ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ГІМНАЗІЇ
PDF

Ключові слова

освітнє середовище
гімназія
принципи проєктування освітнього середовища

Як цитувати

Трубачева, С., & Мушка, О. (2021). ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ГІМНАЗІЇ. Український Педагогічний журнал, (4), 142–148. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-142-148

Анотація

Стаття присвячена аналізу, систематизації та узагальненню основних методологічних та дидактичних положень, які покладені в основу сучасного етапу проєктування освітнього середовища гімназії як закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня. Процес проєктування моделі освітнього середовища гімназії передбачає такі аспекти: концептуальний, організаційно-­управлінський, змістовий, технологічний. Розкривається сутність як актуальних традиційних, так й інноваційних принципів проєктування кожного з висвітлених складників освітнього середовища. Аналізуються шляхи їх реалізації в сучасному освітньому процесі гімназії.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-142-148
PDF

Посилання

Ярошинська, О. О. (2016). Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки. Бердянський державний педагогічний університет. 312–318.

Trubacheva, S., Onyschuk, L. (2019). Priority orientations of designing the educational environment of a gymnasium. Education: Modern Discourses. 2. 55–62. URL: http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/article/view/50/53 https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–18

Гонтаровська, Н. Б. (2005). Розвиток особистості в психолого-­педагогчному контексті. Педагогіка і психологія. 1. 32–41.

Гончар, О. В. (2012). Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в умовах дистанційної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 1. 58–65.

Доброханська, О. (2013). Освітнє середовище ЗНЗ як фактор розвитку надпредметних компетентностей учнів. Рідна школа. 11(1007). 56–58.

Трубачева, С. Е. (2019). Психолого-­педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».

(45). 205–209.

Трубачева, С., Замаскіна, П. (2020). Проєктування освітнього середовища гімназії з урахуванням особливостей дистанційного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2 (47). 195–199.

Іванова, І. Б. (2007). Теоретико-­методологічні засади навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць. № 3(5). 188–197.

Yaroshynska, O. O. (2016). Pryntsypy proektuvannia osvitnoho seredovyshcha profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. Naukovi zapysky. Berdianskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet.312–318. (іn Ukrainain).

Trubacheva, S., Onyschuk, L. (2019). Priority orientations of designing the educational environment of a gymnasium. Education: Modern Discourses. 2. 55–62. URL: http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/article/view/50/53 https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–18 (іn Ukrainain).

Hontarovska, N. B. (2005). Rozvytok osobystosti v psykholoho-­pedahohchnomu konteksti. Pedahohika i psykholohiia. 1. 32–41. (іn Ukrainain).

Honchar, O. V. (2012). Pedahohichna vzaiemodiia uchasnykiv navchalnoho protsesu v umovakh dystantsiinoi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. 1. 58–65. (іn Ukrainain).

Dobrokhanska, O. (2013). Osvitnie seredovyshche ZNZ yak faktor rozvytku nadpredmetnykh kompetentnostei uchniv. Ridna shkola. 11(1007). 56–58. (іn Ukrainain).

Trubacheva, S. E. (2019). Psykholoho-­pedahohichni osoblyvosti proektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota». 2 (45). 205–209. (іn Ukrainain).

Trubacheva, S., Zamaskina, P. (2020). Proiektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii z urakhuvanniam osoblyvostei dystantsiinoho navchannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota». 2 (47). 195–199. (іn Ukrainain).

Ivanova, I. B. (2007). Teoretyko-­metodolohichni zasady navchannia molodi v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy: zbirnyk naukovykh prats. № 3(5). 188–197. (іn Ukrainain).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Світлана Трубачева, Оксана Мушка

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.