МОБІЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
PDF

Ключові слова

мобільно-­розвивальні засоби
образ
художній образ
художньо-­образне мислення

Як цитувати

Писміченко, О., & Борисюк, З. (2021). МОБІЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ. Український Педагогічний журнал, (3), 45–50. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-45-50

Анотація

У статті постулюється думка, що кожне дослідження, присвячене художньо-­образному мисленню студентів актуальне, адже існує потреба у педагогах-­художниках нової формації, здатних мислити образно-­творчо, постійно шукати нові ідеї до вирішення творчих завдань, що передбачає і сам творчий процес пошуку, і його результат. Обумовлюється, що для того, щоб спонукати студентів до концептуально-­емоційного проникнення в образ, на відміну від одновимірного засвоєння мистецьких дисциплін, необхідно задіяти «герменевтичний підхід», що сприяє активізації художньо-­образного мислення студентів, спонукає до художньої рефлексії, провокує художню свідомість на багатовимірне творче осмислення та переосмислення творів мистецтва. Обґрунтований «герменевтичний підхід» охоплює соціокультурний образний простір; семіотично-­образний простір (мова, текст, на основі яких здійснюються принципи творчої комунікації); знаково-­образно-символічний простір (уся творча діяльність символічна, заснована на образно-­символічній свідомості). Зміст мобільно-­розвивальних засобів навчання для формування художньо-­образному мислення студентів розглянуто в інтегративному контексті – як спорідненість різних елементів розкриття багатоаспектності відображення розмаїтою «образною мовою» ліній, барв, що сприймаються за допомогою зору, слуху та інших органів чуття.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-45-50
PDF

Посилання

К. Г. Юнг, Человек и его символы, Москва, 1997.

G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifigue, Paris,1963.

Дж. Ділі, Основи семіотики. Львів. 2000.

Б. Ф. Ломов, Методологические и теоретические проблемы психологи, Москва, 1984.

А. А. Потебня, Слово и миф, Москва, 1989.

В. И. Ворников, Природа гносеологического образа в науке, Saarbruken, 2014.

Г. М. Падалка, Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання, мистецьких дисциплін), Київ, 2008.

З. Фрейд, Художник и фантазирование. Москва.

Н. А. Банфи, Философия искусства, Москва, 1989.

Г. А. Голицын, «Образ как концентратор информации», Вопросы философии, 2000.

Е. С. Кубрякова, Язык и знание, Москва, 2004.

Л. Г. Медведев, Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку, Москва, 1984.

М. І. Стась, Методичні рекомендації з формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Черкаси, 2007.

Б. Т. Юсов, «Принципи побудови інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва», Мистецтво і освіта, № 3, 2001.

K. G. Jung, Chelovek i ego simvoly, Moskva, 1997 (in Russian).

G. Bachelard, The new scientific spirit, Paris, 1963. (in French).

Dzh. Dili, Osnovy semiotyky. L`viv. 2000. . (in Ukrainian).

B. F. Lomov, Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologi, Moskva, 1984. (in Russian).

A. A Potebnja, Slovo i mif, Moskva, 1989. (in Russian).

V. I. Vornikov, Priroda gnoseologicheskogo obraza v nauke, Saarbruken, 2014. (in Russian).

G. M. Padalka, Pedagogika mystecztva (Teoriya i metodyka vykladannya, mystecz`kyx dyscyplin), Kyyiv, 2008. (in Ukrainian).

Z. Frejd, Hudozhnik i fantazirovanie. Moskva. (in Russian).

N. A. Banfi, Filosofija iskusstva, Moskva, 1989. (in Russian).

G. A Golicyn, «Obraz kak koncentrator informacii», Voprosy filosofii, 2000. (in Russian).

E. S. Kubrjakova, Jazyk i znanie, Moskva, 2004. (in Russian).

L. G. Medvedev, Formirovanie graficheskogo hudozhestvennogo obraza na zanjatijah po risunku, Moskva, 1984. (in Russian).

M. I. Stas`, Metodychni rekomendaciyi z formuvannya tvorchyx zdibnostej majbutnix uchyteliv obrazotvorchogo mystecztva, Cherkasy, 2007. (in Ukrainian).

B. T. Yusov, «Pryncypy pobudovy integrovanyx polixudozhnix program z obrazotvorchogo mystecztva», Mystecztvo i osvita, № 3, 2001. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олександр Писміченко, Зінаїда Борисюк

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.