Урахування вікових особливостей суб’єктів пізнання в умовах безперервного провадження інсайт технології
PDF
HTML

Ключові слова

інсайт навчання
вікові особливості
креативні здібності
творча активність
інтуїтивне передбачення
функціонал інсайту

Як цитувати

Пушкарьова, Т. (2022). Урахування вікових особливостей суб’єктів пізнання в умовах безперервного провадження інсайт технології. Український Педагогічний журнал, (2), 73–83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-73-83

Анотація

У поданій роботі розглянуто ефективність застосування інсайт технології залежно від рівнів виявлення креативності, творчості та інтуїції в різних вікових групах суб’єктів пізнання. Представлено тлумачення поняття «функціонал інсайт технології» як обумовленої множини опорних суб’єктних чинників (сукупності властивостей особистості), і надано формальний алгоритм створення функціоналу. Виявлено складові компоненти креативності, творчості та інтуїції й досліджено рівень їх впливовості на прояв інсайту в різних вікових групах. Запроваджено системний аналіз співвіднесення виявів креативних здібностей, творчого хисту й інтуїтивних нахилів у дітей і підлітків та наведено методичні рекомендації стосовно формування навчальних завдань за векторами розвитку позначених властивостей особистості.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-73-83
PDF
HTML

Посилання

Аналітичний звіт за результатами моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку Грицівського ясел-садка (центру-­розвитку). http://dnz.grytsiv.km.ua/wp-content/uploads/Monitoring.pdf.

Андрійчук, І.П. (2019). Емпіричне дослідження особливостей дивергентного мислення студентів – майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 4, 9–14.

Бахан, М.А. (2018). Розвиток критичного мислення у процесі навчання дітей та молоді. Житомир. Житомирська гуманітарна гімназія № 1. http://imso.zippo.net.ua/2018/03.Bahan.pdf.

Бердник, В.П. (2011). Вплив креативності студентів – майбутніх лікарів ветеринарної служби на успішність. Науковий вісник НУБіП України. Вип. 167. Ч. 2. 23–29.

Білодід, І.К. (ред). (1974). Словник української мови: в 11 т. Т. 5. Київ. Наукова думка.

. Білодід, І.К. (ред). (1979). Словник української мови: в 11 т. Т. 10. Київ. Наукова думка.

Демченко, О.П. (2019). Організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх вихователів обдарованих дітей на практичних заняттях із педагогічних дисциплін. http://part_2019/1/10.pdf.

Дослідження якості дошкільної освіти (2019). Аналітичний звіт. Київ. МОН України, ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Доценко, С.О. (2018). Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-­математичного циклу (теоретичні та методологічні засади): монографія. Харків. Мітра.

Дубасенюк, О.А. (2009). Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Всеукраїнська науково-­практична конференція (24–26 червня 2009 р.). Тернопіль. 43–47.

Ковальчук, Н.М., Деделюк, Н.А. (2021). Розвиток творчих здібностей студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»: з досвіду роботи. http://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/18093/1/Ковальчук-­Н-М.pdf.

Колєснікова, Н.А. (2013). Розвиток творчої активності вихованців. http://goaravetisyan.ru/uk/razvitie-­tvocheskoi-aktivnosti.

Корольова, Л.М. (2019). Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-­виховній діяльності початкової школи: дисертація кандидата педагогічних наук. Запоріжжя. Класичний приватний університет.

Кудрик, Л.Г., Сурмяк, Ю.Р. (2011). Діти Індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків. Львів. Аверс.

Межва, Л. (2000). Діти 2000-го року народження і молодші – майже всі індиго-­експерт. Gazeta.ua. http://ar25.org/article/dity‑2000-go.html.

Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали VIII науково-­практичної конференції. (2015). Частина 1. Психолого-­педагогічний напрям. Рівне. РВВ РДГУ.

Ногачевська, І.О. (2018). Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-­філологами сучасного поетичного тексту: дисертація кандидата педагогічних наук. Переяслав-­Хмельницький. Переяслав-­Хмельницький державний педагогічний університет. ім. Г. Сковороди.

