Критерії сформованості професійно-­комунікативного іміджу іноземних студентів медичних спеціальностей
PDF

Ключові слова

іноземні студенти-­медики
професійно-­комунікативний імідж
українська мова як іноземна

Як цитувати

Кушнір, І. (2022). Критерії сформованості професійно-­комунікативного іміджу іноземних студентів медичних спеціальностей. Український Педагогічний журнал, (1), 80–86. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-80-86

Анотація

Стаття висвітлює проблему пошуку діагностичного інструментарію для визначення результату мовної підготовки іноземних студентів у ЗВО України. Сьогодні спостерігаємо зростання чисельності іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в українських вишах англійською мовою. Навчання української мови як іноземної англомовних здобувачів вищої медичної освіти закладає лінгвістичний базис професійно-­комунікативного іміджу майбутніх лікарів. У статті виокремлено критерії та описано показники, за якими можна діагностувати рівень сформованості психологічного, когнітивно-­комунікативного та когнітивно-­мовного складників професійно-­комунікативного іміджу. Застосування описаних критеріїв для оцінки рівня сформованості ПКІ іноземних студентів-­медиків дозволить порівняти характеристики необхідного результату вивчення освітніх дисциплін лінгвістичного циклу з реальними показниками сформованості мовних навичок та мовленнєвих умінь іноземних здобувачів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-80-86
PDF

Посилання

Варданян, А. О. (2017). Формування професійно-­мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів: дисертація канд. пед. наук. Хмельницький.

Іванишин, Г. Я. (2013). Навчання професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови: дисертація. Івано-­Франківськ.

Кушнір, І. М. (2020). Інтегративна модель методичної системи навчання української мови англомовних здобувачів вищої медичної освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. Харків. 37, 36–51, 2020. DOI: 10.26565/2073–4379–2020–37–03

Левенок, І.С. (2020). Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти»: дисертація. Суми.

Пентилюк, М., Горошкіна, О. (2015). Словник-­довідник з української лінгводидактики: навчальний посіб. Київ: Ленвіт.

Рагріна, Ж.М. (2017). Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-­медиків до професійного спілкування: дисертація. Запоріжжя.

Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною А1–С2. Зразки сертифікаційних завдань: посібник. (2020). Київ: ІНКОС.

Статівка, А. (2021). Констатувальний експеримент у системі методів лінгводидактичного та методичного досліджень. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, 38, 189–204. https://doi.org/10.26565/2073–4379–2021–38–13

Українська мова як іноземна. Примірна програма навчальної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017). Київ.

Федорова, О.А. (2016). Формування аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення у процесі навчання української мови: дисертація. Івано-­Франківськ.

Цуркан, М.В. (2020). Методична система навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти: дисертація. Київ.

Vardanyan, A. O. (2017). Formuvannya profesijno-­movlennyevoyi kompetentnosti majbutnix likariv: dy`sertaciya kand. ped. nauk. Xmel`ny`cz`ky`j. (in Ukrainian).

Ivany`shy`n, G. Ya. (2013). Navchannya profesijno zoriyentovanogo dialogichnogo movlennya inozemny`x studentiv medy`chny`x special`nostej u procesi vy`vchennya ukrayins`koyi movy`: dy`sertaciya. Ivano-­Frankivs`k. (in Ukrainian).

Kushnir, I. M. (2020). Integraty`vna model` metody`chnoyi sy`stemy` navchannya ukrayins`koyi movy` anglomovny`x zdobuvachiv vy`shhoyi medy`chnoyi osvity`. Vy`kladannya mov u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax osvity` na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv’yazky`. Naukovi doslidzhennya. Dosvid. Poshuky`. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Xarkiv. 37, 36–51, 2020. DOI: 10.26565/2073–4379–2020–37–03 (in Ukrainian).

Levenok, I. S. (2020). Formuvannya ukrayins`komovnoyi profesijnoyi kompetentnosti inozemny`x studentiv medy`chny`x special`nostej zakladiv vy`shhoyi osvity`»: dy`sertaciya. Sumy`. (in Ukrainian).

Penty`lyuk, M., Goroshkina, O. (2015). Slovny`k-dovidny`k z ukrayins`koyi lingvody`dakty`ky`: navchal`ny`j posib. Ky`yiv: Lenvit. (in Ukrainian).

Ragrina, Zh. M. (2017). Pidgotovka majbutnix inozemny`x specialistiv-medy`kiv do profesijnogo spilkuvannya: dy`sertaciya. Zaporizhzhya. (in Ukrainian).

Standarty`zovani vy`mogy`: rivni volodinnya ukrayins`koyu movoyu yak inozemnoyu A1–S2. Zrazky` serty`fikacijny`x zavdan`: posibny`k. (2020). Ky`yiv: INKOS. (in Ukrainian).

Stativka, A. (2021). Konstatuval`ny`j ekspery`ment u sy`stemi metodiv lingvody`dakty`chnogo ta metody`chnogo doslidzhen`. Vy`kladannya mov u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax osvity` na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zv’yazky`, 38, 189–204. https://doi.org/10.26565/2073–4379–2021–38–13 (in Ukrainian).

Ukrayins`ka mova yak inozemna. Pry`mirna programa navchal`noyi pidgotovky` faxivciv drugogo (magisters`kogo) rivnya vy`shhoyi osvity` (2017). Ky`yiv. (in Ukrainian).

Fedorova, O. A. (2016). Formuvannya audy`ty`vny`x umin` inozemny`x sluxachiv pidgotovchogo viddilennya u procesi navchannya ukrayins`koyi movy`: dy`sertaciya. Ivano-­Frankivs`k. (in Ukrainian).

Czurkan, M. V. (2020). Metody`chna sy`stema navchannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi studentiv medy`chny`x zakladiv vy`shhoyi osvity`: dy`sertaciya. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.