Стан дистанційного навчання математики під час війни в Україні
PDF
HTML

Ключові слова

дистанційне навчання математики
навчання математики під час війни
стан дистанційного навчання

Як цитувати

Васильєва, Д. (2022). Стан дистанційного навчання математики під час війни в Україні. Український Педагогічний журнал, (2), 38–47. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-38-47

Анотація

Обґрунтовано необхідність забезпечення дистанційного навчання математики під час війни в Україні. З’ясовані умови, в яких відбувається дистанційне навчання математики під час воєнних дій, описані відмінності такого навчання від навчання під час довготривалих карантинів, зумовлених COVID‑19. Викладені результати опитування більш ніж 500 учнів 5–11 класів, що перебувають у різних умовах під час війни. За допомогою опитування з’ясовано, як організовано дистанційне навчання математики та як до нього ставляться учнів. На основі цього опитування описано стан дистанційного навчання математики під час воєнного стану в країні.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-38-47
PDF
HTML

Посилання

Біляй, Ю. (2018). Методична система підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21434/Biliai.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Богачков, Ю., Биков, В., та ін. (2012). Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах: посібник. Київ, Україна: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/626/

Борзенко, О. (2012). Основні категорії та поняття дистанційного навчання. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 19(1). 6–14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19%281%29__3

Бурда, М., Васильєва, Д. (2021). Стан дистанційного навчання математики у 2020–2021 роках. Математика в рідній школі. 4. 2–6. https://lib.iitta.gov.ua/727923/1/Matematika_4_2021–3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0–2–6.pdf

Вой­налович, Н., Котельнікова, С. (2020). Організація дистанційного навчання старшокласників на прикладі вивчення теми «Похідна та її застосування». Наукові записки Серія: Педагогічні науки. Випуск 191. 55–58. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/669

Воротникова, І., Якубов, С. (2017). Упровадження дистанційних технологій у навчально-­виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Україна: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Годоваюк, Т. (2016). Дистанційний курс навчання методики математики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. 54–59. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18710/Godovaniuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Колчук, Т. (2014). Методика дистанційного навчання геометрії учнів основної школи.http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5346/Kolchuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кондратюк, В. М. (2020). Застосування інформаційних технологій при вивченні математики в загальноосвітніх школах в умовах пандемії. Сучасні тендеції в математичному моделюванні і його програмному забезпеченні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 47–50. http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/bitstream/123456789/1956/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%20%D0%9C..pdf

Кухаренко, В. (2007). Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання: Навч. – метод. посіб. Київ, Україна: ТОВ Редакція «Комп’ютер». http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/dictna.pdf

Кухаренко, В., Бондаренко, В. (2020). Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія. Харків, Україна:. Вид-во КП «Міська друкарня». http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/ekdina.pdf

Ляска, О, Чаграк, Н., Стриженко, Т. (2021). Оцінювання ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти. Український педагогічний журнал. 3. 106–115. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–3–106–115

Маятіна, Н., Лисенко, Т., Дмитрієнко, О. (2021). Сучасні моделі дистанційного навчання. Український педагогічний журнал. 2. 84–95. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–2–84–95

Організація дистанційного навчання. (2020). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-­dustanciyna%20osvita‑2020.pdf

Прокопенко, А., Підчасов Є., та ін. (2019). Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів. Навчальний посібник. Харків, Україна: ХНПУ імені Г. С. Сковороди; «Мітра». http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_IT/Posib_DO1.pdf

Хара, O. (2010). Дистанційне навчання математики абітурієнтів у системі довузівської підготовки. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10236/100084976?sequence=1&isAllowed=y

Ярошенко, Т. (2019). Дистанційне навчання в системі вищої освіти: сучасні тенденції. Engineering and Educational Technologies. 7 (4). 8–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16869/Yaroshenko_Distance_learning_in_higher_education_current_trends.pdf?sequence=1

Almarashdi, H., Jarrah, A. (2021). Mathematics Distance Learning Amid the COVID‑19 Pandemic in the UAE: High School Students’ Perspectives. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Volume 20. 1. 292–307.

Banas, Е., Emory, W. (1998). History and issues of distance learning. Public administration quarterly. 22(3). 365–383. http://www.jstor.org/stable/40862326

Bozkurt, A., and others. (2015). Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009–2013. International Review of Research in Open and Distributed Learning.16(1). 330–363. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1953

Carius, A. (2020). Teaching Practices in Mathematics During COVID‑19 Pandemic: Challenges for Technological Inclusion in a Rural Brazilian School. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). 35–43.https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6230

Dietrich, N., Kentheswaran, K., and others. (2020). Attempts, Successes, and Failures of Distance Learning in the Time of COVID‑19. Journal of Chemical Education, American Chemical Society, Division of Chemical Education. 97 (9). 2448–2457. https://hal.inrae.fr/hal‑02968201/document

Harting, K., Erthal, M. (2005). History of distance learning. Information Technology, Learning, and Performance Journal. Vol. 23, Iss. 1. 35–44.

Kentnor, H. (2015). Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States. Curriculum and Teaching Dialogue. Volume 17, Numbers 1 & 2. 21–34. https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1026&context=law_facpub

Unger, S., Meiran, W. (2020). Student attitudes towards online education during the COVID‑19 viral outbreak of 2020: Distance learning in a time of social distance. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES). 4(4). 256–266.

