ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

технології викладання
ІКТ у вищій освіті
ефективність цифрового викладання
дистанційне навчання

Як цитувати

Ляска, О., Чаграк, Н., & Стриженко, Т. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (3), 106–115. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-106-115

Анотація

У статті вивчено ефективність технологій викладання в умовах дистанційної вищої освіти шляхом вимірювання ефектів її застосування в навчальному процесі. Доведено, що використання ІКТ має низку переваг та водночас зумовлює посилення навантаження на викладача через різку потребу в переході до дистанційної освіти та відсутність цифрових навичок. Доведено ефективність цифрового викладання завдяки засобам ІТ у таких напрямах: комунікація, самоконтроль, оцінювання, підготовка матеріалів, виконання завдань. Найбільш чітко спостерігаються поліпшення таких вимірів ефективності, як: зростання рівня відвідуваності; зростання рівня контролю та відповідальності, сприйняття важливості виконання завдань курсу студентами; скорочення часу на отримання та пошук матеріалів; скорочення часу підготовки матеріалів викладачами; ріст рівня завантаження та опрацювання матеріалів; суттєве скорочення часу на курс та його організацію. Викладачі оцінили ефективність технологій викладання в умовах дистанційної освіти при використанні засобів ІТ вище, порівняно зі студентами. Оцінки студентів щодо опрацювання матеріалів та виконання завдань є вищими порівняно з оцінками викладачів, що характеризує певний рівень суб’єктивності студентів при оцінці власної освітньої діяльності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-106-115
PDF

Посилання

Ю. В. Бистрова, «Інноваційні методи навчання у вищій школі України», Право та інноваційне суспільство, (1), с. 27–33, 2015.

С. О. Карплюк, «Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі», Інформаційно-­цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку: матеріали методологічного семінару, с. 188–197, 2019.

О. В. Коротун, «Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти», Інформаційні технології в освіті, (3), с. 117–129, 2016.

Н. В. Кошечко, «Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка, (1), с. 35–38, 2015.

В. М. Курепін, А. Б. Веліховська, К. А. Комісаренко, «Використання інформаційно-­комунікаційних технологій у освітньому процесі закладів вищої освіти», 2019.

С. Л. Проскура, С. Г. Литвинова, «Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи», Інформаційні технології в освіті, (2), с. 72–88, 2018.

Б. А. Пустовой­т, І. О. Федяй, «Кейс-технологія як один із сучасних методів викладання у закладах вищої освіти для формування компетентності майбутніх фахівців», Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), с. 422–430, 2018.

С. О. Сисоєва, К. П. Осадча, «Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України», Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 70(2), с. 271–284, 2019.

Н. Ю. Чикун, Б. К. Пасальський, «Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти». Вісник Київського національного торговельно-­економічного університету, (3),

с. 135–144, 2016.

Yu. V. Bystrova, «Innovatsiyni metody navchannya u vyshchiy shkoli Ukrayiny», Pravo ta innovatsiyne suspil’stvo, (1), s. 27–33, 2015. (in Ukrainian).

S. O. Karplyuk, «Osoblyvosti tsyfrovizatsiyi osvitn’oho protsesu u vyshchiy shkoli», Informatsiyno-­tsyfrovyy osvitniy prostir Ukrayiny: transformatsiyni protsesy i perspektyvy rozvytku: materialy metodolohichnoho seminaru, s. 188–197, 2019. (in Ukrainian).

O. V. Korotun, «Metodolohichni zasady zmishanoho navchannya v umovakh vyshchoyi osvity», Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti, (3), s.117–129, 2016. (in Ukrainian).

N. V. Koshechko, «Innovatsiyni osvitni tekhnolohiyi navchannya ta vykladannya u vyshchiy shkoli», Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohika, (1), s. 35–38, 2015. (in Ukrainian).

V. M. Kurepin, A. B. Velikhovs’ka, K. A. Komisarenko, «Vykorystannya informatsiyno-­komunikatsiynykh tekhnolohiy u osvitn’omu protsesi zakladiv vyshchoyi osvity», 2019. (in Ukrainian).

S. L. Proskura, S. H. Lytvynova, «Pidhotovka fakhivtsiv z informatsiynykh tekhnolohiy u zakladakh vyshchoyi osvity: stan, problemy i perspektyvy», Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti, (2), s. 72–88, 2018.

(in Ukrainian).

B. A. Pustovoyt, I. O. Fedyay, «Keys-tekhnolohiya yak odyn iz suchasnykh metodiv vykladannya u zakladakh vyshchoyi osvity dlya formuvannya kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv», Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, 1(43), s. 422–430, 2018. (in Ukrainian).

S. O. Sysoyeva, K. P. Osadcha, «Stan, tekhnolohiyi ta perspektyvy dystantsiynoho navchannya u vyshchiy osviti Ukrayiny», Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya: elektronne naukove fakhove vydannya, 70(2), s. 271–284, 2019. (in Ukrainian).

N. Yu. Chykun, B. K. Pasal’s’kyy, «Innovatsiyni tekhnolohiyi navchannya u reformuvanni systemy vyshchoyi osvity». Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho torhovel’no-ekonomichnoho universytetu, (3), s. 135–144, 2016. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Оксана Ляска, Наталія Чаграк, Тетяна Стриженко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.