Онищенко, І.В., Борисьонка, М.О. (2020). Використання інформаційно-комп’ютерних як засобу розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках у початковій школі. Кривий Ріг.

. Павленко, В.В. (2017). Розвиток креативності молодших школярів: монографія. Житомир.

Результати моніторингу якості освіти у ЗДО (ясла-садку) № 50 м. Рівне. http://dnz50.rosvita.rv.ua/informatsiina-­vidkrytist-zakladu.

Результати моніторингу якості освіти. Звіт Пригарівського ЗДО (ясла-садок) «Вишенька». http://sites.google.com/site/prigardnzvisenka.

Розвиток творчих здібностей у підлітків у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. (2020). http://vuzlit.ru/482995/pdf

Розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей старшого дошкільного віку. (2021). http://bdpu.org.ua/content/2021/04/6/pdf.

Рябчук, С. (2016). 7 способів розвивати творче мислення дитини. http://life.pravda.com.ua/society/2016/2/23/208513.

Селіванова, О.О. (2011) ю Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-­К.

Солов’ян, Ю.Л. (2019). Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-­продуктивної діяльності. http://zdo100.pp.ua/2019/12.

Терещенко, І.І., Полівода, А.П. (2010). Вундеркінди третього тисячоліття в сучасному суспільстві: типологія, особливості поведінки і проблеми виховання. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5111/1/10%20-%204%288%29%20-%2027.pdf.

Чорна, Л. (2005). Обдарованість, її загальні та спеціальні складові. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. № 6. Ч ІІ.

Шинкарук, В.І. (ред). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ. Абрис.

Щербакова, О.О. (2020). Розвиток особистості академічно здібного учня основної школи: дисертація доктора психологічних наук. Острог. Національний університет «Острозька академія».

Якубова, Л.А. (2010). Розвиток творчих здібностей підлітків у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів: автореферат дисертації кандидата педагогічних наук. Миколаїв. Миколаївський державний університет.

Analitychnyi zvit za rezultatamy monitorynhu rivnia rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku Hrytsivskoho yasel-­sadka (tsentru-­rozvytku). http://dnz.grytsiv.km.ua/wp-content/uploads/Monitoring.pdf.

Andriichuk, I.P. (2019). Empirychne doslidzhennia osoblyvostei dyverhentnoho myslennia studentiv – maibutnikh psykholohiv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 4, 9–14.

Bakhan, M.A. (2018). Rozvytok krytychnoho myslennia u protsesi navchannia ditei ta molodi. Zhytomyr. Zhytomyrska humanitarna himnaziia № 1. http://imso.zippo.net.ua/2018/03.Bahan.pdf.

Berdnyk, V.P. (2011). Vplyv kreatyvnosti studentiv – maibutnikh likariv veterynarnoi sluzhby na uspishnist. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Vyp. 167. Ch. 2. 23–29.

Bilodid, I.K. (red). (1974). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 5. Kyiv. Naukova dumka.

Bilodid, I.K. (red). (1979). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 10. Kyiv. Naukova dumka.

Demchenko, O.P. (2019). Orhanizatsiia kvaziprofesiinoi diialnosti maibutnikh vykhovateliv obdarovanykh ditei na praktychnykh zaniattiakh iz pedahohichnykh dystsyplin. http://part_2019/1/10.pdf.

Doslidzhennia yakosti doshkilnoi osvity (2019). Analitychnyi zvit. Kyiv. MON Ukrainy, DNU «Instytut osvitnoi analityky».

Dotsenko, S.O. (2018). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv pochatkovoi shkoly u protsesi vyvchennia predmetiv pryrodnycho-­matematychnoho tsyklu (teoretychni ta metodolohichni zasady): monohrafiia. Kharkiv. Mitra.

Dubaseniuk, O.A. (2009). Dity indyho yak obdarovani osobystosti. Vyiavlennia ta pidtrymka obdarovanosti uchniv zahalnoosvitnoi shkoly. Vseukrainska naukovo-­praktychna konferentsiia (24–26 chervnia 2009 r.). Ternopil. 43–47.

