ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ
PDF
HTML

Ключові слова

заклад дошкільної освіти
освіта
розвиток
дошкільне дитинство

Як цитувати

Швець, Т. . (2022). ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ. Український Педагогічний журнал, (3), 149–155. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-149-155

Анотація

У статті розглянуто особливості та вагомість групової взаємодії здобувачів дошкільної освіти як основи формування впевненості в собі. Автор обґрунтовує важливість формування зазначеного феномену у закладі дошкільної освіти, аналізує наукові доробки вчених щодо досліджуваного поняття. Виокремлено, що впевненість у собі залежить від освітніх впливів, що будуть сприяти набуттю здобувачем освіти віри в себе, розвивають адекватну самооцінку, позитивний світогляд. Впевненість у собі здобувача дошкільної освіти є неусвідомленою, що залежить від суспільного оточення, тому вагомим є підтримка, віра в дитину як з боку педагогів закладу дошкільної освіти, так і родини. На цій основі вказано, що групова форма діяльності під час освітнього процесу у закладі дошкільної освіти передбачає створення сприятливих умов для спілкування педагогів та здобувачів дошкільної освіти між собою. Взаємини між педагогом та дошкільниками стають товариськими, здійснюється взаємна підтримка.
У наукових роботах з означеного феномену акцентується на важливості старшого дошкільного віку, специфічній сприйнятливості дітей старшого дошкільного віку до формування цієї якості. Ця сприйнятливість характеризується новоутвореннями особистості дошкільника: зачатки довільної поведінки, власної свідомості, підпорядкованість своїм мотивам, базові навички рефлексії.
Також окреслено правила групової діяльності, які обов’язково потрібно дотримуватися педагогу закладу дошкільної освіти.
Здійснення освітнього процесу, що ґрунтується на груповій діяльності є однією з найголовніших, оскільки за впевненість дошкільника в собі формується під час групової діяльності за умови її правильної організації.
Формування в здобувачів дошкільної освіти впевненості в собі в груповій діяльності можливе тільки за допомогою варіативних ігор. Їх значення ми виокремили на основі того, що пріоритетною діяльністю для дошкільників є гра, яка реалізує низку функцій для гармонійного психічного розвитку.
Узагальнено проаналізовані дослідження та констатовано, що формування впевненості в собі здобувачів дошкільної освіти буде результативним за умови залученості дітей до групової діяльності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-149-155
PDF
HTML

Посилання

Безсонова, О. (2019). Форми групової взаємодії дошкільників. Вихователь-методист дошкільного закладу, (2), 21‒29.

Бєлєнька, Г. В. (2011). Характеристика поняття "професійна компетентність вихователя дітей дошкільного віку". У Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти: навчально-методичний посібник (сс. 112‒145).

Богуш, А. М. (2014). Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навчальний посібник. Видавничий Дім "Слово".

Гавриш, Н. В. (2007). Орієнтація на розвиток суб’єктності студента у процесі підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної освіти. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 1, 44–49.

Кабанцева, А. (2020). Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо. Дошкільне виховання, 1, 3‒8.

Ладивір, С. О. (2010). Психологічні умови реалізації потенційних можливостей дитини. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, т.4: Психологія розвитку дошкільника, 6, 84–97.

Ломако, Л. І. (2014). Шляхи та способи формування готовності до самоосвіти майбутніх педагогів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 35, 249‒254. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_36

Павлієнко, С., & Шеремет, І. (2020). Розвиток пізнавального інтересу у дітей старшого дошкільного віку у процесі пошуково – дослідницької діяльності. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 49–53. https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v3.15

Пісарєва, О. В. (2012). Виявлення первинних ціннісних орієнтацій старшого дошкільника в спілкуванні з однолітками. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, том ІV: Психологія розвитку дошкільника, 8, 224–232.

Соловйова, Л.І. (2018). Цінності дитини: шляхи привласнення в дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, том ІV: Психологія розвитку дошкільника, 14, 262–276.

Bruder, M. B. (2010). Early childhood intervention: A promise to children and families for their future. Exceptional Children, 76(3), 339–355.

Cryer, D., Clifford, R. (2003). Early childhood education and care in the USA. Paul Brooks.

