ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
PDF
HTML

Ключові слова

навчання
організація навчання
дистанційне навчання
змішане навчання
інтернет ресурси
освітні платформи
платформатизоване навчання

Як цитувати

Яковлєва, І. . (2022). ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Український Педагогічний журнал, (3), 137–148. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-137-148

Анотація

Зміни, що відбулися у світі та Україні, зумовили глобальну інформатизацію освітнього процесу в навчальних закладах. Одним із пріоритетів сьогодення є створення єдиного освітнього середовища та платформатизоване навчання, що розглядається як одна з умов досягнення нової якості освіти. Опис сучасних платформ, що дають змогу значно підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу як очного, так і заочного навчання в початковій школі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-137-148
PDF
HTML

Посилання

Балюк, В.П., Спірякова, С.В. (Ред)., Токміленко, О.В., Чорней, О.В. (2018). Дистанційне навчання: досвід, становлення та розвиток: бібліографічний покажчик (2001-2017 рр.). Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха.

Гриневич, Л.М. та ін. (2020). Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Козлов, В. Є. (2013). Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення. Честь і закон, 1(44), 73–76.

Міністерство освіти і науки України. (2020). Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

НУШ. (2020, Березень 16). 35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ. https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/

Положення про електронні освітні ресурси. (2012). Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 р. № 1060. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text

Пометун, О.І., Пироженко, Л.В. (2003). Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник. А.С.К.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання. (2013). Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145- VІІ (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Тарнавська, Т. В. (2013). Сутність інформаційних технологій в освіті. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 108(1). http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_31

Тищенко, М.А. (2020). Переваги та недоліки використання платформ дистанційного навчання. International scientific e-journal ΛΌГOΣ, 16. https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.60.html

Удовиченко, І.В. (Ред.). (2021). Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації. НВВ КЗ СОІППО.

Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину. (2020). Лист Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 https://rogatyn-osvita.gov.ua/more_news/10-15-55-31-03-2020

Baliuk, V.P., Spiriakova, S.V. (Red)., Tokmilenko, O.V., Chornei, O.V. (2018). Dystantsiine navchannia: dosvid, stanovlennia ta rozvytok: bibliohrafichnyi pokazhchyk (2001-2017 rr.). Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka, Biblioteka imeni M. A. Zhovtobriukha.

Hrynevych, L.M. ta in. (2020). Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v shkolakh Ukrainy v umovakh karantynu. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka.

Kozlov, V. Ye. (2013). Elektronni osvitni resursy. Zahalni vymohy ta metodyka stvorennia. Chest i zakon, 1(44), 73–76.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli: metodychni rekomendatsii. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

NUSh. (2020, March 16). 35 instrumentiv dlia dystantsiinoho navchannia – dobirka NUSh. https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/

Polozhennia pro elektronni osvitni resursy. (2012). Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy 01.10.2012 r. № 1060. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text

Pometun, O.I., Pyrozhenko, L.V. (2003). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid: metodychnyi posibnyk. A.S.K.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145- VII (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia. (2013). Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 № 466 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity pid chas karantynu. (2020). Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 23.03.2020 № 1/9-173 https://rogatyn-osvita.gov.ua/more_news/10-15-55-31-03-2020

Tarnavska, T. V. (2013). Sutnist informatsiinykh tekhnolohii v osviti. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 108(1). http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_31

Tyshchenko, M.A. (2020). Perevahy ta nedoliky vykorystannia platform dystantsiinoho navchannia. International scientific e-journal ΛΌHOΣ, 16. https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.60.html

Udovychenko, I.V. (Ed.). (2021). Dystantsiinyi format vzaiemodii subiektiv osvitnoi diialnosti: metodychni rekomendatsii. NVV KZ SOIPPO.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.