Інтегровані курси з історії та громадянської освіти для 5 класу: теоретико-змістовий аналіз
PDF

Ключові слова

інтеграція
громадянська та історична освітня галузь
модельні навчальні програми

Як цитувати

Возна, З., & Ремех, Т. (2022). Інтегровані курси з історії та громадянської освіти для 5 класу: теоретико-змістовий аналіз. Український Педагогічний журнал, (1), 40–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-40-52

Анотація

У статті розкрито основні принципи та підходи до інтеграції історії і громадянської освіти в курсах громадянської та історичної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти. Здійснено загальний огляд тенденцій та періодів розвитку шкільної суспільствознавчої освіти в Україні, інтеграції та дезінтеграції. Зіставлено й уточнено поняття, повязані з інтегративним підходом в освіті.
Проаналізовано модельні навчальні програми інтегрованих курсів для закладів загальної середньої освіти для адаптаційного циклу («Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс)» та «Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти. 5–6 класи (інтегрований курс)»).
Окремі положення статті проілюстровано прикладами

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-40-52
PDF

Посилання

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24–2004-%D0%BF#Text.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392–2011-%D0%BF#Text

Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898–2020-%D0%BF#Text

Заболотна, О. А. (2013). Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу: монографія. Умань.

Засєкіна, Т.М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ.

Калакура, Я. (2004) Структура спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 11. С. 37–52. http: //history.org.ua/JournALL/sid/11/1/2.pdf

Козловська, І. (2012). Теоретико-­методологічні основи інтеграції знань у навчальному процесі: основи дидактичної інтегрології. Молодь і ринок. 11. 31–35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_11_8.

Козловська, І.М., Гаврилюк, М.В. (2020). Можливості використання закономірностей інтеграції у процесі вивчення дисциплін суспільно-­гуманітарного циклу. Молодий вчений. 5 (81). 382–387. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/5/78.pdf.

Коломієць, А.М. (2010). Нелінійність як один з методологічних орієнтирів сучасної освітньої парадигми. Філософія науки: традиції та інновації. 1(2). 203–209. http://www.info-library.com.ua/books-text‑12065.html

Кочубей, Н. В. (2006). Нелінійне мислення в освіті. Філософські абриси сучасної освіти: монографія. Предборська, І. (ред.). Суми. 29–41.

Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій. http://xt.od.ua/73-prohramno-­metodychne-zabezpechennia/rekomendatsii/514-korotkij-­terminologichnij-slovnik-z-innovatsijnikh-­pedagogichnikh-tekhnologij

Мельничук, С.Г. (ред.). (2004). Короткий термінологічний словник з педагогіки. Кіровоград.

Малієнко, Ю.Б. (2021). Інтеграція як концепт сучасного підручникотворення. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 27. 123–131.

Масол Л. (2020). Інтеграція? Інтеграція… Інтеграція? (Поліцентрична інтеграція змісту загальної мистецької освіти). Мистецтво та Освіта. 1(95). 20–26.

Модельні навчальні програми. Громадянська та історична освітня галузь. https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-­osvitnia-haluz/

Мисан, В. (2018). Роль принципів у конструюванні змісту шкільної історії. Шкільний бібліотечно-­інформаційний центр, 10. 40–44.

Предборська, І. М. (ред.). (2006). Філософські абриси сучасної освіти: Суми.

Закон України «Про повну загальну середню освіту № 463-IX.» . 16 січня 2020 р.

Смагін, І. І. (2011). Методичні засади створення і функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920–1990 рр.): дисертація, Київ.

Miller, D. Kholisticheskoe obrazovanie: Pedagogika predchuvstviya [Holistic Education: Pedagogy apprehension]. http://ps.1september.ru/article.php? ID=200205007

Nava, R. G. A Multi-dimensional Multi-level Perspective of Holistic / Nava, Ramon G. Education: An Integrated Model. http://www.ramongallegos.com/ englishversions.htm

Derzhavny`j standart bazovoyi i povnoyi zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Zatverdzheny`j Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 14 sichnya 2004 r. # 24. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24–2004-%D0%BF#Text. (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi i povnoyi zagal`noyi seredn`oyi osvity`. Zatverdzheny`j Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 23 ly`stopada 2011 r. # 1392. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392–2011-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Derzhavny`j standart bazovoyi seredn`oyi osvity`. Zatverdzheny`j Postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 30 veresnya 2020 r. # 898 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898–2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Zabolotna, O. A. (2013). Teoriya i prakty`ka al`ternaty`vnoyi shkil`noyi osvity` u krayinax Yevropejs`kogo Soyuzu: monografiya. Uman`. (in Ukrainian).

