ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

толерантність
інклюзія
обізнаність
заклад середньої загальної освіти
інвалідність

Як цитувати

Ремех, Т., & Мельничук, Є. (2024). ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (2), 147–158. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-147-158

Анотація

У статті висвітлено проблему становища учнів з інвалідністю в закладах загальної середньої освіти. Сформульовано основні ознаки толерантності й інклюзії. Наголошено, що толерантність і прийняття є протилежними булінгу та приниженню. Виокремлено основні ознаки толерантності як соціального явища (взаємоповага, відкритість до нових ідей, здатність до спільних активностей, спроможність до самокритики). Зауважено на методах популяризації інклюзії в Україні, важливості підвищення толерантності серед учнівства. Охарактеризовано причини зростання рівня толерантності, зокрема в Україні. З’ясовано, що рівень інклюзії в Україні нижчий від рівня європейських держав. Розглянуто ставлення в суспільстві до дітей з фізичними й інтелектуальними порушеннями. Окреслено конкретні заходи щодо впровадження толерантного ставлення до дітей з інвалідністю у вітчизняних закладах загальної середньої освіти України (відкриття інклюзивних класів, створення безпечного простору, підготовка педагогічних працівників, друк підручників). За результатами опитування здобувачів освіти та інтерв’ю фахівців в означеній галузі встановлено основні проблеми щодо інвалідності учнів в українських закладах освіти. Наголошено, що ефективна комунікація та взаємодія з дітьми з інвалідністю потребують уважного, базованого на відкритості й повазі до їхньої унікальності підходу. Підтверджено, що вищий рівень інклюзії дитини з інвалідністю створює більш комфортні й безпечні умови для співіснування учнів та спільного освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Окремі положення статті проілюстровано рисунками. За результатами проведеного дослідження створено буклет, який поширено в соціальних мережах.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-147-158
PDF
HTML

Посилання

Бондаренко, Н., Черепаня, Н., Малець, Д., Клепар, М., Матвєєва, Н. (2023). Толерантність як важливий аспект професійної компетентності майбутніх фахівців. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2285/3282

Грива, О. А. (2007). Толерантність освіти як передумова толерантного суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах, 66, 3–11, http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/13764/1/-2.pdf

Декларація принципів толерантності (1995). ООН. https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/2/10/Deklaracija-tolerantnosti.pdf

Кравець, М. (2010). «Філософія політики» Карла Поппера у форматі розвитку інформаційного суспільства». Психологія і суспільство. 1 (39), 131–136. file:///C:/Users/admin/Downloads/admin,+131-136.pdf

Лещенко, М., Носенко, Ю. (2017). Україна: постійні зусилля для досягнення освітньої та соціальної інклюзії людей із інвалідністю.

Міністерство освіти і науки України (2023). Інклюзивне навчання: Статистичні дані. https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні (1991; 2017). Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Рассказова, О. (2020). «Формування толерантності серед здобувачів освіти як умова створення недискримінаційного освітнього середовища». Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 45–49. https://hist.km.ua/images/2021/konferentsiji/zbirnik-tez_inklyuziya_2020.pdf

Ремех, Т., Мельничук, Є. (2024). Проблема толерантного ставлення до дітей з інвалідністю в шкільному середовищі. Формування духовної безпеки особистості: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 68–70. https://lib.iitta.gov.ua/740641/

Clarkin, J. F. (2017). The impact of stigma on perceptions of children with physical disabilities in schools.

Fromm, E. (1974). The Sane Society. Holt, Rinehart and Winston.

Georgiadi, M., Kalyva, E., Kourkoutas, E., Tsakiris, V. (2012). Young children’s attitudes toward peers with intellectual disabilities: Effect of the type of school. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25(6), 531–541. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2012.00699.x

Ghosh, B., Chattopadhyay, K. (2019). The Sociology of Tolerance and Life in Democracy. https://www.researchgate.net/publication/332143526_The_Sociology_of_Tolerance_and_Life_in_Democracy

Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know, what we can do. Malden: Blackwell Publishing..http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.10114/abstract

Said, E. W., 1978. Orientalism. Vintage Books. https://monoskop.org/images/4/4e/Said_Edward_Orientalism_1979.pdf

Sherifi, E. (2017). Prejudice On Disabled Children. Science Arena Publications Specialty Journal of Psychology and Management. 3 (4), 85–95. https://sciarena.com/storage/models/article/FVBT4Wt1kfoHiTimWp2ihFcuXkF49KdXkff7Sowx3QVKS5LeqkXLYFZlHYXC/prejudice-on-disabled-children.pdf

Walter, H.-J. (1997). Politics of Tolerance. Columbia University Press.

