ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГЕОПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
PDF
HTML

Ключові слова

базова середня освіта
навчання історії
геопросторове мислення
формування
методика

Як цитувати

Пометун, О., & Гупан, Н. (2024). ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГЕОПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Український Педагогічний журнал, (2), 131–139. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-131-139

Анотація

Навчання історії не може бути продуктивним без формування в учнів геопросторового мислення, яке передбачає орієнтацію у просторі, в якому відбувались події минулого. Метою публікації є визначення поняття «геопросторове мислення учнів» як обов’язкового результату навчання громадянській та історичній освітній галузі, а також шляхів його формування у учнів 5‒6 класів з використанням потенціалу підручника. У статті зазначається, що сучасне суспільство демонструє зростаючий інтерес до навичок отримання та використання геопросторових даних, що відображається в Державному стандарті базової середньої освіти 2020 року. Водночас, автори констатують теоретичний дисонанс, оскільки поняття «геопросторове мислення» не визначено в методичній науці, що призводить до обмеженого розуміння цього завдання вчителями-практиками.

У статті пропонується визначення геопросторового мислення як комплексу знань і навичок використання просторових концепцій, карт та графіків для аналізу й осмислення подій, явищ і процесів минулого, а також здатності учнів використовувати їх для аналізу та розв’язання проблем сьогодення. Авторами підкреслюється необхідність розроблення відповідної методики формування цієї характеристики мислення учнів, яка потребує певного зламу стереотипів і стандартних підходів учителів до використання історичної та контурної карт на уроках історії. Метою має стати усвідомлення учнями поняття «історичний простір» і його відмінностей від простору географічного, осмислення причинно-наслідкових зв’язків між характеристиками історичного простору та особливостями розвитку локальної людської спільноти й цілої цивілізації, глибокої обумовленості економічних, політичних і навіть культурних явищ розташуванням у просторі з усіма його ресурсними можливостями та обмеженнями.

Зроблено висновок про потребу в спеціальних засобах навчання, зокрема підручниках з історії, методичний апарат і дизайн яких орієнтовані на розвиток геопросторового мислення, зокрема зі спеціальним набором картографічних матеріалів і системою пізнавальних завдань до них. Також наголошується на необхідності подальших теоретичних досліджень та впровадження у педагогічну практику технологій GIS і можливостей інтернет-карт із супутниковим зображенням.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-131-139
PDF
HTML

Посилання

Баханов, К.О. (2008). Організація особистісно-орієнтованого навчання. Порадник молодого вчителя історії. Харків: Основа.

Державний стандарт базової середньої освіти (2020). Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886

Десятов, Д. (2012). Формування просторової компетентності учнів у процесі навчання історії. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки, 17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_17_13 .

Пометун, О. І., Гупан, Н.М., Власов, В.С. (2018). Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ»

Пометун, О., Малієнко, Ю., Ремех, Т. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта. https://pidruchnyk.com.ua/1675-_doslid_istoriyi_pometun.html

Пометун, О., Ремех, Т. (2023). Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта. https://pidruchnyk.com.ua/2608-istoriia-6-klas-pometun-2023.html

Третьякова, О.В. (2018). Картографічні вміння як складник просторової компетентності. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін, 1 (6), 3‒5. https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5426

Фідря, О., Фідря, Н. (2008). Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії. Історія в школах України, 11‒12, 26–33.

Bednarz, S. W., Acheson, G., & Bednarz, R. S. (2006). Maps and map learning in social studies. Social Education, 70(7), 398‒404.

Bishop, B. W., & Johnston, M. P. (2013). Geospatial thinking of information professionals. Journal of Education for Library and Information Science, 54(1), 15‒21. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074098.pdf

Brown, Sasha, Zerrin Dogança Küçük, Angela Rickard, James Lonergan, Rachel Abernethy, Lorraine McNerney, Eimear McNerney, et al. (2024). The Role of Teacher Agency in Using GIS to Teach Sustainability: An Evaluation of a Lower Secondary School Story Mapping GIS Initiative in Ireland. International Research in Geographical and Environmental Education, 33 (1), 56–71. DOI:10.1080/10382046.2023.2214044

GIS and Geospatial Technologies: Tutorials. UCLA Library Research Guides, https://guides.library.ucla.edu/c.php?g=1268157&p=9300210

https://pidruchnyk.com.ua/1675-_doslid_istoriyi_pometun.html

McClurg, P. A., & Buss, A. (2007). Professional development: Teachers use of GIS to enhance student learning. Journal of Geography, 106(2), 79‒87. DOI.org/10.1080/00221340701477831

National Research Council. (2006). Learning to think spatially. Washington, DC: The National Academies Press, 12‒15. https://www.nap.edu/catalog/11019/learning-to-think-spatially

Spatial Thinking in Geoscience (2012). Earth and Mind II: A Synthesis of Research on Thinking and Learning in the Geosciences, edited by K. Kastens and C. A. Manduca, GSA Special Paper. https://serc.carleton.edu/research_on_learning/synthesis/spatial.html.

