НАУКОВИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ
PDF
HTML

Ключові слова

базова середня освіта
модернізація змісту освіти
теорія змісту освіти
компетентнісний підхід до навчання
структурування змісту освіти
інтеграція знань

Як цитувати

Ляшенко, О., & Топузов, О. (2021). НАУКОВИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ. Український Педагогічний журнал, (4), 29–36. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36

Анотація

У статті розглядаються наукові засади оновлення і структурування змісту базової середньої освіти, покладені в основу нещодавно прийнятого Державного стандарту базової середньої освіти та розробленої Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. На підставі аналізу різних підходів до добору змісту шкільної освіти в різні історичні часи представлена методологія дослідження, яка ґрунтується на єдності особистісно орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів до навчання як фундаменту сучасної парадигми освіти. Показана відмінність у структуруванні змісту освіти, що ґрунтується на теорії змісту, яка властива вітчизняній традиції, та теорій курикулуму, що використовуються у зарубіжній освітній практиці. Розкрито компетентнісні засади модернізації змісту освіти, покладені в основу нового стандарту базової середньої освіти, обґрунтовано доцільність переходу від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної в умовах нинішнього оновлення змісту освіти. Підкреслюється, що нинішня модернізація змісту освіти передбачає ширше використання предметно-­інтегрованого підходу до структурування навчального матеріалу, який враховує вікові особливості психічного розвитку дитини.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36
PDF
HTML

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р., № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898–2020-%D0%BF#Text

Типова освітня програма для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. Затверджено наказом МОН України № 235 від 19.02.2021 р. URL: 602fd30bccb01131290234.pdf (mon.gov.ua)

Концепція «Нова українська школа». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р., № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року». URL: Про схвалення Концепції реаліз… | від 14.12.2016 № 988-р (rada.gov.ua)

Краевский, В.В, Лернер, И.Я. (ред). (1983). Теоретические основы содержания общего среднего образования. Москва.

Леднев, В.С. (1991). Содержание образования: сущность, структура, перспективы. Москва.

Савченко О.Я. (2011). Розвиток змісту початкової освіти в умовах Державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти. Початкова школа. № 8. 25–29.

Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press.

Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: A knowledge-­based approach. Journal of Curriculum Studies. vol. 45, № 2, 101–118;

Zongyi, Deng. (2015). Michael Young, knowledge and curriculum: an international dialogue. 2. vol.47, № 6, 723–732.

Liashenko, O. (2019). Modernization of the general secondary education content as the basis of reforming the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. 2, 126–133. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–15

Rybalko L., Topuzov O., Velychko L. (2020). Natural science education concept for sustainable development. Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF). Vol. 166. URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020E3SWC.16610030R/abstract

Топузов О. М., Засєкіна Т. М. (2021). Науково-­методичний супровід нової української школи. Вісник НАПН України. 3 (2), 1–7.

European Commission /EACEA/ Eurydice, 2021. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe, 2020/21 – Publications Office of the EU (europa.eu)

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r., № 898 «Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898–2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Typova osvitnia prohrama dlia 5–9 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Zatverdzheno nakazom MON Ukrainy № 235 vid 19.02.2021 r. URL: 602fd30bccb01131290234.pdf (mon.gov.ua). (in Ukrainian).

Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola». Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.12.2016 r., № 988 «Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku». URL: Pro skhvalennia Kontseptsii realiz… | vid 14.12.2016 № 988-r (rada.gov.ua). (in Ukrainian).

Kraevskiy, V.V, Lerner, I.YA. (red). (1983). Teoreticheskie osnovyi soderjaniya obschego srednego obrazovaniya. Moskva. (in Russian).

Lednev, V.S. (1991). Soderjanie obrazovaniya: suschnost, struktura, perspektivyi. Moskva. (in Russian).

Savchenko O. Ia. (2011). Rozvytok zmistu pochatkovoi osvity v umovakh Derzhavnoho suverenitetu Ukrainy: metodolohichnyi, zakonodavchyi, dydaktychnyi aspekty. Pochatkova shkola. № 8. 25–29. (in Ukrainian).

Tyler, R.W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press. (in English).

Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: A knowledge-­based approach. Journal of Curriculum Studies. vol. 45, № 2, 101–118. (in English).

Zongyi, Deng. (2015). Michael Young, knowledge and curriculum: an international dialogue. Journal of Curriculum Studies. vol.47, № 6, 723–732. (in English).

Liashenko, O. (2019). Modernization of the general secondary education content as the basis of reformng the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. 2, 126–133. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–15. (in English).

Rybalko L., Topuzov O., Velychko L. (2020). Natural science education concept for sustainable development. Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF). Vol. 166. URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020E3SWC.16610030R/abstract (in English).

Topuzov O.M., Zasiekina T. M. (2021). Naukovo-­metodychnyi suprovid novoi ukrainskoi shkoly. Visnyk NAPN Ukrainy. 3 (2), 1–7.

European Commission /EACEA/ Eurydice, 2021. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe, 2020/21 – Publications Office of the EU (europa.eu)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олександр Ляшенко, Олег Топузов

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.