Yeazel, M. R. (2008). Relationship between critical thinking disposition and level of tolerance. (Doctoral dissertation, Capella University). https://psycnet.apa.org/record/2008-99160-218

Bondarenko, N., Cherepania, N., Malets, D., Klepar, M., Matvieieva, N. (2023). Tolerantnist yak vazhlyvyi aspekt profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2285/3282 (in Ukrainian).

Clarkin, J. F. (2017). The impact of stigma on perceptions of children with physical disabilities in schools. (in English).

Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti (1995). OON. https://don.kyivcity.gov.ua/files/2014/2/10/Deklaracija-tolerantnosti.pdf (in Ukrainian).

Fromm, E. (1974). The Sane Society. Holt, Rinehart and Winston. (in English).

Georgiadi, M., Kalyva, E., Kourkoutas, E., Tsakiris, V. (2012). Young children’s attitudes toward peers with intellectual disabilities: Effect of the type of school. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25(6), 531–541. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2012.00699.x (in English).

Ghosh, B., Chattopadhyay, K. (2019). The Sociology of Tolerance and Life in Democracy. https://www.researchgate.net/publication/332143526_The_Sociology_of_Tolerance_and_Life_in_Democracy (in English).

Hryva, O. A. (2007). Tolerantnist osvity yak peredumova tolerantnoho suspilstva. Multyversum. Filosofskyi almanakh, 66, 3–11, http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/13764/1/-2.pdf (in Ukrainian).

Kravets, M. (2010). Filosofiia polityky Karla Poppera u formati rozvytku informatsiinoho suspilstva. Psykholohiia i suspilstvo. 1 (39), 131–136, file:///C:/Users/admin/Downloads/admin,+131-136.pdf (in Ukrainian).

Leshchenko, M., Nosenko, Yu. (2017). Ukraina: postiini zusyllia dlia dosiahnennia osvitnoi ta sotsialnoi inkliuzii liudei iz invalidnistiu. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2023). Inkliuzyvne navchannia: Statystychni dani. https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani (in Ukrainian).

Olweus, D. (1993). Bullying at school: what we know, what we can do. Malden: Blackwell Publishing.. (in English).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.10114/abstract

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti osib z invalidnistiu v Ukraini (1991; 2017). Zakon Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (in Ukrainian).

Rasskazova, O. (2020). «Formuvannia tolerantnosti sered zdobuvachiv osvity yak umova stvorennia nedyskryminatsiinoho osvitnoho seredovyshcha». Navchannia i vykhovannia v inkliuzyvnomu osvitnomu prostori: teoriia ta praktyka: tezy dopovidei III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 45–49. https://hist.km.ua/images/2021/konferentsiji/zbirnik-tez_inklyuziya_2020.pdf (in Ukrainian).

Remekh, T., Melnychuk, Ye. (2024). Problema tolerantnoho stavlennia do ditei z invalidnistiu v shkilnomu seredovyshchi. Formuvannia dukhovnoi bezpeky osobystosti: zbirnyk materialiv II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 68–70. https://lib.iitta.gov.ua/740641/ (in Ukrainian).

Said, E. W., 1978. Orientalism. Vintage Books. https://monoskop.org/images/4/4e/Said_Edward_Orientalism_1979.pdf (in English).

Sherifi, E. (2017). Prejudice On Disabled Children. Science Arena Publications Specialty Journal of Psychology and Management, 3 (4), 85–95. https://sciarena.com/storage/models/article/FVBT4Wt1kfoHiTimWp2ihFcuXkF49KdXkff7Sowx3QVKS5LeqkXLYFZlHYXC/prejudice-on-disabled-children.pdf (in English).

Walter, H.-J. (1997). Politics of Tolerance. Columbia University Press. (in English).

Yeazel, M. R. (2008). Relationship between critical thinking disposition and level of tolerance. (Doctoral dissertation, Capella University). https://psycnet.apa.org/record/2008-99160-218(in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.