Freeman, R., Valkil, S. (2004). The role of family childcare providers in early intervention. Early Childhood Education Journal, 32, 121–125. https://doi.org/10.1007/s10643-004-1078-4

Barblett, L., Barratt-Pugh, C., Knaus, M., Copper, T. (2020). Supporting Aboriginal families’ and children’s developing sense of belonging at KindiLink. Australasian Journal of Early Childhood. https://doi.org/10.1177/1836939120966079

Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011). Family literacy in Europe: Using parental support initiatives to enhance early literacy development. NRDC, Institute of Education. http://www.nrdc.org.uk/?p=795

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2018). Research methods in education (8th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315456539

Dockett, S., & Perry, B. (2021). Families and educators in remote Queensland: Sense of place in the delivery of a remote kindergarten program. Australian Educational Researcher, 48(3), 467–484. https://eric.ed.gov/?id=EJ1302735

Barblett, L., Barratt-Pugh, C., Knaus, M., Copper, T. (2020). Supporting Aboriginal families and childrens developing sense of belonging at KindiLink. Australasian Journal of Early Childhood, 45(4), 309–321. https://doi.org/10.1177/1836939120966079

Bezsonova, O. (2019). Formy hrupovoi vzaiemodii doshkilnykiv. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, (2), 21‒29.

Bielienka, H. V. (2011). Kharakterystyka poniattia "profesiina kompetentnist vykhovatelia ditei doshkilnoho viku". In Doshkilna osvita: teoretyko-metodychni aspekty: navchalno-metodychnyi posibnyk (pp.112‒145).

Bohush, A. M. (2014). Movlennievo-ihrova diialnist doshkilnykiv: movlennievi ihry, sytuatsii, vpravy: navchalnyi posibnyk. Vydavnychyi Dim "Slovo".

Bruder, M. B. (2010). Early childhood intervention: A promise to children and families for their future. Exceptional Children, 76(3), 339–355.

Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011). Family literacy in Europe: Using parental support initiatives to enhance early literacy development. NRDC, Institute of Education. http://www.nrdc.org.uk/?p=795

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2018). Research methods in education (8th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315456539

Cryer, D., Clifford, R. (2003). Early childhood education and care in the USA. Paul Brooks.

Dockett, S., & Perry, B. (2021). Families and educators in remote Queensland: Sense of place in the delivery of a remote kindergarten program. Australian Educational Researcher, 48(3), 467–484. https://eric.ed.gov/?id=EJ1302735

Freeman, R., Valkil, S. (2004). The role of family childcare providers in early intervention. Early Childhood Education Journal, 32, 121–125. https://doi.org/10.1007/s10643-004-1078-4

Havrysh, N. V. (2007). Oriientatsiia na rozvytok subiektnosti studenta u protsesi pidhotovky profesiino kompetentnykh fakhivtsiv z doshkilnoi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 1, 44–49.

Kabantseva, A. (2020). Dytiachi strakhy: vyiavliaiemo, vyvchaiemo, dolaiemo. Doshkilne vykhovannia, 1, 3‒8.

Ladyvir, S. O. (2010). Psykholohichni umovy realizatsii potentsiinykh mozhlyvostei dytyny. Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, tom IV: Psykholohiia rozvytku doshkilnyka, 6, 84–97.

Lomako, L. I. (2014). Shliakhy ta sposoby formuvannia hotovnosti do samoosvity maibutnikh pedahohiv. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 35, 249‒254. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_36

Pavliienko, S., & Sheremet, I. (2020). Rozvytok piznavalnoho interesu u ditei starshoho doshkilnoho viku u protsesi poshukovo – doslidnytskoi diialnosti. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 49–53. https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v3.15

Pisarieva, O. V. (2012). Vyiavlennia pervynnykh tsinnisnykh oriientatsii starshoho doshkilnyka v spilkuvanni z odnolitkamy. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, tom IV: Psykholohiia rozvytku doshkilnyka, 8, 224–232.

Soloviova, L.I. (2018). Tsinnosti dytyny: shliakhy pryvlasnennia v doshkilnomu vitsi. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, tom IV: Psykholohiia rozvytku doshkilnyka, 14, 262–276.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.