Організація навчального процесу у ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стану
PDF
HTML

Ключові слова

навчальний процес
цифрові технології
воєнний стан
дистанційне навчання

Як цитувати

Мар’єнко, М. ., & Сухіх, А. (2022). Організація навчального процесу у ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стану. Український Педагогічний журнал, (2), 31–37. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-31-37

Анотація

Організація навчального процесу під час воєнного стану у ЗЗСО передбачена переважно як дистанційна форма навчання (або за можливістю змішана форма навчання). При цьому організація дистанційної форми навчання має свою специфіку, що пов’язана з уведенням воєнного стану в Україні. У дослідженні були розглянуті три режими дистанційного навчання: синхронний, асинхронний та біхронний. Подано опис кожного з режимів. Постулюється висновок, що класичний синхронний режим наразі є винятком. Розглянуто два сценарії використання синхронного режиму, які є комбінацією ще одного з режимів. Подано поради використовувати насамперед асинхронний та біхронний режими. При цьому біхронний режим передбачає використання всіх функцій асинхронного та попереднє планування окремих уроків у режимі реального часу з використанням відеоконференцій. Під час планування та організації навчального процесу ЗЗСО засобами цифрових технологій варто враховувати окремі категорії учнів (їх територіальне розміщення), проблеми технічного та ергономічного характеру. До проблем технічного та ергономічного характеру відносять: відсутність або обмежений доступ до індивідуальних технічних засобів навчання; обмежений доступ до інтернету; неможливість облаштування комфортного місця для навчання. Виділяють такі категорії учнів в умовах війни: учні, які залишились у місцях свого постійного проживання; учні, евакуйовані до різних областей України; учні, евакуйовані за межі України. Ці категорії учнів варто враховувати при плануванні навчального процесу.
Наведено поради та вирішення окремих технічних проблем (неможливість облаштування комфортного місця для навчання). Подано опис онлайн-­платформи «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО), що можна використати для організації навчального процесу як окремих предметів, так і всіх предметів за розкладом ЗЗСО. Розглянуто соціально-­психологічний фактор як один з основних аспектів навчання. Представлено практичні поради для вчителів під час планування уроків та їх проведення. Подано рекомендації щодо тривалості уроків, обсягу домашніх завдань.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-31-37
PDF
HTML

Посилання

мільйонів дітей війни в Україні. (2022). Освіта під загрозою. https://saveschools.in.ua/

Васильєв, С. В., Маляр, С. А. (2022). Правові засади запровадження режиму воєнного стану в Україні. Наука і техніка сьогодні, 3(3), С. 22–30. https://doi.org/10.52058/2786–6025–2022–3(3)-22–30

Всеукраїнська школа онлайн. (2022). https://lms.e-school.net.ua/

Державна служба якості освіти України. (2022). Як вчителю організувати свою роботу під час війни: рекомендації Державної служби якості освіти. https://sqe.gov.ua/yak-vchitelyu-­organizuvati-svoyu-­robotu-p/

Інструкція щодо роботи на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». (2022). YouTube. https://youtu.be/hFe10bXiSWg

Коваленко, В. В., Мар’єнко, М. В., Сухіх, А. С. (2021). Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації. Київ. ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728506/1/Методичні рекомендації ISBN%20978–617–95182–5–6.pdf

Коротка пам’ятка для вчителів, які працюють із дітьми під час війни. 9 правил. (2022). НУШ. https://nus.org.ua/articles/korotka-pam-yatka-dlya-vchyteliv-yaki-pratsyuyut-iz-ditmy-pid-chas-vijny‑9-pravyl/

Куриш, Н. К. (2021). Впровадження біхронного режиму онлайн-­навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія та практика. 3 (39), 199–204. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022–01/pedagogics.journalsofznu.zp_.ua_3_2021_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf#page=199

Міністерство освіти і науки України. (2022). Сергій Шкарлет: Всім закладам освіти рекомендовано припинити освітній процес та оголосити канікули на два тижні. https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-­shkarlet-vsim-zakladam-­osviti-rekomendovano-­pripiniti-osvitnij-­proces-ta-ogolositi-­kanikuli-na-dva-tizhni

Освіторія. (2022). Всеукраїнська школа онлайн: як користуватися платформою? https://osvitoria.media/experience/vseukrayinska-­shkola-onlajn-yak-korystuvatysya-­platformoyu/

Толочко, С. В. (2021). Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.13 (169), 28–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.5077823

Як користуватися. (2022). Всеукраїнська школа онлайн. https://lms.e-school.net.ua/guide

Як учителям розпочати навчальний процес. 42 практики та 18 відповідей на запитання від Світлани Ройз. (2022). НУШ. https://nus.org.ua/articles/yak-uchytelyam-­rozpochaty-navchalnyj-­protses‑42-praktyky-ta‑18-vidpovidej-na-zapytannya-vid-svitlany-rojz/

milioniv ditei viiny v Ukraini. (2022). Osvita pid zahrozoiu. https://saveschools.in.ua. (in Ukrainian).

