Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти
PDF
HTML

Ключові слова

самооцінювання закладу
загальна середня освіта
модель
внутрішній контроль
якість освіти

Як цитувати

Лукіна, Т. (2022). Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти. Український Педагогічний журнал, (2), 19–30. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30

Анотація

У статті наведено огляд сучасних зарубіжних підходів до формування моделей самооцінювання результатів діяльності закладів загальної середньої освіти. Проаналізовано практику та наведено приклади побудови моделей самооцінювання у європейських країнах і країнах Сходу. Зазначено, що найбільш поширеним є підхід, заснований на збалансованому поєднанні зовнішньої та внутрішньої оцінок закладу. Аргументовано, що на вибір і реалізацію тієї чи іншої моделі самооцінювання якості загальної середньої освіти в різних країнах впливають національні та історичні традиції, ступінь децентралізації управління освітою в країнах, обсяг повноважень і професійних компетенцій керівників освітніх установ і педагогічного персоналу та інші чинники. Проведений аналіз наукової літератури з питань формування моделей самооцінювання закладами загальної середньої освіти результатів своєї діяльності надав підстави автору для того, щоб запропонувати здійснити систематизацію зазначених моделей самооцінювання за певними їх ознаками, зокрема за: її місцем і роллю в структурі оцінки закладу освіти, статусом проведення, ступенем впливу результатів самооцінювання досягнутої якості освіти на подальшу діяльність закладу, переліком об’єктів оцінки та показників та за суб’єктом ухвалення рішення за результатами оцінки. Підкреслено актуальність для України завдання підвищення рівня професійної (оціночної) компетентності вчителів і керівників закладів загальної середньої освіти, з’ясування особливостей формування управлінських рішень за результатами самооцінювання, визначення ефективності технологій внутрішньої оцінки, що використовуються у вітчизняних закладах освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-19-30
PDF
HTML

Посилання

Лукіна, Т.О. (2004). Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти. Економіка України, 6, 64–71.

Бобровський, М.В., Горбачов, С.І., Заплотинська, О.О. (2019). Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ.

Spiller D. (2012). Evaluation Matters: Self-evaluation and peer evaluation. New Zealand: TDU, Wāhanga Whakapakari Ako. http://cei.hkust.edu.hk/files/public/ evaluation_matters_self-evaluation_peer_evaluation.pdf

Vasileiadou, D., & Karadimitriou, K. (2021). Examining the impact of self-evaluation with the use of rubrics on primary school students’ performance. International Journal of Educational Research Open. 2, 100031. https://doi.org/ 10.1016/j.ijedro.2021.100031

Van Petegem, P. (2005). Vormgeven aan schoolbeleid: effectieve-­scholenonderzoek als inspiratiebron voor de zelfevaluatie van scholen. Designing school policy: school effectiveness research as inspiration for school self-evaluation. Leuven: Acco.

Podgornik, V., & Mažgon J. (2015). Self-evaluation as a factor of quality assurance in education. Review of European Studies. 7(7). http://dx.doi.org/ 10.5539/res.v7n7p407

Лукіна, Т.О. (2007). Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях. Педагогіка і психологія. 2(55), 52–60.

Лукіна, Т.О. (2008). Моніторинг в освіті. У В. Г. Кремень (Ред.), Енциклопедія освіти (с. 519–521). Юріном Інтер.

Simons, Helen (2013). Enhancing the quality of education through school self-evaluation. In, Lai, Mei and Kushner, Saville (eds.) A Developmental and Negotiated Approach to School Self-­Evaluation. (Advances in Program Evaluation, 14) Bingley, GB. Emerald Group Publishing, pp. 1–18.

Nevo, D. (2001). School evaluation: internal or external? Studies in Educational Evaluation, 27(2), 95–106. https://doi.org/10.1016/s0191–491x(01)00016–5

Лукіна, Т.О. (2005). Створення та функціонування систем моніторингу якості освіти. Управління освітою. Моніторинг в освіті. 4 (100),1–7.

