ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЗАУРУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
PDF
HTML

Ключові слова

інформаційний бум
обмеженість ресурсів людини з опанування знаннями
евристичні рішення
тезаурус навчальної дисципліни

Як цитувати

Камишин, В. ., Рева, О., Завгородній, С. ., & Сагановська, Л. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЗАУРУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Український Педагогічний журнал, (3), 100–107. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-100-107

Анотація

В умовах інформаційного буму нагально актуальним є виріщення проблеми, з одного боку, структурної організації (ірхітектоніки) простору знань, що за світовими прогнозами має досягти у 2025 році 163 Zb. З іншого ж боку, йдеться про визначення тезаурусу певної галузі знань (чи певної навчальної дисципліни), тобто того повного і систематизованого набору даних, що вважається в інформатиці доcmатнім для людини-користувача або ЕОМ, щоби успішно орієнтуватися в цій галузі знань. І саме цей тезаурус має бути успішно опанованим навченими в межах відповідних навчальних програм.
Розглядаючи «дерево знань» як об’єкт, схожий навіть не на розгалужений кущ, а на баньян з кількома стовбурами, обґрунтовано теоретичну можливість і представлено математичну модель застосування методології евристичних рішень для «обрізання» зазначеного «дерева», а отже формування шуканих тезаурусів навчальних дисциплін.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-100-107
PDF
HTML

Посилання

Kремень, В. Г., Ільїн, В.В. (2012). Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Педагогічна думка.

Камишин, В. В., Рева, О.М., Добровольська, Н.А. (2016). Системно-кібернетичні основи організації простору знань у дидактиці в умовах інформаційного буму. Вища школа, 9, 103‒117.

Кремень, В. Г. (2014). Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Педагогіка і психологія, 4, 5–10.

Купенко, В. О. (2015). Педагогічні проекти: навчальний посібник. Сумський державний університет.

Лем, С. (1990). Подорож шоста, або як Трурль і Кляпавцій створили Демона Другого Порядку, аби розбійника Морданя перемогти. Кіберіада (І.І. Сварник, Пер. з польськ.) (сс.182‒196). Видавництво художньої літератури «ДНІПРО».

Рева, О.М., Камишин, В.В., та ін. (2019). Методи і моделі кваліметрії синергетичного ефекту у дидактиці: монографія. ІОД НАПН України.

Савельєва, Н.М. (Ред.) (2017). Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів: довідник для педагогічних та науково-педагогічних працівників. ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Шевченко, І. (2010). Педагогічне проєктування та його складові. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки, 91, 256‒260.

Kamyshyn, V. V., Reva, O.M., Dobrovolska, N.A. (2016). Systemno-kibernetychni osnovy orhanizatsii prostoru znan u dydaktytsi v umovakh informatsiinoho bumu. Vyshcha shkola, 9, 103‒117.

Kremen, V. H. (2014). Problemy yakosti ukrainskoi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin. Pedahohika i psykholohiia, 4, 5–10.

Kremen, V. H., Ilin, V.V. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu. Pedahohichna dumka.

Kupenko, V. O. (2015). Pedahohichni proekty: navchalnyi posibnyk. Sumskyi derzhavnyi universytet.

Lem, S. (1990). Podorozh shosta, abo yak Trurl i Kliapavtsii stvoryly Demona Druhoho Poriadku, aby rozbiinyka Mordania peremohty. Kiberiada (I.I. Svarnyk, Transl.) (pp.182‒196). Vydavnytstvo khudozhnoi literatury «DNIPRO».

Reva, O.M., Kamyshyn, V.V. et al. (2019). Metody i modeli kvalimetrii synerhetychnoho efektu u dydaktytsi: monohrafiia. IOD NAPN Ukrainy.

Savelieva, N.M. (Ed.) (2017). Navchalno-metodychne zabezpechennia osvitnikh komponentiv: dovidnyk dlia pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv. PNPU imeni V. H. Korolenka.

Shevchenko, I. (2010). Pedahohichne proiektuvannia ta yoho skladovi. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Pedahohichni nauky, 91, 256‒260.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.