Vasyliev, S. V., Maliar, S. A. (2022). Pravovi zasady zaprovadzhennia rezhymu voiennoho stanu v Ukraini. Nauka i tekhnika sohodni, 3(3), S. 22–30. https://doi.org/10.52058/2786–6025–2022–3(3)-22–30. (in Ukrainian).

Vseukrainska shkola onlain. (2022). https://lms.e-school.net.ua. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy. (2022). Yak vchyteliu orhanizuvaty svoiu robotu pid chas viiny: rekomendatsii Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity. https://sqe.gov.ua/yak-vchitelyu-­organizuvati-svoyu-­robotu-p. (in Ukrainian).

Instruktsiia shchodo roboty na platformi “Vseukrainska shkola onlain”. (2022). YouTube. https://youtu.be/hFe10bXiSWg. (in Ukrainian).

Kovalenko, V. V., Marienko, M. V., Sukhikh, A. S. (2021). Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii u protsesi zmishanoho navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity: metodychni rekomendatsii. Kyiv. IITZN NAPN Ukrainy. https://lib.iitta.gov.ua/728506/1/Metodychni rekomendatsii ISBN%20978–617–95182–5–6.pdf. (in Ukrainian).

Korotka pamiatka dlia vchyteliv, yaki pratsiuiut iz ditmy pid chas viiny. 9 pravyl. (2022). NUSh. https://nus.org.ua/articles/korotka-pam-yatka-dlya-vchyteliv-yaki-pratsyuyut-iz-ditmy-pid-chas-vijny‑9-pravyl. (in Ukrainian).

Kurysh, N. K. (2021). Vprovadzhennia bikhronnoho rezhymu onlain-­navchannia v zakladakh pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohichni nauky: teoriia ta praktyka. 3 (39), 199–204. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022–01/pedagogics.journalsofznu.zp_.ua_3_2021_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf#page=199. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2022). Serhii Shkarlet: Vsim zakladam osvity rekomendovano prypynyty osvitnii protses ta oholosyty kanikuly na dva tyzhni. https://mon.gov.ua/ua/news/sergij-­shkarlet-vsim-zakladam-­osviti-rekomendovano-­pripiniti-osvitnij-­proces-ta-ogolositi-­kanikuli-na-dva-tizhni. (in Ukrainian).

Osvitoriia. (2022). Vseukrainska shkola onlain: yak korystuvatysia platformoiu? https://osvitoria.media/experience/vseukrayinska-­shkola-onlajn-yak-korystuvatysya-­platformoyu. (in Ukrainian).

Tolochko, S. V. (2021). Tsyfrova kompetentnist pedahohiv v umovakh tsyfrovizatsii zakladiv osvity ta dystantsiinoho navchannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka.13 (169), 28–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.5077823. (in Ukrainian).

Iak korystuvatysia. (2022). Vseukrainska shkola onlain. https://lms.e-school.net.ua/guide. (in Ukrainian).

Iak uchyteliam rozpochaty navchalnyi protses. 42 praktyky ta 18 vidpovidei na zapytannia vid Svitlany Roiz. (2022). NUSh. https://nus.org.ua/articles/yak-uchytelyam-­rozpochaty-navchalnyj-­protses‑42-praktyky-ta‑18-vidpovidej-na-zapytannya-vid-svitlany-rojz. (in Ukrainian).

Maiia Marienko, PhD (Pedagogy), Senior Researcher of the Department of Cloud-­Oriented Systems of Education Informatization, Institute of Digitalization of Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Research interests: digital technologies, cloud-­based systems, open science, cloud-­based open science services, teacher training

Alisa Sukhikh, PhD (Pedagogy), Senior Researcher of the Department of Cloud-­Oriented Systems of Education Informatization, Institute of Digitalization of Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Research interests: digital technologies, cloud-­oriented systems, open science, cloud-­oriented open science services, software and hardware in the educational process

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.