Лукіна, Т. О. (2007). Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні. У Н. М. Бібік (Відп. ред.), Педагогічна і психологічна науки в Україні: Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології (с. 134–144). Київ, Україна: Пед. думка. https://lib.iitta.gov.ua/ 4128/1/Лукіна_моніторинг_інформ_забезпечення.pdf

Jimerson, J. B. (2014). Thinking about data: Exploring the development of mental models for “data use” among teachers and school leaders. Studies in Educational Evaluation, 42, 5–14. https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii /S0191491X13000540?via%3Dihub

Kallemeyn, M.L. (2014). School-­level organizational routines for learning: supporting data use. Journal of Educational Administration, 52(4), 529–548. https://doi.org/10.1108/jea‑02–2013–0025

European Commission/EACEA/Eurydice (2015). Assuring quality in education: policies and approaches to school evaluation in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.aede-france.org/Quality-­Evaluation.html

Capperucci, Davide. (2015). Self-evaluation and school improvement: the ISSEmod model to develop the quality of school processes and outcomes. International E-Journal of Advances in Education, 3 (15), 258–278. http://dx.doi.org/10.13128/ formare‑17202

Hall, C., & Noyes, A. (2009). School self-evaluation and its impact on teachers’ work in England. Research Papers in Education, 24(3), 311–334. https://doi.org/ 10.1080/02671520802149873

Van der Bij, T., Geijsel, F. P., & ten Dam, G. T. M. (2016). Improving the quality of education through self-evaluation in Dutch secondary schools. Studies in Educational Evaluation, 49, 42–50. https://pure.uva.nl/ws/files/2751470/ 175649_SiEE_16.pdf

Hofman, R. H., Dijkstra, N. J., & Adriaan Hofman, W. H. (2009). School self-evaluation and student achievement. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 47–68. https://doi.org/10.1080/09243450802664115

European Commission (2018). Quality assurance for school development. Guiding principles for policy development on quality assurance in school education. Produced by the ET 2020 Working Groups. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs2-quality-­assurance-school_en.pdf

Nusche, D., MacBeath, J., Laveault, D., & Santiago, P. (2012). OECD Reviews of Evaluation and Evaluation in Education: New Zealand 2011. OECD Reviews of Evaluation and Evaluation in Education. https://doi.org/10.1787/9789264116917-en

Hamzah, M. I. M., & Tahir, H. B. M. (2013). A glimpse into school self-evaluation in Malaysia: Are we doing the right things? Or are we doing the things right? Asian Social Science, 9(12). https://doi.org/10.5539/ass.v9n12p50.

Katsuno, M., & Takei, T. (2008). School evaluation at Japanese schools: policy intentions and practical appropriation. London Review of Education. https://doi.org/10.1080/14748460802185219.

Heine, S. J., Kitayama, S., & Lehman, D. R. (2001). Cultural Differences in Self-­Evaluation. Journal of Cross-­Cultural Psychology, 32(4), 434–443. https://doi.org/10.1177/0022022101032004004.

Kyriakides, L., & Campbell, R. (2004). School self-evaluation and school improvement: A critique of values and procedures. Studies in Educational Evaluation, 30(1), 23–36. https://doi.org/10.1016/s0191–491x(04)90002–8

Nelson, R., Ehren, M., & Godfrey, D. (2015). Literature review on internal evaluation. London: Institute of Education. http://schoolinspections.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Literature-­review-internal-­evaluation.pdf

Kemethofer, D., Gustafsson, J. E., & Altrichter, H. (2017). Comparing effects of school inspections in Sweden and Austria. Educational Evaluation, Evaluation and Accountability, 29(4), 319–337. https://doi.org/10.1007/s11092–017–9265–1

European Commission. (2020). Supporting school self-evaluation and development through quality assurance policies: key considerations for policy makers. Еxecutive summary of the report by ET2020 Working Group Schools. https://op.europa.eu/en/publication-­detail/-/publication/e10bc384-c253–11ea-b3a4–01aa75ed71a1/language-en/format-­PDF/source‑250820337

Лукіна, Т.О. (2021). Підходи до вибору критеріїв самооцінювання якості функціонування закладів середньої освіти: світова практика та українські перспективи. У About modern problems in science and ways to solve them. XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria (с. 280–285). https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/12/ABOUT-MODERN-PROBLEMS-IN-SCIENCE-AND-WAYS-TO-SOLVE-THEM.pdf

Education Bureau of the Government of the Hong Kong special administrative region. School self-education. https://www.edb.gov.hk/en/sch-admin/sch-quality-­assurance/sse/index.html

Survutaitė D., Bacys V., Balčiūnas S., Čiuladienė G., Petkūnienė V., Sičiūnienė V., Vaicekauskienė V., Valuckienė J., & Vilkonienė M. (2015). Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodikliai. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir naudojimo jais metodikos/rekomendacijų sukūrimas: Es struktūrinių fondų projektas. Sfmis nr.: vp1–2.1-šmm‑01-v‑03–001. Vilnius. http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/ 2015/08/rekomendacijos.pdf

Lukina, T.O. (2004). Derzhavna polityka zabezpechennia yakosti zahalnoi serednoi osvity. Ekonomika Ukrainy, 6, 64–71. (in Ukrainian).

