profilnoho navchannia v starshii shkoli zarubizhzhia ta yoho pedahohichnyi suprovid (komparatyvnyi analiz). Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 81(1), 71‒76. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(1)__15. (in Ukrainian)

Sysoieva S.O., Krystopchuk T.Ie. (2012). Osvitni systemy krain Yevropeiskoho Soiuzu: zahalna kharakterystyka: navchalnyi posibnyk. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka. Rivne: Ovid. 352 (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy. (2020). «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.