Урахування вікових особливостей суб’єктів пізнання в умовах безперервного провадження інсайт технології
PDF
HTML

Переглядів анотації: 115

Ключові слова

інсайт навчання
вікові особливості
креативні здібності
творча активність
інтуїтивне передбачення
функціонал інсайту

Як цитувати

Пушкарьова, Т. (2022). Урахування вікових особливостей суб’єктів пізнання в умовах безперервного провадження інсайт технології. Український Педагогічний журнал, (2), 73–83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-73-83

Анотація

У поданій роботі розглянуто ефективність застосування інсайт технології залежно від рівнів виявлення креативності, творчості та інтуїції в різних вікових групах суб’єктів пізнання. Представлено тлумачення поняття «функціонал інсайт технології» як обумовленої множини опорних суб’єктних чинників (сукупності властивостей особистості), і надано формальний алгоритм створення функціоналу. Виявлено складові компоненти креативності, творчості та інтуїції й досліджено рівень їх впливовості на прояв інсайту в різних вікових групах. Запроваджено системний аналіз співвіднесення виявів креативних здібностей, творчого хисту й інтуїтивних нахилів у дітей і підлітків та наведено методичні рекомендації стосовно формування навчальних завдань за векторами розвитку позначених властивостей особистості.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-73-83
PDF
HTML

Посилання

Аналітичний звіт за результатами моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку Грицівського ясел-садка (центру-­розвитку). http://dnz.grytsiv.km.ua/wp-content/uploads/Monitoring.pdf.

Андрійчук, І.П. (2019). Емпіричне дослідження особливостей дивергентного мислення студентів – майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 4, 9–14.

Бахан, М.А. (2018). Розвиток критичного мислення у процесі навчання дітей та молоді. Житомир. Житомирська гуманітарна гімназія № 1. http://imso.zippo.net.ua/2018/03.Bahan.pdf.

Бердник, В.П. (2011). Вплив креативності студентів – майбутніх лікарів ветеринарної служби на успішність. Науковий вісник НУБіП України. Вип. 167. Ч. 2. 23–29.

Білодід, І.К. (ред). (1974). Словник української мови: в 11 т. Т. 5. Київ. Наукова думка.

. Білодід, І.К. (ред). (1979). Словник української мови: в 11 т. Т. 10. Київ. Наукова думка.

Демченко, О.П. (2019). Організація квазіпрофесійної діяльності майбутніх вихователів обдарованих дітей на практичних заняттях із педагогічних дисциплін. http://part_2019/1/10.pdf.

Дослідження якості дошкільної освіти (2019). Аналітичний звіт. Київ. МОН України, ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Доценко, С.О. (2018). Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-­математичного циклу (теоретичні та методологічні засади): монографія. Харків. Мітра.

Дубасенюк, О.А. (2009). Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Всеукраїнська науково-­практична конференція (24–26 червня 2009 р.). Тернопіль. 43–47.

Ковальчук, Н.М., Деделюк, Н.А. (2021). Розвиток творчих здібностей студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»: з досвіду роботи. http://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/18093/1/Ковальчук-­Н-М.pdf.

Колєснікова, Н.А. (2013). Розвиток творчої активності вихованців. http://goaravetisyan.ru/uk/razvitie-­tvocheskoi-aktivnosti.

Корольова, Л.М. (2019). Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-­виховній діяльності початкової школи: дисертація кандидата педагогічних наук. Запоріжжя. Класичний приватний університет.

Кудрик, Л.Г., Сурмяк, Ю.Р. (2011). Діти Індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків. Львів. Аверс.

Межва, Л. (2000). Діти 2000-го року народження і молодші – майже всі індиго-­експерт. Gazeta.ua. http://ar25.org/article/dity‑2000-go.html.

Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали VIII науково-­практичної конференції. (2015). Частина 1. Психолого-­педагогічний напрям. Рівне. РВВ РДГУ.

Ногачевська, І.О. (2018). Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-­філологами сучасного поетичного тексту: дисертація кандидата педагогічних наук. Переяслав-­Хмельницький. Переяслав-­Хмельницький державний педагогічний університет. ім. Г. Сковороди.