Bobrovskyi, M.V., Horbachov, S.I., Zaplotynska, O.O. (2019). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity. Kyiv. (in Ukrainian).

Spiller D. (2012). Evaluation matters: self-evaluation and peer evaluation. New Zealand: TDU, Wāhanga Whakapakari Ako. http://cei.hkust.edu.hk/files/public/ evaluation_matters_self-evaluation_peer_evaluation.pdf (in English).

Vasileiadou, D., & Karadimitriou, K. (2021). Examining the impact of self-evaluation with the use of rubrics on primary school students’ performance. International Journal of Educational Research Open. 2, 100031. https://doi.org/ 10.1016/j.ijedro.2021.100031 (in English).

Van Petegem, P. (2005). Vormgeven aan schoolbeleid: effectieve-­scholenonderzoek als inspiratiebron voor de zelfevaluatie van scholen. Designing school policy: school effectiveness research as inspiration for school self-evaluation. Leuven: Acco. (in English).

Podgornik, V., & Mažgon J. (2015). Self-evaluation as a factor of quality assurance in education. Review of European Studies. 7(7). http://dx.doi.org/10.5539/res.v7n7p407 (in English).

Lukina, T.O. (2007). Zahalni pryntsypy ta orhanizatsiini zasady monitorynhu yak zasobu upravlinnia yakistiu osvity na riznykh rivniakh. Pedahohika i psykholohiia. 2(55), 52–60. (in Ukrainian).

Lukina, T.O. (2008). Monitorynh v osviti. U V. H. Kremen (Red.), Entsyklopediia osvity (s. 519–521). Yurinom Inter. (in Ukrainian).

Simons, Helen (2013). Enhancing the quality of education through school self-evaluation. In, Lai, Mei and Kushner, Saville (eds.) A Developmental and Negotiated Approach to School Self-­Evaluation. (Advances in Program Evaluation, 14) Bingley, GB. Emerald Group Publishing, pp. 1–18. (in English).

Nevo, D. (2001). School evaluation: internal or external? Studies in Educational Evaluation, 27(2), 95–106. https://doi.org/10.1016/s0191–491x(01)00016–5 (in English).

Lukina, T.O. (2005). Stvorennia ta funktsionuvannia system monitorynhu yakosti osvity. Upravlinnia osvitoiu. Monitorynh v osviti. 4 (100),1–7. (in Ukrainian).

Lukina, T. O. (2007). Monitorynh yakosti osvity yak informatsiina osnova upravlinnia osvitoiu v Ukraini. U N. M. Bibik (Vidp. red.), Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini: T. 2. Dydaktyka, metodyka, informatsiini tekhnolohii (s. 134–144). Kyiv, Ukraina: Ped. dumka. https://lib.iitta.gov.ua/ 4128/1/Lukina_monitorynh_inform_zabezpechennia.pdf (in Ukrainian).

Jimerson, J. B. (2014). Thinking about data: Exploring the development of mental models for “data use” among teachers and school leaders. Studies in Educational Evaluation, 42, 5–14. https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii /S0191491X13000540?via%3Dihub (in English).

Kallemeyn, M.L. (2014). School-­level organizational routines for learning: supporting data use. Journal of Educational Administration, 52(4), 529–548. https://doi.org/10.1108/jea‑02–2013–0025 (in English).

European Commission/EACEA/Eurydice (2015). Assuring quality in education: policies and approaches to school evaluation in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.aede-france.org/Quality-­Evaluation.html (in English).

Capperucci, Davide. (2015). Self-evaluation and school improvement: the ISSEmod model to develop the quality of school processes and outcomes. International E-Journal of Advances in Education, 3 (15), 258–278. DOI: http://dx.doi.org/10.13128/formare‑17202 (in English).