Xie S. et al. (2021). The factors and mechanisms that influence geospatial thinking: a structural equation modeling approach. Journal of Geography, 120 (5), 165‒175. https://doi.org/10.1080/00221341.2021.1967423

Zhang, J.; Wang, Z.; Antwi, C.O.; Liang, X.; Ge, J. (2023). Geospatial Thinking and Sense of Place: The Mediating Role of Creativity. Sustainability, 15, 523. DOI.org/10.3390/su15010523

Bakhanov, K.O. (2008). Orhanizatsiia osobystisno-oriientovanoho navchannia. Poradnyk molodoho vchytelia istorii. Kharkiv: Osnova. (in Ukrainian).

Bednarz, S. W., Acheson, G., & Bednarz, R. S. (2006). Maps and map learning in social studies. Social Education, 70(7), 398‒404. (in English).

Bishop, B. W., & Johnston, M. P. (2013). Geospatial thinking of information professionals. Journal of Education for Library and Information Science, 54(1), 15‒21. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074098.pdf (in English).

Brown, Sasha, Zerrin Dogança Küçük, Angela Rickard, James Lonergan, Rachel Abernethy, Lorraine McNerney, Eimear McNerney, et al. (2024). The Role of Teacher Agency in Using GIS to Teach Sustainability: An Evaluation of a Lower Secondary School Story Mapping GIS Initiative in Ireland. International Research in Geographical and Environmental Education, 33 (1), 56–71. DOI:10.1080/10382046.2023.2214044 (in English).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity (2020). Postanova KMU № 898 vid 30.09.2020 roku. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886 (in Ukrainian).

Desiatov, D. (2012). Formuvannia prostorovoi kompetentnosti uchniv u protsesi navchannia istorii. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Istorychni nauky, 17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_17_13 . (in Ukrainian).

Fidria, O., Fidria, N. (2008). Prostorova kompetentsiia ta kartohrafichni vminnia y navychky u kursakh shkilnoi istorii. Istoriia v shkolakh Ukrainy, 11‒12, 26–33. (in Ukrainian).

GIS and Geospatial Technologies: Tutorials. UCLA Library Research Guides, https://guides.library.ucla.edu/c.php?g=1268157&p=9300210 (in English).

McClurg, P. A., & Buss, A. (2007). Professional development: Teachers use of GIS to enhance student learning. Journal of Geography, 106(2), 79‒87. DOI.org/10.1080/00221340701477831 (in English).

National Research Council. (2006). Learning to think spatially. Washington, DC: The National Academies Press, 12‒15. https://www.nap.edu/catalog/11019/learning-to-think-spatially (in English).

Pometun, O. I., Hupan, N.M., Vlasov, V.S. (2018). Kompetentnisno oriientovana metodyka navchannia istorii v osnovnii shkoli: metodychnyi posibnyk. Kyiv: TOV «KONVI PRINT». (in Ukrainian).

Pometun, O., Maliienko, Yu., Remekh, T. (2022). Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo. Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Osvita. https://pidruchnyk.com.ua/1675-_doslid_istoriyi_pometun.html (in Ukrainian).

Pometun, O., Remekh, T. (2023). Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo. Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 6 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Osvita. https://pidruchnyk.com.ua/2608-istoriia-6-klas-pometun-2023.html (in Ukrainian). https://pidruchnyk.com.ua/1675-_doslid_istoriyi_pometun.html

Spatial Thinking in Geoscience (2012). Earth and Mind II: A Synthesis of Research on Thinking and Learning in the Geosciences, edited by K. Kastens and C. A. Manduca, GSA Special Paper. https://serc.carleton.edu/research_on_learning/synthesis/spatial.html. (in English).

Tretiakova, O.V. (2018). Kartohrafichni vminnia yak skladnyk prostorovoi kompetentnosti. Teoriia ta metodyka navchannia suspilnykh dystsyplin, 1 (6), 3‒5. https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5426 (in Ukrainian).

Xie S. et al. (2021). The factors and mechanisms that influence geospatial thinking: a structural equation modeling approach. Journal of Geography, 120 (5), 165‒175. https://doi.org/10.1080/00221341.2021.1967423 (in English).

Zhang, J.; Wang, Z.; Antwi, C.O.; Liang, X.; Ge, J. (2023). Geospatial Thinking and Sense of Place: The Mediating Role of Creativity. Sustainability, 15, 523. DOI.org/10.3390/su15010523 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.