ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
PDF

Ключові слова

дизайнер
дизайн
декоративно-­прикладне мистецтво
дипломне проєктування

Як цитувати

Дяченко, А. (2021). ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ. Український Педагогічний журнал, (3), 93–98. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-93-98

Анотація

У статті розглянуто можливості дизайнерської діяльності з точки зору процесу проєктування і проєктної культури, яка широко використовується у дипломних роботах, при підготовці майбутніх дизайнерів та фахівців із декоративно-­прикладного мистецтва. Встановлено, що діяльність дизайнера і художника декоративно-­прикладної творчості різниться ступенем їх відчуження від продукту праці. З’ясовано, що студент повинен у процесі свого дипломного проєктування продемонструвати ерудицію, глибоке знання матеріалу, літератури, мати широке уявлення про сучасний стан промислової графіки, показати вміння професійно аналізувати свою роботу, грамотно і коротко її обґрунтувати, формулювати власні висновки, своє розуміння вирішення поставлених завдань і отриманих у процесі проєктування результатів, а не тільки тих, які були підказані і визначені керівником.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-93-98
PDF

Посилання

В. В. Ермилова, Моделирование и художественное оформление одежды. Москва, Россия, 2000.

С. М. Кожуховская, «Некоторые проблемы дизайн-­образования», Вестник УМО по проф.-пед. образованию. Екатеринбург, Россия, № 1, с. 41–44, 1997.

М. С. Кулик, А. В. Полухін, Положення про дипломні роботи (проєкти) випускників Національного авіаційного університету. Київ, Україна: НАУ, 2006.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на здобуття освітньо-­кваліфікаційного рівня магістра для студентів 6 курсу спеціальності 8.02020701 «Дизайн» спеціалізації «Дизайн меблів» денної і заочної форми навчання. Харків, Україна, 2014.

В. И. Пузанов, «Кто мы коллеги-­дизайнеры?» Техническая эстетика. № 4, с. 6–8, 1991.

Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская, Дизайн-­образование. Теория, практика, траектории развития. Екатеринбург, Россия, 2004.

О. В. Трошкін, Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-­творчої діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Донецьк, Україна, 2004.

V. V. Ermilova, Modelirovanie i xudozhestvennoe oformlenie odezhdy. Moskva, Rossiya, 2000. (in Russian).

S. M. Kozhuxovskaya, «Nekotorye problemy dizajn-­obrazovaniya», Vestnik UMO po prof.-ped. obrazovaniyu. Ekaterinburg, Rossiya, № 1, s. 41–44, 1997. (in Russian).

M. S. Kulyk, A. V. Poluhin, Polozhennja pro dyplomni roboty (projekty) vypusknykiv Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Kyiv, Ukraуіna: NAU, 2006. (in Ukrainian).

Metodychni rekomendaciуі do vykonannja dyplomnoуі roboty na zdobuttja osvitn’o-kvalifikacijnogo rivnja magistra dlja studentiv 6 kursu special’nosti 8.02020701 «Dyzajn» specializacіуі «Dyzajn mebliv» dennoуі i zaochnoуі formy navchannja. Harkiv, Ukraуіna, 2014. (in Ukrainian).

V. I. Puzanov, «Kto my kollegi-­dizajnery?» Tehnicheskaja jestetika. № 4, s. 6–8, 1991. (in Russian).

E. V. Tkachenko, S. M. Kozhuhovskaja, Dizajn-­obrazovanie. Teorija, praktika, traektorii razvitija. Ekaterinburg, Rossija, 2004. (in Russian).

O. V. Troshkin, Pedagogichni umovy rozvytku iniciatyvnosti majbutnih dyzajneriv u procesi navchal’no-tvorchoуі dijal’nosti: dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. Donec’k, Ukraуіna, 2004. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Алла Дяченко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.