Онищенко, І.В., Борисьонка, М.О. (2020). Використання інформаційно-комп’ютерних як засобу розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках у початковій школі. Кривий Ріг.

. Павленко, В.В. (2017). Розвиток креативності молодших школярів: монографія. Житомир.

Результати моніторингу якості освіти у ЗДО (ясла-садку) № 50 м. Рівне. http://dnz50.rosvita.rv.ua/informatsiina-­vidkrytist-zakladu.

Результати моніторингу якості освіти. Звіт Пригарівського ЗДО (ясла-садок) «Вишенька». http://sites.google.com/site/prigardnzvisenka.

Розвиток творчих здібностей у підлітків у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. (2020). http://vuzlit.ru/482995/pdf

Розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей старшого дошкільного віку. (2021). http://bdpu.org.ua/content/2021/04/6/pdf.

Рябчук, С. (2016). 7 способів розвивати творче мислення дитини. http://life.pravda.com.ua/society/2016/2/23/208513.

Селіванова, О.О. (2011) ю Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-­К.

Солов’ян, Ю.Л. (2019). Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-­продуктивної діяльності. http://zdo100.pp.ua/2019/12.

Терещенко, І.І., Полівода, А.П. (2010). Вундеркінди третього тисячоліття в сучасному суспільстві: типологія, особливості поведінки і проблеми виховання. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5111/1/10%20-%204%288%29%20-%2027.pdf.

Чорна, Л. (2005). Обдарованість, її загальні та спеціальні складові. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. № 6. Ч ІІ.

Шинкарук, В.І. (ред). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ. Абрис.

Щербакова, О.О. (2020). Розвиток особистості академічно здібного учня основної школи: дисертація доктора психологічних наук. Острог. Національний університет «Острозька академія».

Якубова, Л.А. (2010). Розвиток творчих здібностей підлітків у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів: автореферат дисертації кандидата педагогічних наук. Миколаїв. Миколаївський державний університет.

Analitychnyi zvit za rezultatamy monitorynhu rivnia rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku Hrytsivskoho yasel-­sadka (tsentru-­rozvytku). http://dnz.grytsiv.km.ua/wp-content/uploads/Monitoring.pdf.

Andriichuk, I.P. (2019). Empirychne doslidzhennia osoblyvostei dyverhentnoho myslennia studentiv – maibutnikh psykholohiv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 4, 9–14.

Bakhan, M.A. (2018). Rozvytok krytychnoho myslennia u protsesi navchannia ditei ta molodi. Zhytomyr. Zhytomyrska humanitarna himnaziia № 1. http://imso.zippo.net.ua/2018/03.Bahan.pdf.

Berdnyk, V.P. (2011). Vplyv kreatyvnosti studentiv – maibutnikh likariv veterynarnoi sluzhby na uspishnist. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Vyp. 167. Ch. 2. 23–29.

Bilodid, I.K. (red). (1974). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 5. Kyiv. Naukova dumka.

Bilodid, I.K. (red). (1979). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. T. 10. Kyiv. Naukova dumka.

Demchenko, O.P. (2019). Orhanizatsiia kvaziprofesiinoi diialnosti maibutnikh vykhovateliv obdarovanykh ditei na praktychnykh zaniattiakh iz pedahohichnykh dystsyplin. http://part_2019/1/10.pdf.

Doslidzhennia yakosti doshkilnoi osvity (2019). Analitychnyi zvit. Kyiv. MON Ukrainy, DNU «Instytut osvitnoi analityky».

Dotsenko, S.O. (2018). Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv pochatkovoi shkoly u protsesi vyvchennia predmetiv pryrodnycho-­matematychnoho tsyklu (teoretychni ta metodolohichni zasady): monohrafiia. Kharkiv. Mitra.

Dubaseniuk, O.A. (2009). Dity indyho yak obdarovani osobystosti. Vyiavlennia ta pidtrymka obdarovanosti uchniv zahalnoosvitnoi shkoly. Vseukrainska naukovo-­praktychna konferentsiia (24–26 chervnia 2009 r.). Ternopil. 43–47.

