Формувальне оцінювання у контексті багатомовної освіти
PDF

Ключові слова

багатомовна освіта
формувальне оцінювання
багатомовна комунікативна компетентність
мовне портфоліо
мови національних меншин

Як цитувати

Богданець-Білоскаленко, Н., & Фідкевич, О. (2022). Формувальне оцінювання у контексті багатомовної освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 30–39. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-30-39

Анотація

У статті на підставі аналізу тенденцій розвитку освіти у сучасному світі та в Україні, досліджень моделі багатомовної освіти в експериментальних закладах загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин визначено роль формувального оцінювання у програмах багатомовної освіти, розкрито його основні принципи, схарактеризовано взаємодію формувального та підсумкового оцінювання; представлено основні прийоми формувального оцінювання. Схарактеризовано зміст і структуру мовного портфоліо як технології оцінювання рівня сформованості багатомовної комунікативної компетентності учнів/учениць. Надано приклад мовного портфоліо для 3–4 класів початкової школи закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин; проаналізовано умови ефективності його використання. Визначено напрями подальшого дослідження формувального оцінювання, форм його запровадження в практику закладів загальної середньої освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-30-39
PDF

Посилання

Грищенко, М. (ред). (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-­shkola-compressed.pdf

Закон України «Про освіту» (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020). https://urst.com.ua/act/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu

Державний стандарт початкової освіти (2018/2019). https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/87–2018-%D0%BF#n12

Державний стандарт базової основної освіти (2020). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/nova-ukrayinska-­shkola/derzhavnij-­standart-bazovoyi-­serednoyi-osviti

Scriven, M. (1967). The Methodology of Evaluation. In: Tyler, R., Gagné, R. and Scriven, M., Eds., Perspectives of Curriculum Evaluation (AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation, No. 1), Rand McNally, Chicago, РР.39–83

Bloom, В. (1968). Learning for Mastery.UCLA Evaluation Comment 1 (2), 1968. Р.1–8.

Bloom, В., Hastings, J., Madaus, G. (1971). Hand book on formative and summative valuation of student learning. McGraw-­Hill Companies. January 1.

Black, Р. Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. PhiDeltaKappan, Vol. 80, No. 2 (October), 1–12.

Локшина, О. (2009) Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Київ.

Першукова, О. (2015). Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи. Київ.

Берегова, О. та ін. (2020). Успішні практики багатомовної освіти в Україні. Київ.

Бібік, Н. (ред.). (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ.

Фідкевич, О., Бакуліна, Н. (2019). Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти. Київ.

Фідкевич, О., Богданець-­Білоскаленко, Н. (2020а). Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти. Київ.

Фідкевич, О., Богданець-­Білоскаленко, Н. (2020b). Зміст і функції багатомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти України. Український педагогічний журнал. 3, 66–74.

Карпюк, О. (2008). Європейське мовне портфоліо: методичне видання. Тернопіль.

Hryshchenko, M. (red). (2016). Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-­shkola-compressed.pdf (іn Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text (іn Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» (2020). https://urst.com.ua/act/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu (іn Ukrainian).

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (2018/2019). https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/87–2018-%D0%BF#n12 (іn Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi osnovnoi osvity (2020). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/nova-ukrayinska-­shkola/derzhavnij-­standart-bazovoyi-­serednoyi-osviti (іn Ukrainian).

Scriven, M. (1967). The Methodology of Evaluation. In: Tyler, R., Gagné, R. and Scriven, M., Eds., Perspectives of Curriculum Evaluation (AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation, No. 1), Rand McNally, Chicago, RR.39–83. (іn English).

Bloom, V. (1968). Learning for Mastery.UCLA Evaluation Comment 1 (2), 1968. R.1–8. (іn English).

Bloom, V., Hastings, J., Madaus, G. (1971). Hand book on formative and summative valuation of student learning. McGraw-­Hill Companies. January 1. (іn English).

Black, R. Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. PhiDeltaKappan, Vol. 80, No. 2 (October), 1–12. (іn English).

Lokshyna, O. (2009) Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna KhKh – pochatok KhKhI st.). Kyiv. (іn Ukrainian).

Pershukova, O. (2015). Rozvytok bahatomovnoi osvity shkoliariv u krainakh Zakhidnoi Yevropy. Kyiv. (іn Ukrainian).

Berehova, O. ta in. (2020). Uspishni praktyky bahatomovnoi osvity v Ukraini. Kyiv. (іn Ukrainian).

Bibik, N. (red.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia. Kyiv. (іn Ukrainian).

Fidkevych, O., Bakulina, N. (2019). Nova ukrainska shkola: teoriia i praktyka formuvalnoho otsiniuvannia u 1–2 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv. (іn Ukrainian).

Fidkevych, O., Bohdanets-­Biloskalenko, N. (2020a). Nova ukrainska shkola: teoriia i praktyka formuvalnoho otsiniuvannia u 3–4 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv. (іn Ukrainian).

Fidkevych, O., Bohdanets-­Biloskalenko, N. (2020b). Zmist i funktsii bahatomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv zakladiv zahalnoi serednoi osvity Ukrainy. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 3, 66–74. (іn Ukrainian).

Karpiuk, O. (2008). Yevropeiske movne portfolio: metodychne vydannia. Ternopil. (іn Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.