Деякі аспекти організації змішаного навчання математики в закладах середньої освіти
PDF
HTML

Переглядів анотації: 1256

Ключові слова

змішане навчання
навчання математики
організація навчання математики

Як цитувати

Годованюк, Т., & Васильєва, Д. (2022). Деякі аспекти організації змішаного навчання математики в закладах середньої освіти. Український Педагогічний журнал, (2), 105–115. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-105-115

Анотація

Одним із ефективних освітніх трендів, що активно запроваджується у багатьох країнах світу, є змішане навчання. У статті описані деякі аспекти організації змішаного навчання математики в закладах середньої освіти. Наведені різні означення та моделі змішаного навчання. Визначені особливості, переваги і недоліки змішаного навчання. Проаналізовані результати опитування 207 українських учителів математики, що мають досвід організації змішаного навчання математики під час пандемії. Показано, що учні і вчителі ставляться переважно позитивно до цієї технології навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-105-115
PDF
HTML

Посилання

Collis, B. and Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. London, Great Britain: Kogan Page Limited. https://doi.org/10.4324/9780203046098

Bonk, C. and Graham, C. (2006). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, USA: Pfeiffer Publishing. http://curtbonk.com/toc_section_intros2.pdf

Christensen, C., Horn M. and Staker H. (2013). Is K‑12 Blended Learning Disruptive? An introduction of the theory of hybrids. San Francisco, USA: Clayton Christensen Institute. https://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/

Стрюк, А. (2011). Теоретичні основи комбінованого навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету. Серія педагогічна. 17, С. 63–66. http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/32063

Триус, Ю. та Герасименко, І. (2012). Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць, вип. III, С. 299–308. https://www.ccjournals.eu/ojs/index.php/e-learn/article/view/353

Кривонос, О. (2013). Використання інформаційно-­комунікаційних технологій в навчанні: навч. посібник. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. http://eprints.zu.edu.ua/10166/

Бугайчук, К. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційно технологічні засоби навчання, вип. 54, № 4, С. 1–18. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434/1070

Мар’єнко, М., Сухіх, А. (2021). Особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 32(4), С. 45–52.

Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-­методичні матеріали (2021). Київ, Україна: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-­navchannia-v-umovakh-­karantynu-dosvid-ta-perspektyvy/

Коваленко, В., Мар’єнко, М. та Сухіх, А. (2021). Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Нова педагогічна думка. 3 (107), С. 86–90.

http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/363/334)

Синергетика i освіта: монографiя. (2014). (під ред. Кременя). Київ, Україна: Інститут обдарованої дитини. https://www.pedagogic-­master.com.ua/public/Kremen_Synergetyka.pdf

Кухаренко, В. та ін. (2016) Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харків, Україна: «Міськдрук», НТУ «ХПІ». http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf

Collis, B. and Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. London, Great Britain: Kogan Page Limited. https://doi.org/10.4324/9780203046098 (in English).

Bonk, C. and Graham, C. (2006). Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, USA: Pfeiffer Publishing. http://curtbonk.com/toc_section_intros2.pdf (in English).

Christensen, C., Horn M. and Staker H. (2013). Is K‑12 Blended Learning Disruptive? An introduction of the theory of hybrids. San Francisco, USA: Clayton Christensen Institute. https://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/ (in English).

Stryuk, A. (2011). Theoretical Foundations of Combined Learning. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna, vol. 17, pp. 63–66. http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/32063 (in Ukrainian).

Tryus, Yu. and Herasymenko, I. (2012). Blended learning as an innovative educational technology in high school. Teoriia ta metodyka elektronnoho navchannia: zbirnyk naukovykh prats, vol. ІІІ, no. 1(3), pp. 299–308, 2012.https://www.ccjournals.eu/ojs/index.php/e-learn/article/view/353 (in Ukrainian).

Кryvonos, O. (2013). The use of information and communication technologies in education: textbook. manual. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. http://eprints.zu.edu.ua/10166/ (in Ukrainian).

Buhaichuk, K. (2016). Blended learning: theoretical implementation in educational process of higher educational institutions. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, vol. 54, no. 4, pp. 1–18. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434/1070(in Ukrainian).

Maryenko, M., Sukhikh, A. (2021). Features of the organization of blended learning using digital technologies. Osvitniy dyskurs: zbirnyk naukovykh prats’, 32(4), pp. 45–52. (in Ukrainian).

Distance learning in quarantine: experience and prospects. Analityko-­metodychni materialy (2021). Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka. https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-­navchannia-v-umovakh-­karantynu-dosvid-ta-perspektyvy/ (in Ukrainian).

Kovalenko, V., Maryenko, M. and Sukhikh, A. (2021). Features of the introduction of blended learning in general secondary education. Nova pedahohichna dumka, no. 3 (107), pp. 86–90. http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/363/334 (in Ukrainian).

Synergetics and education: a monograph. (2014). (edited by Kremen). Kyiv, Ukraine: Gifted Child Institute. https://www.pedagogic-­master.com.ua/public/Kremen_Synergetyka.pdf (in Ukrainian).

Kukharenko, V. and others. (2016) Teoriya ta praktyka zmishanoho navchannya: monohrafiya. Kharkiv, Ukraine: «Mis’kdruk», NTU «KhPI». http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.