Hall, C., & Noyes, A. (2009). School self-evaluation and its impact on teachers work in England. Research Papers in Education, 24(3), 311–334. https://doi.org/10.1080/02671520802149873 (in English).

Van der Bij, T., Geijsel, F. P., & ten Dam, G. T. M. (2016). Improving the quality of education through self-evaluation in Dutch secondary schools. Studies in Educational Evaluation, 49, 42–50. https://pure.uva.nl/ ws/files/2751470/ 175649_SiEE_16.pdf (in English).

Hofman, R. H., Dijkstra, N. J., & Adriaan Hofman, W. H. (2009). School self-evaluation and student achievement. School Effectiveness and School Improvement, 20(1), 47–68. https://doi.org/10.1080/09243450802664115 (in English).

European Commission (2018). Quality assurance for school development. Guiding principles for policy development on quality assurance in school education. Produced by the ET 2020 Working Groups. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/ Governance/2018-wgs2-quality-­assurance-school_en.pdf (in English).

Nusche, D., MacBeath, J., Laveault, D., & Santiago, P. (2012). OECD Reviews of Evaluation and Evaluation in Education: New Zealand 2011. OECD Reviews of Evaluation and Evaluation in Education. https://doi.org/10.1787/9789264116917-en (in English).

Hamzah, M. I. M., & Tahir, H. B. M. (2013). A glimpse into school self-evaluation in Malaysia: Are we doing the right things? Or are we doing the things right? Asian Social Science, 9(12). https://doi.org/10.5539/ass.v9n12p50. (in English).

Katsuno, M., & Takei, T. (2008). School evaluation at Japanese schools: policy intentions and practical appropriation. London Review of Education. https://doi.org/10.1080/14748460802185219. (in English).

Heine, S. J., Kitayama, S., & Lehman, D. R. (2001). Cultural differences in self-evaluation. Journal of Cross-­Cultural Psychology, 32(4), 434–443. https://doi.org/10.1177/0022022101032004004. (in English).

Kyriakides, L., & Campbell, R. (2004). School self-evaluation and school improvement: A critique of values and procedures. Studies in Educational Evaluation, 30(1), 23–36. https://doi.org/10.1016/s0191–491x(04)90002–8 (in English).

Nelson, R., Ehren, M., & Godfrey, D. (2015). Literature review on internal evaluation. London: Institute of Education. http://schoolinspections.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Literature-­review-internal-­evaluation.pdf (in English).

Kemethofer, D., Gustafsson, J. E., & Altrichter, H. (2017). Comparing effects of school inspections in Sweden and Austria. Educational Evaluation, Evaluation and Accountability, 29(4), 319–337. https://doi.org/10.1007/s11092–017–9265–1 (in English).

European Commission. (2020). Supporting school self-evaluation and development through quality assurance policies: key considerations for policy makers. Executive summary of the report by ET2020 Working Group Schools. https://op.europa.eu/en/publication-­detail/-/publication/e10bc384-c253–11ea-b3a4–01aa75ed71a1/language-en/format-­PDF/source‑250820337 (in English).

Lukina, T.O. (2021). Pidkhody do vyboru kryteriiv samootsiniuvannia yakosti funktsionuvannia zakladiv serednoi osvity: svitova praktyka ta ukrainski perspektyvy. U About modern problems in science and ways to solve them. XII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria (s. 280–285). https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/12/ABOUT-MODERN-PROBLEMS-IN-SCIENCE-AND-WAYS-TO-SOLVE-THEM.pdf (in Ukrainian).

Education Bureau of the Government of the Hong Kong special administrative region. School self-education. https://www.edb.gov.hk/en/sch-admin/sch-quality-­assurance/sse/index.html (in English).

Survutaitė D., Bacys V., Balčiūnas S., Čiuladienė G., Petkūnienė V., Sičiūnienė V., Vaicekauskienė V., Valuckienė J., & Vilkonienė M. (2015). Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodikliai. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir naudojimo jais metodikos/rekomendacijų sukūrimas: Es struktūrinių fondų projektas. Sfmis nr.: vp1–2.1-šmm‑01-v‑03–001. Vilnius. http://www.nmva.smm.lt/wp-content /uploads/2015/08/rekomendacijos.pdf (in Lithuanian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.