ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ США ТА КРАЇН ЄС
PDF
HTML

Ключові слова

цифрова трансформація освіти
стратегічні документи
флагманські ініціативи
освітня політика
ЄС
США

Як цитувати

Шпарик, О. . (2022). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ США ТА КРАЇН ЄС. Український Педагогічний журнал, (3), 33–43. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-33-43

Анотація

Статтю присвячено проблемі цифрової трансформації освіти. Метою дослідження є аналіз стратегічних документів і акумульованих кращих практик США та країн ЄС для визначення ключових напрямів цифрової трансформації загальної середньої освіти в цих країнах. На основі аналізу й узагальнення Національного плану освітніх технологій (2017) та Плану дій з цифрової трансформації освіти 2021‒2027 (2020), було виявлено та охарактеризовано ключові напрями цифровізації загальної середньої освіти спільні для США та країн ЄС: надійна інфраструктура, цифрова грамотність, цифрова компетенція та навички для вчителів, оцінювання та підходи до оцінювання з використанням цифрових технологій, технології штучного інтелекту в освіті для персоналізації та ефективності навчання. Також зазначено характерні вектори цифрової трансформації освіти в зазначених країнах. Зроблено висновок, що в умовах євроінтеграції, для України важливою є узгодженість напрямів розвитку цифрової трансформації освіти із вимогами світового та європейського освітнього й дослідницького просторів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-33-43
PDF
HTML

Посилання

Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. У В. Г. Кремень, O.I. Ляшенко (Ред.), Матеріали методологічного семінару НАПН України “Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку». 20–26.

Биков, В., Лещенко, М., & Тимчук, Л. (2017). Цифрова гуманістична педагогіка : посібник. https://lib.iitta.gov.ua/710669/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%93%D0%9F.pdf

Джурило, А. П., Глушко, О. З., Локшина, О. І., Маріуц, І. О., Тименко, М. М. та Шпарик, О. М. (2018). Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://core.ac.uk/download/pdf/163088295.pdf

Дущенко, О. (2021). Сучасний стан цифрової трансформації освіти. Фізико-математична освіта, 28(2), 40–45. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-007

Іванюк, І. В., & Овчарук, О. В. (2020). Відповідь українських вчителів на Covid-19: виклики і потреби використання цифрових інструментів дистанційного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 77(3), 282–291.https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3952

Карплюк, С. О. (2019). Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. У Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : матеріали методологічного семінару НАПН України. 188–197.

Коваленко, В. В., Мар’єнко, М. В., Сухіх, А. С. (2021). Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації. ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728506/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20ISBN%20978-617-95182-5-6.pdf

Кучерак, I. (2020). Цифровізація та її вплив на освітній простір в контексті формування ключових компетентностей. Інноваційна педагогіка, 2(22), 91–94 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_2/22.pdf.

Локшина, O. I., Глушко, O. З., Джурило, A. П., Кравченко, С. M., Нікольська, Н. В., Тименко, M. M., Шпарик, O. M. (2020). Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.) : оглядове видання. Авторитет. https://doi.org/10.32405/978-966-97763-0-4-2020-36

Мар’єнко, М., & Сухіх, А. (2022). Організація навчального процесу у ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стану. Український Педагогічний журнал, (2), 31–37. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-31-37

МОН. (2021). Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення. https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya

План відновлення України. (2022). https://recovery.gov.ua/

Січкаренко, К. О. (2018). Розвиток цифрових освітніх платформ та поширення цифрових компетенцій в освіті. Ефективна економіка,12. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.115

Сухонос, В. В., Гаруст, Ю.В., Шевцов Я.А. (2019). Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний досвід та вітчизняна перспектива впровадження. Правові горизонти, 19(32), 79–86.

Толочко, С. В. (2021). Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 13(169), 28‒35. https://doi.org/10.5281/zenodo.5077823

Шпарик, О. (2021). Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. Український Педагогічний журнал, (4), 65–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76

Dzhurylo, A. P., & Shparyk, O. M. (2019). ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine. Інформаційні технології і засоби навчання, 70(2), 43–58. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438

European Commission. (2019). 2nd Survey of Schools: ICT in Education. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education-0

European Commission. (2021). Digital Education Action Plan (2021‒2027). https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

How Blockchain Technology can improve School Security System? (2018, November 9). Fedena.com. Retrieved 19 July 2022 from https://fedena.com/blog/2018/11/how-blockchain-technology-can-improve-school-security-system.html

Lokshyna, O.I., Glushko, O.Z., and Tymenko, M.M. (2018) Informatisation of School Education in Ukraine under Globalization and Europeanization. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 1 (2105), 302–316. http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000302.pdf

Mazurek, G. (2019). Transformacja cyfrowa–perspektywa instytucji szkolnictwa wyższego. In J. Woźnicki (Ed.), Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 1989–2019. 313–332. http://cpp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Mazurek.pdf

Medvedovskaya, O. (2021). Digital transformation of education in Ukraine. In D. Bele & L. Weis (Eds.), Sustainable development in a modern knowledge society (pp.118–128). Ljubljana School of Business. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2021_-_vspv_b2_slovenia_cover.pdf#page=119

Mertala, Pekka. (2020). Paradoxes of participation in the digitalization of education: a narrative account. Learning, Media and Technology, 45(2), 179–192. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1696362

OET. (2017). National Education Technology Plan. https://tech.ed.gov/netp/

Priorities. (2021, December 6). Office of Educational Technology. https://tech.ed.gov/priorities/

Verina, N., & Titko, J. (2019). Digital transformation: conceptual framework. In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. 719–727. https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.073

Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641

Bykov, V. Yu. (2019). Tsyfrova transformatsiia suspilstva i rozvytok kompiuterno-tekhnolohichnoi platformy osvity i nauky Ukrainy. In V. H. Kremen, O.I. Liashenko (Red.), Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy “Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku». 20–26.

