ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
PDF

Ключові слова

діагностика
іншомовна професійна компетентність
процес вивчення англійської мови
професійне спрямування

Як цитувати

Усик, Л., Чорна, В., & Петухова, О. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Український Педагогічний журнал, (3), 51–57. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-51-57

Анотація

У статті досліджено іншомовну професійну компетентність студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Розглянуто вітчизняний та європейський досвід діагностики іншомовної професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Детально проаналізовано професійну компетентність студентів. Важливим є оцінювання рівня професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Висвітлено теоретичні та методологічні аспекти діагностики іншомовної професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-51-57
PDF

Посилання

Ю. М. Бахрамов, «Финансовый менеджмент», Москва, Россия, Лань, 2006.

О. О. Гетьман, «Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. ВНЗ», Київ, Україна, Центр навчальної літератури, 2007.

Т. О. Загорна, «Економічна діагностика: навч. посіб», Київ, Україна, Центр навчальної літератури, 2007.

Ю. М. Коваленко, «Теорії портфеля крізь призму сучасних кризових явищ», Київ, Україна, 2008.

Є. О. Малашинська, «Стан та перспективи розвитку фондового ринку України», Проблеми економічної освіти та наукового прогресу, Кривий Ріг, Україна, Мінерал, 2005.

«Проблема Кігеля В. Р. Марковиці: оновлена формулювання, аналітичне рішення, межі та можливі сфери використання аналітичного методу», Київ, Україна, Університет економіки та права «КРОК», 2013.

А. А. Турило, «Система критеріїв і показників оцінювання безпеки підприємств у процесі інноваційного розвитку», Актуальні проблеми економіки, 2014.

Yu. M. Bakhramov, «Fsnansovyy menedzhment», Moskva, Rossyya, Lan’, 2006. (in Russian)

O. O. Het’man, «Ekonomichna diahnostyka: navch. posib. dlya stud. VNZ», Kyyiv, Ukrayina, Tsentr navchal’noyi literatury, 2007. (in Ukrainian).

T. O. Zahorna, «Ekonomichna diahnostyka: navch. posib», Kyyiv, Ukrayina, Tsentr navchal’noyi literatury, 2007. (in Ukrainian).

Yu. M. Kovalenko, «Teoriyi portfelya kriz’ pryzmu suchasnykh kryzovykh yavyshch», Kyyiv, Ukrayina, 2008. (in Ukrainian).

Ye. O. Malashyns’ka, «Stan ta perspektyvy rozvytku fondovoho rynku Ukrayiny», Problemy ekonomichnoyi osvity ta naukovoho prohresu, Kryvyy Rih, Ukrayina, Mineral, 2005. (in Ukrainian).

«Problema Kihelya V. R. Markovytsi: onovlena formulyuvannya, analitychne rishennya, mezhi ta mozhlyvi sfery vykorystannya analitychnoho metodu», Kyyiv, Ukrayina, Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 2013. (in Ukrainian).

A. A. Turylo, «Systema kryteriyiv i pokaznykiv otsinyuvannya bezpeky pidpryyemstv u protsesi innovatsiynoho rozvytku», Aktual’ni problemy ekonomiky, 2014. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Людмила Усик, Вікторія Чорна, Олена Петухова

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.