Організаційно-­педагогічне та програмно-­технічне забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану
PDF
HTML

Ключові слова

дистанційне навчання
онлайн навчання
технічне забезпечення
інформаційні технології
відеоконференція
система управління навчальними матеріалами
війна

Як цитувати

Твердохліб , І. (2022). Організаційно-­педагогічне та програмно-­технічне забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Український Педагогічний журнал, (2), 116–124. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-116-124

Анотація

У статті на основі узагальнення та систематизації теоретичних знань і практичних навичок автора, описано можливості та особливості використання технічних і програмних засобів інформаційних технологій щодо організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. На основі проведеного порівняльного аналізу було встановлено, що сучасні мобільні телефони і планшети мають технічні характеристики, які не поступаються настільним комп’ютерам та ноутбукам, а в деяких випадках навіть кращі за них, а тому для успішного підключення до онлайн уроків достатньо сучасного смартфона, який мають більшість батьків та учнів, і звичайного мобільного інтернету з мінімальною швидкістю підключення 3–6 Мбіт/с. У статті проведено огляд сучасних програмних засобів для організації відеоконференцій та систем керування навчальними матеріалами (LCMS), доведено що ефективне проведення онлайн уроків можливе лише з їх використанням. У нинішніх умовах воєнного стану важливу роль повинні відігравати вчителі інформатики та фахівці в галузі ІТ‑технологій, що володіють відповідними компетентностями і здатні допомогти учасникам освітнього процесу в організації дистанційного навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-116-124
PDF
HTML

Посилання

Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., та ін. (2012) Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах: посібник. Київ. Педагогічна думка. https://core.ac.uk/download/pdf/11084159.pdf

Васильєва, Д.В. (2019). Дистанційне навчання: Вчора. Сьогодні. Завтра. Комп’ютер у школі та сім’ї, № 1(153), 21–26. https://lib.iitta.gov.ua/718231/1/CSF_01_19_00_RGB-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8–21–26.pdf

Воротникова, І.П,. Чайковська, Н.В. (2020) Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навчально-­методичний посібник. Київ. Київський університет ім. Бориса Грінченка https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf

Кухаренко, В.М., Бондаренко, В.В. (2020) Екстрене дистанційне навчання в Україні (колективна монографія). Харків. КП «Міська друкарня» https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf

Півняк, Г.Г., Бусигін, Б.С., та Дівізінюк, М.М. (2010) Тлумачний словник з інформатики. Дніпропетровськ. Національний гірничий університет. http://www.programmer.dp.ua/download/tlumachniy-­slovnik-z-informatiki.pdf

Рамський, Ю.С., Твердохліб, І.А., Ящик, О.Б., та Рамський, А.Ю. (2021). Використання відкритих онлайн курсів в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 84(4), 138–157. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4431

Самойленко, О.М., Бацуровська, І.В., Ручинська, Н.С., та Самойленко, О.О. (2017) Технологічні характеристики систем управління навчанням. World Science, № 10(26), Vol. 3. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/445957.pdf

Топузов, О.М., Головко, М.В. та ін. (2021) Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-­методичні матеріали. Київ. Педагогічна думка. DOI: http://doi.org/10.32405/978–966–644–596–7–2021–192

Fastest Mobile Network. Ukraine: Q3-Q4 2021 (2021). https://www.speedtest.net/awards/reports/2021/2021_Ukraine_Kyivstar_Q3Q4Mobile.pdf

Bohachkov, Yu.M., Bykov, V. Iu., ta in. (2012) Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: posibnyk. Kyiv. Pedahohichna dumka. https://core.ac.uk/download/pdf/11084159.pdf (in Ukrainian).

Vasylieva, D.V. (2019). Dystantsiine navchannia: Vchora. Sohodni. Zavtra. Kompiuter u shkoli ta simi, № 1(153), 21–26. https://lib.iitta.gov.ua/718231/1/CSF_01_19_00_RGB-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8–21–26.pdf (in Ukrainian).

Vorotnykova, I.P,. Chaikovska, N.V. (2020) Dystantsiine navchannia: vyklyky, rezultaty ta perspektyvy. Poradnyk. Z dosvidu roboty osvitian mista Kyieva: navchalno-­metodychnyi posibnyk. Kyiv. Kyivskyi universytet im. Borysa Hrinchenka https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf (in Ukrainian).

Kukharenko, V.M., Bondarenko, V.V. (2020) Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini (kolektyvna monohrafiia). Kharkiv. KP «Miska drukarnia» https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf (in Ukrainian).

Pivniak, H.H., Busyhin, B.S., ta Diviziniuk, M.M. (2010) Tlumachnyi slovnyk z informatyky. Dnipropetrovsk. Natsionalnyi hirnychyi universytet. http://www.programmer.dp.ua/download/tlumachniy-­slovnik-z-informatiki.pdf (in Ukrainian).

Ramskyi, Yu.S., Tverdokhlib, I.A., Yashchyk, O.B., ta Ramskyi, A. Iu. (2021). Vykorystannia vidkrytykh onlain kursiv v umovakh zmishanoho navchannia maibutnikh fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 84(4), 138–157. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4431 (in Ukrainian).

Samoilenko, O.M., Batsurovska, I.V., Ruchynska, N.S., ta Samoilenko, O.O. (2017) Tekhnolohichni kharakterystyky system upravlinnia navchanniam. World Science, № 10(26), Vol. 3. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/445957.pdf (in Ukrainian).

Topuzov, O.M., Holovko, M.V. ta in. (2021) Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu: dosvid ta perspektyvy. Analityko-­metodychni materialy. Kyiv. Pedahohichna dumka. DOI: http://doi.org/10.32405/978–966–644–596–7–2021–192 (in Ukrainian).

Fastest Mobile Network. Ukraine: Q3-Q4 2021 (2021). https://www.speedtest.net/awards/reports/2021/2021_Ukraine_Kyivstar_Q3Q4Mobile.pdf (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.