РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
PDF

Ключові слова

адаптивне управління
заклад професійної (професійно-­технічної) освіти
керівник
комунікативна культура
управління

Як цитувати

Пищик, О. (2021). РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Український Педагогічний журнал, (3), 78–85. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-78-85

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку комунікативної культури у керівників закладу професійної (професійно-­технічної) освіти, що є складником їхньої загальної культури та виражається в системі потреб, соціальних якостей, у стилі діяльності й поведінки. Визначено сутність комунікативної культури та змістових характеристик управлінської діяльності керівників закладу професійної (професійно-­технічної) освіти засобами адаптивного управління, це дало змогу нам визначити, що комунікативна культура керівника є складником його загальної та управлінської культури, складним особистісним новоутворенням, динамічною системою знань про культурні норми та правила, суспільно прийняті моделі взаємодії, спілкування та обміну інформацією. Визначено сутність основних понять дослідження та структуру готовності керівників закладу професійної (професійно-­технічної) освіти до професійної діяльності в умовах адаптивного управління.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-78-85
PDF

Посилання

О. О. Гаврилюк, «Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи», автореф. дис. … канд. пед. наук, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2007.

О. В. Пищик, «Розвиток комунікативної культури керівників професійно-­технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти», автореф. дисерт дис. … канд. пед. наук, Національний ун-т «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, 2019.

О. Пищик, Самоосвіта керівників закладів професійної (професійно-­технічної) освіти в умовах післядипломної освіти. Директор школи, ліцею, гімназії. № 4. с. 56–63. 2018. [Електронний ресурс]. Доступно:. Дата звернення: Квітень 18, 2021.

М. В. Загірняк, П. Г. Перерва, О. І. Маслак, Економіка підприємства: магістерський курс. Ч. 2. Кременчук, Україна: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. Дата звернення: Квітень 18, 2021.

В. Т. Бусел, Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Україна: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004.

З. В. Рябова, Теоретична сутність маркетингової інформації. Педагогічні науки. № 111. с. 140–148. 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2612. Дата звернення: Квітень 18, 2021.

Г. В. Єльникова, Технологія адаптивного управління персоналом. Теорія та методика управління освітою. Київ, Україна: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України. № 2. 2009. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.tme.umo.edu.ua/docs/2/09yelmtp.pdf. Дата звернення: Квітень 18, 2021.

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Основы менеджмента. Москва, Россия: «Дело», 1992.

Г. В. Єльникова, «Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти», автореф. дис. … д-ра. пед. наук., Луганський нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. Луганськ, Україна, 2005.

Е. В. Руденский, Социальная психология. Москва-­Новосибирск, Россия: Сибирское соглашение, 1997.

Н. В. Ботвина, Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та переробл. Київ, Україна: АртЕк, 2002.

В. А. Сухомлинский, Сто советов учителю. Київ, Україна: Рад. школа, 1984.

О. В. Пищик, Розвиток комунікативної культури. Методичні рекомендації для керівників закладів освіти. 2 ч. Педагогічна майстерня. Харків: Основа, № 4 (88). с. 5–11. № 9 (93). с. 10–15. 2018.

О. Пищик, Мережевий довідник «Педагогічний органайзер» [Електронний ресурс]. Доступно: https://metod-­portfolio.blogspot.com/. Дата звернення: Червень 11, 2021.

О. Пищик, Навчально-­методичний комплекс «Основи комунікативної культури педагога». [Електронний ресурс]. Доступно: https://chcptucourse.pp.ua/. Дата звернення: Червень 11, 2021.

O. O. Havryliuk, «Formuvannia komunikatyvnoi kultury maibutnikh uchyteliv zasobamy pozaaudytornoi roboty», avtoref. dys. … kand. ped. nauk, Kirovohradskyi derzh. ped. un-t im. V. Vynnychenka. Kirovohrad, 2007. (in Ukrainian).

O. V. Pyshchyk, «Rozvytok komunikatyvnoi kultury kerivnykiv profesiino-­tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity», avtoref. dysert dys. … kand. ped. nauk, Natsionalnyi un-t «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka, Chernihiv, 2019. (in Ukrainian).

O. Pyshchyk, Samoosvita kerivnykiv zakladiv profesiinoi (profesiino-­tekhnichnoi) osvity v umovakh pisliadyplomnoi osvity. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii. № 4. s. 56–63. 2018. [online]. Dostupno: http://nbuv.gov. ua/UJRN/dslg_2018_4_14. Data zvernennia: Kv.18, 2021. (in Ukrainian).

M. V. Zahirniak, P. H. Pererva, O. I. Maslak, Ekonomika pidpryiemstva: mahisterskyi kurs. Ch. 2. Kremenchuk, Ukraina: TOV «Kremenchutska miska drukarnia», 2015. [online]. Dostupno: https://pidru4niki.com/74270/ekonomika /ekonomika_pidpriyemstva Data zvernennia: Kv. 18, 2021. (in Ukrainian).

V. T. Busel, Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv, Ukraina: Irpin: VTF «Perun», 2004. (in Ukrainian).

Z. V. Riabova, Teoretychna sutnist marketynhovoi informatsii. Pedahohichni nauky. № 111. s. 140–148. 2013. [online].. Dostupno: https://www. narodnaosvita. kiev.ua/?page_id=2612 Data zvernennia: Kv. 18, 2021. (in Ukrainian).

H. V. Yelnykova, Tekhnolohiia adaptyvnoho upravlinnia personalom. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu. Kyiv, Ukraina: DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity» APN Ukrainy. № 2. 2009. [online]. Dostupno: http://www. tme.umo.edu.ua/docs/2/09yelmtp.pdf. Data zvernennia: Kv.18, 2021. (in Ukrainian).

M. H. Meskon, M. Al’bert, F. Hedouri, Osnovy menendzhmenta. Moskva, Rossija: «Delo», 1992. (in Russian).

H. V. Yelnykova, «Naukovi osnovy adaptyvnoho upravlinnia zakladamy ta ustanovamy zahalnoi serednoi osvity», avtoref. dys. … d-ra. ped. nauk., Luhanskyi nats. ped. un-t imeni Tarasa Shevchenka. Luhansk, Ukraina, 2005. (in Ukrainian).

E. V. Rudenskyi, Sotsyalnaia psykholohyia. Moskva-­Novosybyrsk, Rossyia: Sybyrskoe sohlashenye, 1997. (in Ukrainian).

N. V. Botvyna, Mizhnarodni kulturni tradytsii: mova ta etyka dilovoi komunikatsii: navch. posibnyk. Vyd. 2-he, dop. ta pererobl. Kyiv, Ukraina: ArtEk, 2002. (in Ukrainian).

V. A. Suhomlinskij, Sto sovetov uchitelju. Kiїv, Ukraїna: Rad. shkola, 1984. (in Russian).

O. V. Pyshchyk, Rozvytok komunikatyvnoi kultury. Metodychni rekomendatsii dlia kerivnykiv zakladiv osvity. 2 ch. Pedahohichna maisternia. Kharkiv: Osnova, № 4 (88). s. 5–11. № 9 (93). s. 10–15. 2018. (in Ukrainian).

O. Pyshchyk, Merezhevyi dovidnyk «Pedahohichnyi orhanaizer» [online]. Dostupno: https://metod-­portfolio.blogspot.com/. Data zvernennia: Cherven 11, 2021. (in Ukrainian).

O. Pyshchyk, Navchalno-­metodychnyi kompleks «Osnovy komunikatyvnoi kultury pedahoha». [online]. Dostupno: https://chcptucourse.pp.ua/. Data zvernennia: Cherven 11, 2021. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олена Пищик

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.