Педагогічні закономірності та їх роль у новій початковій школі
PDF
HTML

Переглядів анотації: 304

Ключові слова

педагогічний закон
педагогічна закономірність
Нова українська школа
початкова школа
дидактичні засоби

Як цитувати

Сікорський, П. (2022). Педагогічні закономірності та їх роль у новій початковій школі. Український Педагогічний журнал, (2), 84–94. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-84-94

Анотація

У складних умовах (коронавірус, війна) нова українська школа закінчує свій перший етап реформування, тобто 1–4 класи. На завершальному етапі будуть проведені підсумки педагогічної діяльності, її ефективність у першому ступені школи. Очевидно, що не все буде позитивним і не лише з об’єктивних причин. Чимало декларативних, але правильних тверджень із концепції «Нова українська школа» не вдалося зреалізувати ще й тому, що вони не адаптовані до наших умов, на практиці акцентувалося на удосконаленні навчально-­матеріальної бази, недостатньо враховувалися педагогічні дослідження видатних українських педагогів (К. Ушинський, С. Русова, В. Сухомлинський, Г. Костюк та ін.). Дуже багато концептуальних тверджень було запозичено із розвинених країн Європи, які досягли високих вершин у розвитку освіти і економіки, але вони не перебувають на перехідному етапі свого розвитку. Тому механічне перенесення їх на український ґрунт, який далеко не є досконалим, не завжди дало позитивний результат. Наприклад, вершиною освітніх інновацій вважалося використання у першому класі для письма не ручки, а олівця. Хоча, апріорі, таке нововведення не може суттєво вплинути на успіхи першокласників у навчанні. Мало що не панацеєю у навчанні вважаються нові інформаційно-­комунікаційні технології. Проте загальновідомо, що досягти високої техніки читання можна лише щодня читаючи казки, оповідання тощо (до 60 хвилин), а відповідна техніка письма досягається щоденним вправлянням у написанні букв, слів, речень тощо. Ті та інші дидактичні проблеми ефективно досліджували класики української педагогіки К. Ушинський та В. Сухомлинський, причому свої вагомі педагогічні висновки вони робили безпосередньо навчаючи дітей. Звісно, нині дещо інші умови, але досліджені ними закономірності освітнього процесу у початковій школі не втратили своєї актуальності й досі. Тому автор наукової статті має на меті зактуалізувати результати їхніх досліджень, особливо, що стосується педагогічних закономірностей, і показати їхню роль у вдосконаленні освітнього процесу у початковій школі. Наприклад, такою закономірністю є: чим більше ми задіємо розвивальний компонент у дошкільному віці (спостережливість, пам’ять, образне мислення, увага, уява), тим легше буде у початковій школі задіяти всі освітні засоби для розвивального навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-84-94
PDF
HTML

Посилання

Гаряча, С.А. (2010). Виховання основ етичної культури молодших школярів у навчально-­виховному процесі. Початкова школа. 3. 70–71. https://nenc.gov.ua/doc/autoref/garacha2.pdf.

Павленко, В.В. (2015). Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-­методичних праць. Житомир. Житомирський державний університет ім. І. Франка. 145–150. https://core.ac.uk/download/pdf/42974396.pdf с. 72].

Підласий, І.П. (2010). Педагогіка початкової школи. Київ. http://ibib.ltd.ua › zakonomernosti-­pedagogicheskogo.

Савченко, О.Я. (2018). Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи Всеукраїнський науково-­практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Том 19, № 3. https://lib.iitta.gov.ua/714505

Сухомлинський, В.О. (1977a). Вибрані твори в п’яти томах. Т. 1. Київ.

Сухомлинський, В.О. (1977b). Вибрані твори в п’яти томах. Т. 3. Київ.

Сухомлинський, В.О. (1977c). Вибрані твори в п’яти томах. Т. 4. Київ.

Ушинський, К.Д. (1983). Вибрані педагогічні твори. Т. 2 Київ.

Шадюк, О.І. (2019). Інноваційні підходи до організації наступності дошкільної та початкової ланок освіти. Інноватика у вихованні. № 10. 275–280. https://doi.org/10.35619/iiu.v1i10.162

Hariacha, S.A. (2010). Vykhovannia osnov etychnoi kultury molodshykh shkoliariv u navchalno-­vykhovnomu protsesi. Pochatkova shkola. 3. 70–71. https://nenc.gov.ua/doc/autoref/garacha2.pdf.

Pavlenko, V.V. (2015). Kreatyvnist uchytelia yak chynnyk rozvytku pedahohichnoi tvorchosti. Formuvannia dydaktychnoi kompetentnosti pedahohiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity: zbirnyk naukovo-­metodychnykh prats. Zhytomyr. Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet im. I. Franka. 145–150. https://core.ac.uk/download/pdf/42974396.pdf s. 72].

Pidlasyi, I.P. (2010). Pedahohika pochatkovoi shkoly. Kyiv. http://ibib.ltd.ua › zakonomernosti-­pedagogicheskogo.

Savchenko, O. Ia. (2018). Pochatkova osvita v konteksti idei Novoi ukrainskoi shkoly Vseukrainskyi naukovo-­praktychnyi zhurnal «Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii». Tom 19, № 3. https://lib.iitta.gov.ua/714505

Sukhomlynskyi, V.O. (1977a). Vybrani tvory v piaty tomakh. T.1. Kyiv.

Sukhomlynskyi, V.O. (1977b). Vybrani tvory v piaty tomakh. T.3. Kyiv.

Sukhomlynskyi, V.O. (1977c). Vybrani tvory v piaty tomakh. T.4. Kyiv.

Ushynskyi, K.D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory. T.2 Kyiv.

Shadiuk, O.I. (2019). Innovatsiini pidkhody do orhanizatsii nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi lanok osvity. Innovatyka u vykhovanni. № 10. 275–280. https://doi.org/10.35619/iiu.v1i10.162

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.