СИСТЕМА МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ 5 КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
HTML

Ключові слова

мовленнєва ситуація
система мовленнєвих ситуацій
компетентнісно орієнтоване навчання німецької мови

Як цитувати

Яковчук, М. . (2022). СИСТЕМА МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ 5 КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (3), 127–136. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-127-136

Анотація

У статті обґрунтовано методичні засади розроблення системи мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісного навчання німецької мови учнів 5 класів. Визначено, що основний зміст навчання німецької мови можна розглядати як дидактично доцільно дібрану й особливим способом організовану структуру навчальних дій учнів, спрямовану на оволодіння спілкуванням в усній та письмовій формах відповідно до комунікативних намірів, які узгоджуються зі змістом навчальної програми. Схарактеризовано підходи, що визначають теоретичні засади розроблення системи вправ і завдань для організації ситуаційного спілкування учнів 5 класів, формуючи в них відповідні ключові компетентності. Визначено й охарактеризовано методи формування та розвитку мовленнєвої компетентності учнів 5 класів гімназій на уроках німецької мови. У статті запропоновано принципи добору та окреслено функції мовленнєвих ситуацій для реалізації компетентнісно орієнтованого навчання. Основні концепти проведеного дослідження були апробовані автором у власній педагогічній діяльності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-127-136
PDF
HTML

Посилання

Ніколаєва, С. Ю. (2002). Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Ленвіт.

Полонська, Т. К. (2017). Сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України, (22), Ч. 2., 294–300.

Редько, В. Г. та інші. (2021). Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5‒9 класи» для закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Zymomrya.ta.in.14.07.pdf

Редько, В. Г. (2021). Дидактичне моделювання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Український педагогічний журнал, (1), 30–42.

Скалкин, В. Л. (1989). Обучение диалогической речи: посібник для вчителів. Київ.

Nikolaieva, S. Yu. (2002). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh. Lenvit.

Polonska, T. K. (2017). Sutnist kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov u pochatkovii shkoli. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu pedahohiky NAPN Ukrainy, (22), Ch. 2., 294–300.

Redko, V. H. et al. (2021). Modelna navchalna prohrama «Inozemna mova. 5‒9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Zymomrya.ta.in.14.07.pdf

Redko, V. H. (2021). Dydaktychne modeliuvannia movlennievykh sytuatsii yak zasobiv kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov u zakladakh zahalnoi serednoi osvity. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (1), 30–42.

Skalky`n, V. L. (1989). Obucheny`e dy`alogy`cheskoj rechy`: posibny`k dlya vchy`teliv. Ky`yiv. (in Russian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.