КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УСПІХУ УКРАЇНИ
PDF (English)

Ключові слова

гарантія якості
оцінювання навчальних досягнень
внутрішній та зовнішній моніторинг

Як цитувати

Джурило A. (2021). КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УСПІХУ УКРАЇНИ. Український Педагогічний журнал, (3), 13–23. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-13-23

Анотація

У сучасних умовах якість освіти стає найважливішою характеристикою, що визначає конкурентоспроможність освітніх установ і національних систем освіти. Завдання забезпечення та контролю якості є основними для освітніх реформ у багатьох країнах, включаючи Україну. Проблема вимірювання та оцінювання результатів навчання стає однією з найважливіших у педагогічній теорії і практиці, так як її вирішення дає змогу визначити ефективність і шляхи поліпшення змісту, методів і організації навчання, системи управління. Об’єктивні, теоретично обґрунтовані вимірювання та оцінка результатів навчання можуть дати вчителям і керівникам освітніх установ інформацію про педагогічний процес, навчальні досягнення кожного учня, виявити вплив різних чинників на процес навчання і його результати. Проблема забезпечення якості залишається актуальною для України в контексті реформи Нової української школи та державної ініціативи створення системи оцінювання освіти, яка має бути зосереджена на чотирьох ключових позиціях: сприяння підвищенню якості початкової, базової середньої та профільної середньої освіти; накопичення об’єктивної інформації про освітній процес і результати навчання здобувачів повної загальної середньої освіти; супровід освітнього процесу в загальноосвітніх закладах середньої освіти (залежно від того, що і як оцінюється – тому й тією мірою приділяється увага під час організації освітнього процесу); підтримування педагогічної майстерності вчителів, надання їм об’єктивної інформації щодо якості освітньої діяльності, підвищення довіри до них. Досвід країн ЄС, де аналогічні системи оцінювання освітніх досягнень успішно працюють, може бути корисний українським політикам та дослідникам у галузі освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-13-23
PDF (English)

Посилання

Л. Швидун, «Моніторинг якості освіти» Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, 123 с., 2020.

Л. Л. Волинець та ін., «Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США», монографія: А. П. Джурило, Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко, О.І. Локшина, Б. Ф. Мельниченко, О. С. Оржеховська, О. О. Першукова, Н. В. Шеверун, О. М. Шпарик, за заг. ред. Локшиної О. І., Київ, Україна: Інститут педагогіки НАПН України, 374 с, 2014.

А. П. Джурило, «Перспективність досвіду Великої Британії із забезпечення якості загальної середньої освіти в Україні», Проблеми сучасної педагогічної освіти, № 46(6), с. 64-71, 2014.

О. З. Глушко, «Європейський вектор освітніх реформ в Україні», Український педагогічний журнал, № 4. с. 5-11, 2017.

О. І. Локшина, «Європейська і світова інтеграція в галузі освіти – шлях до підвищення якості освіти «, в «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні», за заг. ред. В. Г. Кременя, Київ : Педагогічна думка, 2016, с. 164-173.

О. О. Максименко, «Новітні технології оцінювання у напрямі професійно-орієнтованого навчання іноземних мов: погляд вчених зарубіжжя», Наукові записки (серія педагогічні та історичні науки), Випуск CXX(120), с. 112-120, 2014.

Н. В. Нікольська «Тенденція підвищення якості шкільної освіти у США крізь призму законодавства», Звітна наукова конференції Інституту педагогіки НАПН України «Анотовані результати науково-дослідницької роботи інституту педагогіки за 2019», Київ, 2019, с. 74-75.

О. М. Шпарик, «Моніторингові дослідження китайських науковців у галузі забезпечення якості загальної середньої освіти у країнах Європи», Нові технології навчання, № 77, с. 32-36, 2013.

Міністерство освіти і науки України (2019). Стратегія розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс]. Доступно: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf

Державна служба якості освіти України (2021). Що думають про якість роботи школи і якість освіти директори шкіл, учні, їхні батьки та освітні експерти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/SHHo_dumayut_yakist_osvity_brief_education_quality_2020.pdf

Frederic M. Lord, «Application of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale» NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 266 p., 1980.

Міністерство освіти і науки України (30.11.2020 № 1480). Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/30/nakaz%201480.pdf

European Commission (April 2018). Quality assurance for school development. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs2-quality-assurance-school_en.pdf

Державна служба якості освіти України «Якісна школа – це середовище, у якому дитина щаслива». [Електронний ресурс]. Доступно: https://qualityeducation.org.ua/?fbclid=IwAR2s0iwC4n3Y4Horn0NNtR56H_LQ_BfNHSjRDL8dkx-uG583MUHQuRd1hUc#myths

L. Shvydun, «Monitoring the quality of education», Municipal institution of higher education «Dnipro Academy of Continuing Education» of Dnipropetrovsk Regional Council, 123 p., 2020.

L. L. Volynez and other, «Ensuring the quality of general secondary education in the leading countries of Europe and the United States», monograph: A.P. Dzhurylo, G.S. Egorov, N.M. Lavrychenko, O.I. Lokshyna, B.F. Melnychenko, O.S. Orzhekhovska, O.O. Pershukova, N.V. Sheverun, O.M. Shparyk, for the general ed. by O.I. Lokshyna, Kyiv, Ukraine: Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 374 p., 2014.

A. P. Dzhurylo, «Prospects for the experience of the United Kingdom in ensuring the quality of general secondary education in Ukraine», Problems of modern pedagogical education, № 46(6), pp. 64-71, 2014.

O. Z. Glushko, «European vector of educational reforms in Ukraine», Ukrainian pedagogical journal, № 4. pp. 5-11, 2017.

O. I. Lokshyna, «European and global integration in education – a way to improve the quality of education», in «National report on the state and prospects of education in Ukraine», for general ed. V. G. Kremenya, Kyiv: Pedagogichna Dumka, 2016, pp. 164-173.

O. O. Maksymenko, «Latest assessment technologies in the direction of professionally-oriented learning of foreign languages: the view of foreign scholars», Scientific notes (series of pedagogical and historical sciences), Issue CXX(120), pp. 112-120, 2014.

N. V. Nikolska «Trend of improving the quality of school education in the United States through the prism of legislation», Reporting scientific conference of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine «Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy in 2019», Kyiv, 2019, pp. 74-75.

O. M. Shparyk, «Monitoring research of Chinese scientists in the field of quality assurance of general secondary education in European countries», New learning technologies, № 77, pp. 32-36, 2013.

Ministry of Education and Science of Ukraine (2019). Strategy for the development of educational assessments in the field of general secondary education in Ukraine until 2030. [Online]. Available: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf

State Education Quality Service of Ukraine (2021). What do school principals, students, their parents and educational experts think about the quality of school work and the quality of education?. [Online]. Available: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/SHHo_dumayut_yakist_osvity_brief_education_quality_2020.pdf

Frederic M. Lord, «Application of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale», NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 266 p., 1980.

Ministry of Education and Science of Ukraine (30.11.2020 № 1480). Guidelines on the formation of the internal system of quality assurance in institutions of secondary education. [Online]. Available: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/30/nakaz%201480.pdf

European Commission (April 2018). Quality assurance for school development. [Online]. Available: https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs2-quality-assurance-school_en.pdf

State Education Quality Service of Ukraine «Quality school is an environment in which a child is happy». [Online]. Available: https://qualityeducation.org.ua/?fbclid=IwAR2s0iwC4n3Y4Horn0NNtR56H_LQ_BfNHSjRDL8dkx-uG583MUHQuRd1hUc#myths

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Аліна Джурило

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.