Biliai, Yu. (2018). Metodychna systema pidhotovky maibutnikh vchyteliv matematyky ta informatyky do vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21434/Biliai.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian).

Bohachkov, Yu., Bykov, V., ta in. (2012). Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: posibnyk. Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/626/ (in Ukrainian).

Borzenko, O. (2012). Osnovni katehorii ta poniattia dystantsiinoho navchannia. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. 19(1). 6–14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19%281%29__3 (in Ukrainian).

Burda, M., Vasylieva, D. (2021). Stan dystantsiinoho navchannia matematyky u 2020–2021 rokakh. Matematyka v ridnii shkoli. 4. 2–6. https://lib.iitta.gov.ua/727923/1/Matematika_4_2021–3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0–2–6.pdf (in Ukrainian).

Voinalovych, N., Kotelnikova, S. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia starshoklasnykiv na prykladi vyvchennia temy «Pokhidna ta yii zastosuvannia». Naukovi zapysky Seriia: Pedahohichni nauky. Vypusk 191. 55–58. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/669. (in Ukrainian).

Vorotnykova, I., Yakubov, S. (2017). Uprovadzhennia dystantsiinykh tekhnolohii u navchalno-­vykhovnyi protses zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv, Ukraina: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka. (in Ukrainian).

Hodovaiuk, T. (2016). Dystantsiinyi kurs navchannia metodyky matematyky. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 3. Fizyka i matematyka u vyshchii i serednii shkoli. 54–59. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18710/Godovaniuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian).

Kolchuk, T. (2014). Metodyka dystantsiinoho navchannia heometrii uchniv osnovnoi shkoly. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5346/Kolchuk.pdf. (in Ukrainian).

Kondratiuk, V. M. (2020). Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii pry vyvchenni matematyky v zahalnoosvitnikh shkolakh v umovakh pandemii. Suchasni tendetsii v matematychnomu modeliuvanni i yoho prohramnomu zabezpechenni: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 47–50. http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/bitstream/123456789/1956/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%92.%20%D0%9C..pdf (in Ukrainian).

Kukharenko, V. (2007). Dystantsiine navchannia. Entsyklopedychne vydannia: Navch. – metod. posib. Kyiv, Ukraina: TOV Redaktsiia «Kompiuter». http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/dictna.pdf (in Ukrainian).

Kukharenko, V., Bondarenko, V. (2020). Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini: Monohrafiia. Kharkiv, Ukraina:. Vyd-vo KP «Miska drukarnia». http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/ekdina.pdf (in Ukrainian).

Liaska, O, Chahrak, N., Stryzhenko, T. (2021). Otsiniuvannia efektyvnosti tekhnolohii vykladannia v umovakh dystantsiinoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 3. 106–115. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–3–106–115. (in Ukrainian).

Maiatina, N., Lysenko, T., Dmytriienko, O. (2021). Suchasni modeli dystantsiinoho navchannia. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2. 84–95. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2021–2–84–95 (in Ukrainian).

Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. (2020). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-­dustanciyna%20osvita‑2020.pdf (in Ukrainian).

Prokopenko, A., Pidchasov Ye., ta in. (2019). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia: metodolohiia stvorennia ta suprovodu navchalnykh kursiv. Navchalnyi posibnyk. Kharkiv, Ukraina: KhNPU imeni H. S. Skovorody; «Mitra». http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_IT/Posib_DO1.pdf (in Ukrainian).

Khara, O. (2010). Dystantsiine navchannia matematyky abituriientiv u systemi dovuzivskoi pidhotovky. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10236/100084976?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian).

Iaroshenko, T. (2019). Dystantsiine navchannia v systemi vyshchoi osvity: suchasni tendentsii. Engineering and Educational Technologies. 7 (4). 8–21. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16869/Yaroshenko_Distance_learning_in_higher_education_current_trends.pdf?sequence=1 (in Ukrainian).

Almarashdi, H., Jarrah, A. (2021). Mathematics Distance Learning Amid the COVID‑19 Pandemic in the UAE: High School Students’ Perspectives. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Volume 20. 1. 292–307. (in English).

Banas, Е., Emory, W. (1998). History and issues of distance learning. Public administration quarterly. 22(3). 365–383. http://www.jstor.org/stable/40862326 (in English).

Bozkurt, A., and others. (2015). Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009–2013. International Review of Research in Open and Distributed Learning.16(1). 330–363. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1953 (in English).

Carius, A. (2020). Teaching Practices in Mathematics During COVID‑19 Pandemic: Challenges for Technological Inclusion in a Rural Brazilian School. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). 35–43.https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6230 (in English).

Dietrich, N., Kentheswaran, K., and others. (2020). Attempts, Successes, and Failures of Distance Learning in the Time of COVID‑19. Journal of Chemical Education, American Chemical Society, Division of Chemical Education. 97 (9). 2448–2457. https://hal.inrae.fr/hal‑02968201/document(in English).

Harting, K., Erthal, M. (2005). History of distance learning. Information Technology, Learning, and Performance Journal. Vol. 23, Iss. 1. 35–44. (in English).

Kentnor, H. (2015). Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States. Curriculum and Teaching Dialogue. Volume 17, Numbers 1 & 2. 21–34. https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1026&context=law_facpub (in English).

Unger, S., Meiran, W. (2020). Student attitudes towards online education during the COVID‑19 viral outbreak of 2020: Distance learning in a time of social distance. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES). 4(4). 256–266. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.