Zasyekina, T.M. (2020). Integraciya v shkil`nij pry`rodny`chij osviti: teoriya i prakty`ka: monografiya. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Kalakura, Ya. (2004) Struktura special`ny`x istory`chny`x dy`scy`plin yak pidsy`stemy` istory`chnoyi nauky`. Special`ni istory`chni dy`scy`pliny`: py`tannya teoriyi ta metody`ky`. 11. S. 37–52. http: //history.org.ua/JournALL/sid/11/1/2.pdf (in Ukrainian).

Kozlovs`ka, I. (2012). Teorety`ko-metodologichni osnovy` integraciyi znan` u navchal`nomu procesi: osnovy` dy`dakty`chnoyi integrologiyi. Molod` i ry`nok. 11. 31–35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_11_8. (in Ukrainian).

Kozlovs`ka, I.M., Gavry`lyuk, M.V. (2020). Mozhly`vosti vy`kory`stannya zakonomirnostej integraciyi u procesi vy`vchennya dy`scy`plin suspil`no-gumanitarnogo cy`klu. Molody`j vcheny`j. 5 (81). 382–387. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/5/78.pdf. (in Ukrainian).

Kolomiyecz`, A.M. (2010). Nelinijnist` yak ody`n z metodologichny`x oriyenty`riv suchasnoyi osvitn`oyi parady`gmy`. Filosofiya nauky`: trady`ciyi ta innovaciyi. 1(2). 203–209. http://www.info-library.com.ua/books-text‑12065.html (in Ukrainian).

Kochubej, N. V. (2006). Nelinijne my`slennya v osviti. Filosofs`ki abry`sy` suchasnoyi osvity`: monografiya. Predbors`ka, I. (red.). Sumy`. 29–41. (in Ukrainian).

Korotky`j terminologichny`j slovny`k z innovacijny`x pedagogichny`x texnologij. http://xt.od.ua/73-prohramno-­metodychne-zabezpechennia/rekomendatsii/514-korotkij-­terminologichnij-slovnik-z-innovatsijnikh-­pedagogichnikh-tekhnologij (in Ukrainian).

Mel`ny`chuk, S.G. (red.). (2004). Korotky`j terminologichny`j slovny`k z pedagogiky`. Kirovograd. (in Ukrainian).

Maliyenko, Yu.B. (2021). Integraciya yak koncept suchasnogo pidruchny`kotvorennya. Problemy` suchasnogo pidruchny`ka: zb. nauk. pracz`. 27. 123–131. (in Ukrainian).

Masol L. (2020). Integraciya? Integraciya… Integraciya? (Policentry`chna integraciya zmistu zagal`noyi my`stecz`koyi osvity`). My`stecztvo ta Osvita. 1(95). 20–26. (in Ukrainian).

Model`ni navchal`ni programy`. Gromadyans`ka ta istory`chna osvitnya galuz`. https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/hromadians-ka-ta-istorychna-­osvitnia-haluz/ (in Ukrainian).

My`san, V. (2018). Rol` pry`ncy`piv u konstruyuvanni zmistu shkil`noyi istoriyi. Shkil`ny`j bibliotechno-­informacijny`j centr, 10. 40–44. (in Ukrainian).

Predbors`ka, I. M. (red.). (2006). Filosofs`ki abry`sy` suchasnoyi osvity`: Sumy`. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` «Pro povnu zagal`nu serednyu osvitu # 463-IX.» (16 sichnya 2020 r. (in Ukrainian).

Smagin, I. I. (2011). Metody`chni zasady` stvorennya i funkcionuvannya pidruchny`kiv iz suspil`stvoznavchy`x predmetiv u zagal`noosvitnij shkoli Ukrayiny` (1920–1990 rr.): dy`sertaciya, Ky`yiv. (in Ukrainian).

Miller, D. Kholisticheskoe obrazovanie: Pedagogika predchuvstviya [Holistic Education: Pedagogy apprehension]. http://ps.1september.ru/article.php? ID=200205007 (in English).

Nava, R. G. A Multi-dimensional Multi-level Perspective of Holistic / Nava, Ramon G. Education: An Integrated Model. http://www.ramongallegos.com/ englishversions.htm (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.