Bykov, V., Leshchenko, M., & Tymchuk, L. (2017). Tsyfrova humanistychna pedahohika : : posibnyk. https://lib.iitta.gov.ua/710669/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%93%D0%9F.pdf

Dushchenko, O. (2021). Suchasnyi stan tsyfrovoi transformatsii osvity. Fizyko-matematychna osvita, 28(2), 40–45. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-007

Dzhurylo, A. P., & Shparyk, O. M. (2019). ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 70(2), 43–58. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438

Dzhurylo, A. P., Hlushko, O. Z., Lokshyna, O. I., Mariuts, I. O., Tymenko, M. M., & Shparyk, O. M. (2018). Transformatsiini protsesy u shkilnii osviti krain Yevropeiskoho Soiuzu ta SShA : monohrafiia. TOV «KONVI PRINT». https://core.ac.uk/download/pdf/163088295.pdf

European Commission. (2019). 2nd Survey of Schools: ICT in Education. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2nd-survey-schools-ict-education-0

European Commission. (2021). Digital Education Action Plan. 2021‒2027. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

How Blockchain Technology can improve School Security System? (2018, November 9). Fedena.com. Retrieved 19 July 2022 from https://fedena.com/blog/2018/11/how-blockchain-technology-can-improve-school-security-system.html

Ivaniuk, I. V., & Ovcharuk, O. V. (2020). Vidpovid ukrainskykh vchyteliv na Covid-19: vyklyky i potreby vykorystannia tsyfrovykh instrumentiv dystantsiinoho navchannia. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 77(3), 282–291.https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3952

Karpliuk, S. O. (2019). Osoblyvosti tsyfrovizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli. In Informatsiino-tsyfrovyi osvitnii prostir Ukrainy: transformatsiini protsesy i perspektyvy rozvytku : materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy. 188–197.

Kovalenko, V. V., Marienko, M. V., & Sukhikh, A. S. (2021). Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii u protsesi zmishanoho navchannia v zakladakh zahalnoi serednoi osvity: metodychni rekomendatsii. IITZN NAPN Ukrainy. https://lib.iitta.gov.ua/728506/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20ISBN%20978-617-95182-5-6.pdf

Kucherak, I. (2020). Tsyfrovizatsiia ta yii vplyv na osvitnii prostir v konteksti formuvannia kliuchovykh kompetentnostei. Innovatsiina pedahohika, 2(22), 91–94 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/22/part_2/22.pdf

Lokshyna, O. I., Hlushko, O. Z., Dzhurylo, A. P., Kravchenko, S. M., Nikolska, N. V., Tymenko, M. M., & Shparyk, O. M. (2020). Vidpovid svitovoi spilnoty na vyklyky COVID-19 v osviti (liutyi-cherven 2020 r.) : ohliadove vydannia. Avtorytet. https://doi.org/10.32405/978-966-97763-0-4-2020-36

Lokshyna, O.I., Glushko, O.Z., and Tymenko, M.M. (2018) Informatisation of School Education in Ukraine under Globalization and Europeanization. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 1 (2105), 302–316. http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000302.pdf

Marienko, M., & Sukhikh, A. (2022). Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u ZZSO zasobamy tsyfrovykh tekhnolohii pid chas voiennoho stanu. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (2), 31–37. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-31-37

Mazurek, G. (2019). Transformacja cyfrowa–perspektywa instytucji szkolnictwa wyższego. In J. Woźnicki (Ed.), Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 1989–2019. 313–332. http://cpp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Mazurek.pdf

Medvedovskaya, O. (2021). Digital transformation of education in Ukraine. In D. Bele & L. Weis (Eds.), Sustainable development in a modern knowledge society. 118–128. Ljubljana School of Business. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2021_-_vspv_b2_slovenia_cover.pdf#page=119

Mertala, Pekka. (2020). Paradoxes of participation in the digitalization of education: a narrative account. Learning, Media and Technology, 45(2), 179–192. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1696362

MON. (2021). Kontseptsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky: MON zaproshuie do hromadskoho obhovorennia. https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya

OET. (2017). National Education Technology Plan. https://tech.ed.gov/netp/

Plan vidnovlennia Ukrainy. (2022). https://recovery.gov.ua/

Priorities. (2021, December 6). Office of Educational Technology. https://tech.ed.gov/priorities/

Shparyk, O. (2021). Kontseptualni zasady tsyfrovoi transformatsii osvity: yevropeiskyi ta amerykanskyi dyskurs. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (4), 65–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76

Sichkarenko, K. O. (2018). Rozvytok tsyfrovykh osvitnikh platform ta poshyrennia tsyfrovykh kompetentsii v osviti. Efektyvna ekonomika,12. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.115

Sukhonos, V. V., Harust, Yu.V., & Shevtsov Ya.A. (2019). Didzhytalizatsiia osvity v Ukraini: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana perspektyva vprovadzhennia. Pravovi horyzonty, 19(32), 79–86.

Tolochko, S. V. (2021). Tsyfrova kompetentnist pedahohiv v umovakh tsyfrovizatsii zakladiv osvity ta dystantsiinoho navchannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka, 13(169), 28‒35. https://doi.org/10.5281/zenodo.5077823

Verina, N., & Titko, J. (2019). Digital transformation: conceptual framework. In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering (pp. 719–727). https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.073

Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.