Інновації в управлінні шкільною освітою у глобалізованому світі
PDF
HTML

Ключові слова

управління
шкільна освіта
школо-базований менеджмент
формальне-неформальне управління
децентралізація

Як цитувати

Максименко, О. . (2023). Інновації в управлінні шкільною освітою у глобалізованому світі. Український Педагогічний журнал, (4), 32–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-32-44

Анотація

У статті розглянуто особливості новітніх позицій трансформування та реформування управління шкільною освітою за сучасних глобалізованих умов розвитку освіти у світі та спрямування спільних зусиль світових організацій і країн на розбудову якісної, доступної освіти для кожного у суспільстві, на сталий розвиток задля майбутнього та вдосконалення людського потенціалу і підвищення конкуретності людського капіталу задля розв’язання викликів та нагальних завдань сьогодення щодо ключових життєво важливих питань  існування людства. Зосереджуючи увагу на засадничих принципах демократичного розвитку та децентралізації управління життям сучасного суспільства, питання інновацій управління шкільною освітою висвітлюється у контексті зміни сутності терміна «управління» та з позицій залучення і функціонування власне громадянського суспільства, взаємовпливовості та спільної трансформації обох, співпраці на рівні шкільної освіти як безпосередніх учасників, організаторів, зацікавлених та відповідальних осіб, а також представників територіальних громад. Проаналізовано, що формат нової рамки управління шкільною освітою складається з поєднання формального і неформального управління, партисипативного управління, управління освітою / освітнього менеджменту, школо-базованого управління / менеджменту, лідерства та автономії навчального закладу.
Представлено погляди на феномен школо-базованого менеджменту як інноваційного інструменту подальших змін процесу управління, його складові, що охоплюють комплекс завдань для спільного вирішення та вдосконалення освіти з урахуванням потреб та перспективних трансформацій школи, суспільства, держави.
Розглянуто особливості трансформування процесу управління для учасників за умов глобалізації: впровадження реформування школо-базованого менеджменту та прогностичні погляди щодо особливостей внутрішніх змін сторін і подальшого вдосконалення сутнісних характеристик.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-32-44
PDF
HTML

Посилання

Бєлова, В.В. (2021). Система управління середньою освітою в Англії. Кандидатська дисертація. НАПН України. Інститут педагогіки. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Bielova-V.V._Diss_Sept.-19-2-1.pdf

Бойченко, К. В. (2011). Взаємодія школи та громади в управлінні школою: європейський досвід та українські перспективи. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Полтава. 63–68.

Бойченко, М. А. (2010). Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою США. Кандидатська дисертація. Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

Джурило, А.П., Глушко, О.З., Локшина, О.І, Маріуц, І.О., Тименко, М.М., Шпарик, О.М. (2018). Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/713168/1/18-01.pdf

Джурило, А. П. (2015). Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація. Український педагогічний журнал, 4, 170‒178. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_22

Калініна, Л. (2017). Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти. Рідна школа. 1-2. 8–17. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rsh_2017_1-2_4

Локшина, О. І. (2009). Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.). СПД Богданова А.М. https://lib.iitta.gov.ua/5435/

Сбруєва, А. А. (2005). Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.). Ін-т педагогіки АПН України. http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/427

Семяновський, В. М. (2018). Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами. Статистика України, 1, 47–51. http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3424

Тимошко, Г. М. (2011). Сутність поняття «управління» та «менеджмент» в педагогічній теорії і практиці. Теорія та методика управління освітою, 7. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/13.pdf

Ярова, О. Б. (2013). Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу. Порівняльно-педагогічні студії. 4 (18). 63–72.

Ярова, О. Б. (2016). Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 1, 342–349.

Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., Santibáñez, L. (2009). Decentralized Decision-making in Schools: The Theory and Evidence on School-based Management. Directions in Development; human development. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2632

Bray, М. (1996). Decentralization of Education: community financing. World Bank. http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/Feb2004Course/Background%20materials/Bray.pdf

European Commission. (2017, May 30). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. School development and excellent teaching for a great start in life. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:248:FIN

Fiske, B. Е. (1996). Decentralization of Education. World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-3723-8

Florestal, K., Cooper, R. (1997). Decentralization of Education. World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-3933-8

Gaynor, С. (1998). Decentralization of Education: teacher management. World Bank. http://web.worldbank.org/archive/website00238I/WEB/PDF/DID_5.PDF

Lokshyna, O., Dzhurylo, A., Hlushko, O. (2021). Secondary education reform priorities under globalisation: the case of Ukraine in comparison with China, Germany and Poland. SHS Web of Conferences; Les Ulis, Vol. 104, DOI:10.1051/shsconf/202110401004 https://www.proquest.com/openview/d8c4c295a1ab5493e164235e27bd8009/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040545

Lokshyna, O.I., Shparyk, O.M., Dzhurylo, A.P. (2015). The European Vector of School Education Content Transformations in Ukraine Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (30), Issue: 59, 7-10. https://lib.iitta.gov.ua/709999/1/The%20European%20Vector%20of%20School%20Education%20Content%20Transformations%20in%20Ukraine.pdf

Moradi S., Beidokht, A.A. Fathi K. (2016). Comparative Comparison of Implementing School-Based Management in Developed Countries in the Historical Context: From Theory to Practice. International Education Studies, Vol. 9, No. 9. 191-198. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112703.pdf

UNESCO Education Sector Division for Policies and Lifelong Learning Systems (ED/PLS) Section of Education Policy (ED/PLS/EDP) (2016, January). Changing dynamics in the governance of education: A comparative analysis of emerging issues and reforms in emerging countries. https://pdf4pro.com/amp/view/education-unesco-5d7613.html

UNESCO Thesaurus. (n.d.). Education. Retrieved August 21, 2021, from http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/mt1.20

UNESCO, & Bokova, I. G. (2017). UNESCO moving forward the 2030 agenda for sustainable development 2009–2017. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247785.

UNESCO, International Academy of Education & Caldwell, B. J. (2005). School based management. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141025

Windzio, M., Sackmann, R., Martens, K. (2005). Types of Governance in Education – A Quantitative Analysis (No. 25). Universität Bremen, Collaborative Research Center 597 - Transformations of the State, Bremen. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28275/1/501321926.PDF

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Оксана Максименко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.