Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти
PDF

Переглядів анотації: 374

Ключові слова

дистанційне навчання
іноземні мови
«немовні» ЗВО

Як цитувати

Лимар, Л. (2022). Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 24–29. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-24-29

Анотація

На підставі власного досвіду викладання автором визначені основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовних ЗВО України. Проведений аналіз літературних джерел показав недостатню вивченість питання дистанційного навчання, незважаючи на його особливу актуальність з березня 2020 р. Визначені основні переваги дистанційного навчання іноземних мов у немовному ЗВО: економія часу, відсутність проблеми аудиторного фонду, застосування електронних навчальних матеріалів та е-контролю знань, більша мобільність, можливість для виявлення креативності, руйнування стереотипів щодо навчання в аудиторії. Сформульовані основні недоліки дистанційного навчання: залежність навчального процесу від гаджетів та стану мережі інтернет, психологічна неготовність викладачів і студентів, проблема контролю за дотриманням академічної доброчесності, необхідність практики, негативне висвітлення дистанційного навчання у ЗМІ та відповідне формування упередженого ставлення до нього.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-24-29
PDF

Посилання

Адамова, І. (2012). Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. 10, 3–6. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_3.

Аряєв, М.Л. (2020). Перший досвід дистанційного навчання в медичних вузах України в умовах COVID‑19-карантину. Здоров’я дитини. 15 (3). 195–199. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2020_15_3_10.

Ванівська, О.М., Малиновська, О.Л., & Преснер, Р.Б. (2018). Дистанційна освіта і дистанційне навчання: теоретико-­термінологічний аспект. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 22.

Вишнівський, В.В., Гніденко, М.П., Гайдур, Г.І., & Ільїн, О.О. (2014). Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. Київ: ДУТ.

Воротникова, І.П., & Ковальчук, В.І. (2017). Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі. Інформаційні технології і засоби навчання, 60(4), 58–76.

Кухаренко, В.М., Рибалко, О.В., & Сиротенко, Н.Г. (2001). Дистанційне навчання. Умови застосування. Харків.

Кюрчев, В.М., Кюрчев, В.Н., Болтянська, Н.І., & Болтянская, Н.І. (2020). Організаційні форми дистанційного навчання і специфіка їх застосування в ТДАТУ.

Наказ Міністерства освіти і науки України 466 (30 квітня 2013р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703–13#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID19.» № 406 (16.03. 2020 р) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-­zahodi-dlya-zapobigannya-­poshirennyu-koronavirusu-s-ovid‑19.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1115 (08.09.2020 р.) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35224.html.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2» № 211(11.03.2020р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211–2020-%D0%BF#Text.

Постанова Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» № 40 (21 січня 2004). http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/z0464–04.

Прокопенко, А.І., Підчасов, Є.В., & Москаленко, В.В. (2019). Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів. Харків: Мітра.

Самохвалова, І. Ю. (2021). Неформальна освіта в умовах дистанційного навчання. Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-­практичної конференції, (Київ, 5–6 лютого 2021 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 143–146.

Симонець, Є. М. & інші. (2021) Дистанційне навчання на клінічних хірургічних кафедрах під час карантину зі студентами 5 та 6 курсу. Матеріали Міжнародної науково-­практичної конференції «Сучасна освіта та наука: проблеми, перспективи, інновації». Київ, 312–314.

Сисоєва, С.О., & Осадча, К.П. (2019). Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання, 70(2), 271–284.

Смульсон, М.Л. та інші. (2012). Дистанційне навчання: психологічні засади. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3148

Шуневич, Б. (2003). Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, (490: Проблеми української термінології), 95–104.

Adamova, I. (2012). Dystantsiine navchannia: suchasnyi pohliad na perevahy ta problemy. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Seriia: Pedahohichni nauky. 10, 3–6. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_10_3. (In Ukrainian).

Ariaiev, M.L. (2020). Pershyi dosvid dystantsiinoho navchannia v medychnykh vuzakh Ukrainy v umovakh COVID‑19-karantynu. Zdorovia dytyny. 15 (3). 195–199. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2020_15_3_10. (In Ukrainian).

Vanivska, O.M., Malynovska, O.L., & Presner, R.B. (2018). Dystantsiina osvita i dystantsiine navchannia: teoretyko-­terminolohichnyi aspekt. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 22. (In Ukrainian).

Vyshnivskyi, V.V., Hnidenko, M.P., Haidur, H.I., & Ilin, O.O. (2014). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv. Kyiv: DUT. (In Ukrainian).

Vorotnykova, I.P., & Kovalchuk, V.I. (2017). Modeli vykorystannia elementiv dystantsiinoho navchannia v shkoli. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 60(4), 58–76. (In Ukrainian).

Kukharenko, V.M., Rybalko, O.V., & Syrotenko, N.H. (2001). Dystantsiine navchannia. Umovy zastosuvannia. Kharkiv. (In Ukrainian).

Kiurchev, V.M., Kiurchev, V.N., Boltianska, N.I., & Boltianskaia, N.I. (2020). Orhanizatsiini formy dystantsiinoho navchannia i spetsyfika yikh zastosuvannia v TDATU. (In Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 466 (30 kvitnia 2013r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703–13#Text (In Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro orhanizatsiini zakhody dlia zapobihannia poshyrenniu koronavirusu COVID19.» № 406 (16.03. 2020 r) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-­zahodi-dlya-zapobigannya-­poshirennyu-koronavirusu-s-ovid‑19. (In Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1115 (08.09.2020 r.) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35224.html. (In Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID‑19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV‑2» № 211(11.03.2020r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211–2020-%D0%BF#Text. (In Ukrainian).

Postanova Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia polozhennia pro dystantsiine navchannia» № 40 (21 sichnia 2004). http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/z0464–04. (In Ukrainian).

Prokopenko, A.I., Pidchasov, Ye.V., & Moskalenko, V.V. (2019). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia: metodolohiia stvorennia ta suprovodu navchalnykh kursiv. Kharkiv: Mitra. (In Ukrainian).

Samokhvalova, I. Yu. (2021). Neformalna osvita v umovakh dystantsiinoho navchannia. Tradytsii ta novatsii u sferi pedahohiky ta psykholohii: materialy Mizhnarodnoi naukovo-­praktychnoi konferentsii, (Kyiv, 5–6 liutoho 2021 r.). Kyiv: Tavriiskyi natsionalnyi universytet imeni V. I. Vernadskoho. 143–146. (In Ukrainian).

Symonets, Ye. M. & inshi. (2021) Dystantsiine navchannia na klinichnykh khirurhichnykh kafedrakh pid chas karantynu zi studentamy 5 ta 6 kursu. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-­praktychnoi konferentsii «Suchasna osvita ta nauka: problemy, perspektyvy, innovatsii». Kyiv, 312–314. (In Ukrainian).

Sysoieva, S.O., & Osadcha, K.P. (2019). Stan, tekhnolohii ta perspektyvy dystantsiinoho navchannia u vyshchii osviti Ukrainy. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia: elektronne naukove fakhove vydannia, 70(2), 271–284. (In Ukrainian).

Smulson, M.L. ta inshi. (2012). Dystantsiine navchannia: psykholohichni zasady. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3148 (In Ukrainian).

Shunevych, B. (2003). Obgruntuvannia naukovoi terminolohii z dystantsiinoho navchannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, (490: Problemy ukrainskoi terminolohii), 95–104. (In Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.