ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В 5–9 КЛАСАХ: СТАН ПРАКТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

процес навчання історії
інтегрований підхід
анкетування

Як цитувати

Мороз, П., & Мороз, І. (2021). ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В 5–9 КЛАСАХ: СТАН ПРАКТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Український Педагогічний журнал, (3), 66–77. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-66-77

Анотація

Статтю присвячено аналізу практики та перспективам інтегрованого навчання історії у 5–9 класах. З метою встановлення фактичного стану реалізації інтегрованого підходу в навчанні історії авторами статті було проведено онлайн анкетування вчителів. Аналіз відповідей вчителів дає підстави стверджувати, що переважна більшість респондентів позитивно сприймають інтегративний підхід у навчанні історії та вбачають його потенціал у формуванні ключових та предметних компетентностей учнів; подоланню фрагментарності та мозаїчності їх знань, формуванню інтегративного (системного) типу мислення в учнів, поглибленню взаємозв’язку навчання з повсякденною діяльністю людини.
Дані анкетування також дали змогу авторам виділити основні проблеми, які виникають під час реалізації інтегрованого підходу в навчанні історії, та виявити питання, які потребують висвітлення в методичній літературі. У статті визначено перспективи подальших досліджень, що пов’язані з розробленням, апробацією та впровадженням в освітній процес методики інтегрованого навчання історії, освітніх програм та шкільних підручників на засадах інтегрованого підходу.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-66-77
PDF

Посилання

І. Мороз, «Cутність інтегративного підходу навчання історії», Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-­практичної інтернет-­конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання). Київ, Україна: Педагогічна думка, с. 135–138, 2021.

С. Клепко, Інтегративна освіта і поліморфізм знання: монографія. Київ-­Полтава-­Харків, Україна: ПОІПОПП, 1998.

Т. М. Засєкіна, Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія, Київ, Україна: Педагогічна думка, 2020.

О. Мариновська, «Інтегроване навчання: технологічний аспект», Рідна школа, № 4/5 (квітень–травень), с. 32–36, 2014.

М. В. Опачко, «Інтегративний підхід до реалізації дидактичного менеджменту у підготовці магістрів-­фізиків», Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна, Вип. 22, с. 43–45, 2016.

Т. О. Пушкарьова, і О. М. Топузов, Інтегративно-­діяльнісна педагогіка: монографія. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2019.

М. Р. Арцишевська, Теоретико-­методичні засади інтеграції знань про суспільство у змісті шкільної освіти: дис… канд. пед. наук: 13.00.09. Луцьк, Україна, 2000.

М. Р. Арцишевська, і Р. Арцишевський, Інтеграція змісту освіти: монографія. Луцьк, Україна: Вежа, 2007.

К. О. Баханов, Теоретико-­методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти: дис… д-ра пед. наук; Ін-т педагогіки АПН України, Київ, Україна, 2007.

Н. М. Жидкова, «Внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки як засіб набуття досвіду навчальної діяльності учнів на уроках правознавства», Проблеми сучасного підручника, Вип. 16, с. 135–148, 2016.

О. Пометун, «Навчання історії і громадянської освіти: окремі чи інтегровані курси», Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-­практичної інтернет-­конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання). Київ, Україна: Педагогічна думка, с. 180–183, 2021.

Т. Ремех, «Міжпредметна модель шкільної громадянської освіти», International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning»: conference proceedings, February 26–27, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, c. 150–154, 2021.

I. Moroz, «Cutnist intehratyvnoho pidkhodu navchannia istorii», Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy: zbirnyk tez III Vseukrainskoi naukovo-­praktychnoi internet-­konferentsii «Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy», Kyiv, 29 bereznia 2021 r. (naukove elektronne vydannia). Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, s. 135–138, 2021. (in Ukrainian).

S. Klepko, Intehratyvna osvita i polimorfizm znannia: monohrafiia. Kyiv-­Poltava-­Kharkiv, Ukraina: POIPOPP, 1998. (in Ukrainian).

T. M. Zasiekina, Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka: monohrafiia, Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2020. (in Ukrainian).

O. Marynovska, «Intehrovane navchannia: tekhnolohichnyi aspekt», Ridna shkola, № 4/5 (kviten–traven), s. 32 36, 2014. (in Ukrainian).

M. V. Opachko, «Intehratyvnyi pidkhid do realizatsii dydaktychnoho menedzhmentu u pidhotovtsi mahistriv-­fizykiv», Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-­Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna, Vyp. 22, s. 43 45, 2016. (in Ukrainian).

T. O. Pushkarova, i O. M. Topuzov, Intehratyvno-­diialnisna pedahohika: monohrafiia. Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2019. (in Ukrainian).

M. R. Artsyshevska, Teoretyko-­metodychni zasady intehratsii znan pro suspilstvo u zmisti shkilnoi osvity: dys… kand. ped. nauk: 13.00.09. Lutsk, Ukraina, 2000. (in Ukrainian).

M. R. Artsyshevska, i R. Artsyshevskyi, Intehratsiia zmistu osvity: monohrafiia. Lutsk, Ukraina: Vezha, 2007. (in Ukrainian).

K. O. Bakhanov, Teoretyko-­metodychni zasady transformatsii suchasnoi shkilnoi istorychnoi osvity: dys… d-ra ped. nauk; In-t pedahohiky APN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 2007. (in Ukrainian).

N. M. Zhydkova, «Vnutrishnopredmetni ta mizhpredmetni zviazky yak zasib nabuttia dosvidu navchalnoi diialnosti uchniv na urokakh pravoznavstva», Problemy suchasnoho pidruchnyka, Vyp. 16, s. 135–148, 2016. (in Ukrainian).

O. Pometun, «Navchannia istorii i hromadianskoi osvity: okremi chy intehrovani kursy», Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy: zbirnyk tez III Vseukrainskoi naukovo-­praktychnoi internet-­konferentsii «Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy», Kyiv, 29 bereznia 2021 r. (naukove elektronne vydannia). Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, s. 180–183, 2021. (in Ukrainian).

T. Remekh, «Mizhpredmetna model shkilnoi hromadianskoi osvity», International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning»: conference proceedings, February 26–27, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, c. 150–154, 2021. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Петро Мороз, Ірина Мороз

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.