Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій
PDF
HTML

Ключові слова

технології
електротехніка
електротехнології
пазааудиторна робота
навчальний план
методи навчання

Як цитувати

Павловський, Ю. (2022). Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій. Український Педагогічний журнал, (2), 125–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-125-130

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти викладання електротехніки в педагогічних закладах вищої освіти. Обґрунтовано необхідність вдосконалення та оновлення як змісту навчальної дисципліни «Електротехніка», так і методики її викладання. Проблему відведення недостатньої кількості годин на вивчення дисципліни запропоновано вирішувати за рахунок організації позааудиторних занять (виконання самостійних розрахунково-­графічних робіт, участь студентів в електротехнічному моделюванні, виконання наукових робіт, залучення їх до написання науково-­методичних робіт), а також шляхом уведення електротехнічних завдань до змісту написання курсових та дипломних робіт.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-125-130
PDF
HTML

Посилання

Юденкова, О.П., (2011). Створення навчальних програм на основі аналізу ринку праці. http://center-­polygraph.org.ua/ua/project/newspaper/?pic=11

Пузирьов, Є.В., (2006). Кваліфікаційна характеристика як основа формування мети і змісту навчання в технічному вузі. http://novyn.kpi.ua/2006–3/08_Puziryjov.pdf

Шишкін, Г.О., (2014). Методична система формування інтегрованих знань з фізики в процесі підготовки вчителів технологій. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.

Марков Д.Ф., Великдан Ю. В., (2018). Можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій. Молодий вчений. 57 (5). 64–67.

Шишкін, Г.О., (2012). Інтеграція фізики та електротехніки в системі підготовки вчителів технологій. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. (34). 207–212.

Дідик, А., (2018). Використання інтерактивних методів при викладанні курсу «Електротехніка та електроніка» для майбутніх педагогів професійної освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. Педагогічн. 24. 100–102.

Pavliuk, L., (2020). Interactive Teaching Methods of Electrical Engineering in the Training of Future Teachers of Labor Training and Technologies. Professional Pedagogics. 2 (21). 92–99.

Матвійчук, А., (2009). Комп’ютерні програми на лабораторних заняттях з електротехніки. Трудова підготовка в закладах освіти. 14. 21–24.

Петрицин, І.О., (2013). Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій із використанням віртуального лабораторного практикуму. Молодь і ринок. 12 (107). 70–75.

Петрицин, І.О., (2017). Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій. Молодь і ринок. 1 (144). 60–64.

Пагута, М.В., Попович В. Д., Савка Л. В., Луців І. Л., (2021). Освітно-­професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)». https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/01.pdf

Iudenkova, O.P., (2011). Stvorennia navchalnykh prohram na osnovi analizu rynku pratsi. http://center-­polygraph.org.ua/ua/project/newspaper/?pic=11 (in Ukrainian).

Puzyrov, Ye.V., (2006). Kvalifikatsiina kharakterystyka yak osnova formuvannia mety i zmistu navchannia v tekhnichnomu vuzi. http://novyn.kpi.ua/2006–3/08_Puziryjov.pdf (in Ukrainian).

Shyshkin, H.O., (2014). Metodychna systema formuvannya intehrovanykh znan' z fizyky v protsesi pidhotovky vchyteliv tekhnolohiy. Donets'k: LONDON-ХХІ. (in Ukrainian).

Markov D.F., Velykdan YU.V., (2018). Mozhlyvosti vdoskonalennya protsesu profesiynoyi pidhotovky maybutn'oho vchytelya tekhnolohiy. Molodyy vchenyy. 57 (5). 64–67. (in Ukrainian)

Shyshkin, H.O., (2012). Intehratsiia fizyky ta elektrotekhniky v systemi pidhotovky vchyteliv tekhnolohii. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. (34). 207–212. (in Ukrainian).

Didyk, A., (2018). Vykorystannya interaktyvnykh metodiv pry vykladanni kursu «Elektrotekhnika ta elektronika» dlya maybutnikh pedahohiv profesiynoyi osvity. Zbirnyk naukovykh prats' Kam"yanets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu im. I. Ohiyenka. Ser. Pedahohichn. 24. 100–102. (in Ukrainian).

Pavliuk, L., (2020). Interactive Teaching Methods of Electrical Engineering in the Training of Future Teachers of Labor Training and Technologies. Professional Pedagogics. 2 (21). 92–99.

Matviychuk, A., (2009). Komp"yuterni prohramy na laboratornykh zanyattyakh z elektrotekhniky. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity. 14. 21–24. (in Ukrainian).

Petrytsyn, I.O., (2013). Elektrotekhnichna pidhotovka maybutn'oho vchytelya tekhnolohiy iz vykorystannyam virtual'noho laboratornoho praktykumu. Molod' i rynok. 12 (107). 70–75. (in Ukrainian).

Petrytsyn, I.O., (2017). Zastosuvannya komp"yuternoho modelyuvannya u protsesi elektrotekhnichnoyi pidhotovky maybutn'oho vchytelya tekhnolohiy. Molod' i rynok. 1 (144). 60–64. (in Ukrainian).

Pahuta, M.V., Popovych V. D., Savka L. V., Lutsiv I. L., (2021). Osvitno-­profesiina prohrama «Serednia osvita (Trudove navchannia ta tekhnolohii, informatyka)». https://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/01.pdf (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.