МІНІМІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ
PDF
HTML

Ключові слова

заклади загальної середньої освіти
змішане навчання
мінімізація освітніх втрат
непередбачувані глобальні впливи

Як цитувати

Малихін, О. ., Арістова, Н. ., & Рогова, В. (2022). МІНІМІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ. Український Педагогічний журнал, (3), 68–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76

Анотація

Проблема організації та здійснення змішаного навчання не є новою для педагогічної науки загалом та в контексті реалізації освітнього процесу в закладах середньої освіти зокрема. В умовах воєнного стану актуалізується вивчення питань щодо обґрунтування доцільності застосування в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти новітніх методологічних підходів, моделей, технологій, форм організації, методів, прийомів і засобів змішаного навчання, пов’язаних із імплементацією основних положень компетентнісно орієнтованої освіти під впливом непередбачуваних глобальних впливів. Ключовим завданням організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та в повоєнний період є мінімізація освітніх втрат учнів як центральних суб’єктів здобуття освіти. Саме змішане навчання розуміємо як форму організації освітнього процесу, яка гармонійно поєднує наявний досвід провадження освітнього процесу в класичному форматі та досягнень сучасної педагогічної науки щодо здійснення освітнього процесу в дистанційному форматі, що спрямовується на підтримання належного рівня надання освітніх послуг здобувачам освіти. Автори дослідження наголошують на необхідності визначення та нагальній потребі максимально швидкого розв’язання психолого-дидактичних задач, пов’язаних із провадженням змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти загалом та в умовах воєнного стану зокрема (урахування об’єктивно обумовлених причин та чинників, що можуть виявлятися як деструктивні щодо здобуття якісної освіти в закладах загальної середньої освіти) з перспективою їх подальшого вивчення у повоєнний період.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76
PDF
HTML

Посилання

Кремень, В.Г. (Pед.). (2021). Енциклопедія освіти (2-ге вид. допов. та перероб.). Юрінком Інтер.

Кухаренко, В.М. (Ред.). (2016). Теорія та практика змішаного навчання: монографія. «Міськдрук», НТУ «ХПІ».

Малихін О. В., Арістова Н. О., Шпарик О. М. (2021a). Використання позитивного досвіду організації освітнього процесу в країнах ЄС в умовах непрогнозованих глобальних впливів у системі національної освіти України: методичні рекомендації. КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.32405/978-617-8124-25-0-2021-70

Малихін О. В., Арістова Н. О., Шпарик О. М. (2021b). Організація освітнього процесу в Україні та країнах ЄС в умовах непрогнозованих впливів: довідкове видання. КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.32405/978-617-8124-26-7-2021-71

Міністерство освіти і науки України. (2016). Нова Українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Education Elements. (2022). Distance Learning & Hybrid Learning. https://www.edelements.com/distance-learning-pd-and-support-services

International Bureau of Education. (n.d.). Blended Learning. http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/b/blended-learning

Malykhin, O., Aristova, N., & Alieksieieva, S. (2022). Boosting Lifelong Learning for General Secondary Schoolteachers: Digital Competence Development Amid Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 819–827. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6859

Malykhin, O., Aristova, N., & Kalinina, L. (2022). Schoolteachers-Parents Interactions Amid Distance and Blended Learning: Two-Year Experience of Overcoming Negative Influences of COvid-19. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 454–464. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6858

TeachThought. (2021). The Definition of Blended Learning. https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-blended-learning/

Topuzov, O., Malykhin, O., & Aristova, N. (2022). General Secondary Teachers’ Views on Educational Process Amid the Covid-19 Pandemic: Two-Year Experience of Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 549–559. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6841

Topuzov, O., Malykhin, O. & Aristova, N. (2021). System of Psychological and Didactic Tasks Players in the Process Face in the Paradigm “Teachers – Schoolchildren – Parents” Amid the Covid-19 Pandemic. Education: Modern Discourses, 4, 23–31. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-03

Education Elements. (2022). Distance Learning & Hybrid Learning. https://www.edelements.com/distance-learning-pd-and-support-services

International Bureau of Education. (n.d.). Blended Learning. http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/b/blended-learning

Kremen, V.H. (Еd.). (2021). Entsyklopediia osvity (2nd ed.). Yurinkom Inter.

Kukharenko, V.M. (Еd.). (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia: monohrafiia. «Miskdruk», NTU «KhPI».

Malykhin O. V., Aristova N. O., Shparyk O. M. (2021a). Vykorystannia pozytyvnoho dosvidu orhanizatsii osvitnoho protsesu v krainakh YeS v umovakh neprohnozovanykh hlobalnykh vplyviv u systemi natsionalnoi osvity Ukrainy: metodychni rekomendatsii. KONVI PRINT. https://doi.org/10.32405/978-617-8124-25-0-2021-70

Malykhin O. V., Aristova N. O., Shparyk O. M. (2021b). Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v Ukraini ta krainakh YeS v umovakh neprohnozovanykh vplyviv: dovidkove vydannia. KONVI PRINT. https://doi.org/10.32405/978-617-8124-26-7-2021-71

Malykhin, O., Aristova, N., & Alieksieieva, S. (2022). Boosting Lifelong Learning for General Secondary Schoolteachers: Digital Competence Development Amid Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 819–827. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6859

Malykhin, O., Aristova, N., & Kalinina, L. (2022). Schoolteachers-Parents Interactions Amid Distance and Blended Learning: Two-Year Experience of Overcoming Negative Influences of COvid-19. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 454–464. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6858

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2016). Nova Ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

TeachThought. (2021). The Definition of Blended Learning. https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-blended-learning/

Topuzov, O., Malykhin, O. & Aristova, N. (2021). System of Psychological and Didactic Tasks Players in the Process Face in the Paradigm “Teachers – Schoolchildren – Parents” Amid the Covid-19 Pandemic. Education: Modern Discourses, 4, 23–31. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-03

Topuzov, O., Malykhin, O., & Aristova, N. (2022). General Secondary Teachers’ Views on Educational Process Amid the Covid-19 Pandemic: Two-Year Experience of Blended Learning. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 549–559. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6841

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.