Kovalchuk, N.M., Dedeliuk, N.A. (2021). Rozvytok tvorchykh zdibnostei studentiv spetsialnosti 014 «Serednia osvita (Fizychna kultura)»: z dosvidu roboty. http://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/18093/1/Kovalchuk-­N-M.pdf.

Koliesnikova, N.A. (2013). Rozvytok tvorchoi aktyvnosti vykhovantsiv. http://goaravetisyan.ru/uk/razvitie-­tvocheskoi-aktivnosti.

Korolova, L.M. (2019). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do rozvytku kreatyvnykh zdibnostei uchniv u navchalno-­vykhovnii diialnosti pochatkovoi shkoly: dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk. Zaporizhzhia. Klasychnyi pryvatnyi universytet.

Kudryk, L.H., Surmiak, Yu.R. (2011). Dity Indyho – zerna novoho liudstva. Posibnyk dlia vchyteliv, vykhovnykiv i batkiv. Lviv. Avers.

Mezhva, L. (2000). Dity 2000-ho roku narodzhennia i molodshi – maizhe vsi indyho-­ekspert. Gazeta.ua. http://ar25.org/article/dity‑2000-go.html.

Nauka, osvita, suspilstvo ochyma molodykh: Materialy VIII naukovo-­praktychnoi konferentsii. (2015). Chastyna 1. Psykholoho-­pedahohichnyi napriam. Rivne. RVV RDHU.

Nohachevska, I.O. (2018). Psykholohichni osoblyvosti rozuminnia maibutnimy vchyteliamy-­filolohamy suchasnoho poetychnoho tekstu: dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk. Pereiaslav-­Khmelnytskyi. Pereiaslav-­Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. im. H. Skovorody.

Onyshchenko, I.V., Borysonka, M.O. (2020). Vykorystannia informatsiino-­kompiuternykh yak zasobu rozvytku tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv na urokakh u pochatkovii shkoli. Kryvyi Rih.

Pavlenko, V.V. (2017). Rozvytok kreatyvnosti molodshykh shkoliariv: monohrafiia. Zhytomyr.

Rezultaty monitorynhu yakosti osvity u ZDO (iasla-­sadku) № 50 m. Rivne. http://dnz50.rosvita.rv.ua/informatsiina-­vidkrytist-zakladu.

Rezultaty monitorynhu yakosti osvity. Zvit Pryharivskoho ZDO (iasla-­sadok) «Vyshenka». http://sites.google.com/site/prigardnzvisenka.

Rozvytok tvorchykh zdibnostei u pidlitkiv u protsesi pozaklasnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. (2020). http://vuzlit.ru/482995/pdf

Rozvytok tvorchoho potentsialu obdarovanykh ditei starshoho doshkilnoho viku. (2021). http://bdpu.org.ua/content/2021/04/6/pdf.

Riabchuk, S. (2016). 7 sposobiv rozvyvaty tvorche myslennia dytyny. http://life.pravda.com.ua/society/2016/2/23/208513.

Selivanova, O.O. (2011) iu Linhvistychna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia-­K.

Solovian, Yu.L. (2019). Rozvytok tvorchykh zdibnostei doshkilnykiv zasobamy khudozhno-­produktyvnoi diialnosti. http://zdo100.pp.ua/2019/12.

Tereshchenko, I.I., Polivoda, A.P. (2010). Vunderkindy tretoho tysiacholittia v suchasnomu suspilstvi: typolohiia, osoblyvosti povedinky i problemy vykhovannia. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5111/1/10%20-%204%288%29%20-%2027.pdf.

Chorna, L. (2005). Obdarovanist, yii zahalni ta spetsialni skladovi. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 12. № 6. Ch II.

Shynkaruk, V.I. (red). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv. Abrys.

Shcherbakova, O.O. (2020). Rozvytok osobystosti akademichno zdibnoho uchnia osnovnoi shkoly: dysertatsiia doktora psykholohichnykh nauk. Ostroh. Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia».

Iakubova, L.A. (2010). Rozvytok tvorchykh zdibnostei pidlitkiv u protsesi pozaklasnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: avtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk. Mykolaiv. Mykolaivskyi derzhavnyi universytet.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.