Kovalchuk, N.M., Dedeliuk, N.A. (2021). Rozvytok tvorchykh zdibnostei studentiv spetsialnosti 014 «Serednia osvita (Fizychna kultura)»: z dosvidu roboty. http://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/18093/1/Kovalchuk-­N-M.pdf.

Koliesnikova, N.A. (2013). Rozvytok tvorchoi aktyvnosti vykhovantsiv. http://goaravetisyan.ru/uk/razvitie-­tvocheskoi-aktivnosti.

Korolova, L.M. (2019). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do rozvytku kreatyvnykh zdibnostei uchniv u navchalno-­vykhovnii diialnosti pochatkovoi shkoly: dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk. Zaporizhzhia. Klasychnyi pryvatnyi universytet.

Kudryk, L.H., Surmiak, Yu.R. (2011). Dity Indyho – zerna novoho liudstva. Posibnyk dlia vchyteliv, vykhovnykiv i batkiv. Lviv. Avers.

Mezhva, L. (2000). Dity 2000-ho roku narodzhennia i molodshi – maizhe vsi indyho-­ekspert. Gazeta.ua. http://ar25.org/article/dity‑2000-go.html.

Nauka, osvita, suspilstvo ochyma molodykh: Materialy VIII naukovo-­praktychnoi konferentsii. (2015). Chastyna 1. Psykholoho-­pedahohichnyi napriam. Rivne. RVV RDHU.

Nohachevska, I.O. (2018). Psykholohichni osoblyvosti rozuminnia maibutnimy vchyteliamy-­filolohamy suchasnoho poetychnoho tekstu: dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk. Pereiaslav-­Khmelnytskyi. Pereiaslav-­Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. im. H. Skovorody.

Onyshchenko, I.V., Borysonka, M.O. (2020). Vykorystannia informatsiino-­kompiuternykh yak zasobu rozvytku tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv na urokakh u pochatkovii shkoli. Kryvyi Rih.

Pavlenko, V.V. (2017). Rozvytok kreatyvnosti molodshykh shkoliariv: monohrafiia. Zhytomyr.

Rezultaty monitorynhu yakosti osvity u ZDO (iasla-­sadku) № 50 m. Rivne. http://dnz50.rosvita.rv.ua/informatsiina-­vidkrytist-zakladu.

Rezultaty monitorynhu yakosti osvity. Zvit Pryharivskoho ZDO (iasla-­sadok) «Vyshenka». http://sites.google.com/site/prigardnzvisenka.

Rozvytok tvorchykh zdibnostei u pidlitkiv u protsesi pozaklasnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. (2020). http://vuzlit.ru/482995/pdf

Rozvytok tvorchoho potentsialu obdarovanykh ditei starshoho doshkilnoho viku. (2021). http://bdpu.org.ua/content/2021/04/6/pdf.

Riabchuk, S. (2016). 7 sposobiv rozvyvaty tvorche myslennia dytyny. http://life.pravda.com.ua/society/2016/2/23/208513.

Selivanova, O.O. (2011) iu Linhvistychna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia-­K.

Solovian, Yu.L. (2019). Rozvytok tvorchykh zdibnostei doshkilnykiv zasobamy khudozhno-­produktyvnoi diialnosti. http://zdo100.pp.ua/2019/12.

Tereshchenko, I.I., Polivoda, A.P. (2010). Vunderkindy tretoho tysiacholittia v suchasnomu suspilstvi: typolohiia, osoblyvosti povedinky i problemy vykhovannia. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5111/1/10%20-%204%288%29%20-%2027.pdf.

Chorna, L. (2005). Obdarovanist, yii zahalni ta spetsialni skladovi. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 12. № 6. Ch II.

Shynkaruk, V.I. (red). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv. Abrys.

Shcherbakova, O.O. (2020). Rozvytok osobystosti akademichno zdibnoho uchnia osnovnoi shkoly: dysertatsiia doktora psykholohichnykh nauk. Ostroh. Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia».

Iakubova, L.A. (2010). Rozvytok tvorchykh zdibnostei pidlitkiv u protsesi pozaklasnoi roboty zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: avtoreferat dysertatsii kandydata pedahohichnykh nauk. Mykolaiv. Mykolaivskyi derzhavnyi universytet.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.