Стратегічний та законодавчий рівні реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах у країнах ЄС
PDF
HTML

Ключові слова

Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя
Європейський Союз
загальна середня освіта
зміст освіти
ключові компетентності
навички
трансверсальні компетентності

Як цитувати

Глушко, О. (2023). Стратегічний та законодавчий рівні реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах у країнах ЄС. Український Педагогічний журнал, (4), 45–58. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-45-58

Анотація

У статті наведено огляд стратегічних та законодавчих принципів реформування змісту шкільної освіти у країнах ЄС, оновлення змісту навчальних програм на компетентнісних засадах, зроблено акцент на розвитку цифрової компетентності як ключової в учнів закладів загальної середньої освіти на сучасному етапі. На основі аналізу європейських стратегічних документів Європейської довідкової рамки ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018), Європейського плану навичок для конкурентоспроможності, соціальної справедливості та стійкості (2020), Плану дій з цифрової освіти 2021–2027 (2020), Цифровий компас: європейський шлях до цифрового десятиліття (2021) було виявлено та охарактеризовано сутність трансформацій, що мали місце в освіті держав-членів ЄС, наголошено на необхідності підвищення рівня цифрових навичок для кожного європейця.
У статті уточняються значення термінів ключові компетентності, навички, трансверсальні компетентності. Обґрунтовано важливість формування та розвитку ключових і трансверсальних компетентностей в учнів для успішного професійного розвитку в майбутньому.
Розкрито компетентнісні засади модернізації змісту освіти в державах-членах ЄС. З’ясовано, що більшість країн ЄС, одним із пріоритетів освітньої політики визначають розвиток ключових компетентностей. Підкреслюється, що країни ЄС перебувають на різних етапах впровадження ключових компетентностей у навчальні програми/плани шкільної освіти, проте завдяки реформуванню змісту і застосуванню міждисциплінарного підходу, цей процес значно активізувався. З’ясовано, що формування трансверсальних компетентностей в учнів, у тому числі, сприяє розвитку предметних компетентностей. Зроблено висновок, що в умовах реформування європейської шкільної освіти саме компетентнісна парадигма формує інноваційний погляд на освіту, сприяє забезпеченню якісної та ефективної освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-45-58
PDF
HTML

Посилання

Биков, В., Спірін, O., Пінчук, O. (2020). Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». UNESCO Chair Journal “Lifelong Professional Education in the XXI Century”, (1), 27–36. https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36

Бібік, Н. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: кол. монографія. «К.І.С.», 45–50.

Глушко, О. (2019). Модернізаційний вимір шкільної освіти у Польщі: ключові тенденції розвитку. Український Педагогічний журнал, (4), 32–41. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-32-41

Глушко, О. (2021). Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід. Науково-педагогічні студії, (5), 8–21. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-8-21

Джурило, А. П., Глушко, О. З., Локшина, О. І., Маріуц, І. О., Тименко, М. М. та Шпарик, О. М. (2018). Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США: монографія. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://core.ac.uk/download/pdf/163088295.pdf

Кремень, В., Гриневич, Л., Луговий, В., & Таланова, Ж. (2021). Формування цифрової компетентності у школі: кадрові виклики і відповіді для України. Український Педагогічний журнал, (4), 6–28. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28

Локшина, О. (2019). Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року. Український Педагогічний журнал, (3), 21–30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2019_3_5

Ляшенко, О., & Топузов, О. (2021). Науковий супровід модернізації змісту базової середньої освіти: проблеми і виклики. Український Педагогічний журнал, (4), 29–36. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36

Овчарук, О. (2020). Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності людини та цифрового громадянства в європейських країнах. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 76, (2), 1–13.

Пометун, О., Гупан, Н. (2019). Розвиваймо критичне мислення як наскрізне уміння у навчанні історії. Педагогічна освіта: теорія і практика. Вип. 27 (2), 92–98. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2019-27-0.92-98

Рада Європи. (2018). Рамка компетентностей для культури демократії. Том 3. Рекомендації щодо впровадження. 135 с. https://rm.coe.int/rf-cdc-vol-3-/1680966748

Редько, В. (2019). Концептуальні засади змісту освітнього іншомовного комунікативного середовища компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Педагогіка і психологія, (1). 13–23.

Шпарик, О. (2021). Концептуальні засади цифрової трансформації освіти: європейський та американський дискурс. Український педагогічний журнал, (4), 66–76. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76

Barbousas, J. (2021). Teaching in the 21st century: challenges, key skills and innovation. La Trobe University. Australia. https://www.latrobe.edu.au/nest/teaching-in-the-21st-century-challenges-key-skills-and-innovation/

Barrett, M. (2018). How schools can promote the intercultural competence of young people. European Psychologist, 23(1), 93–104. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000308

Barrett, M. (2021). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world: The OECD PISA Global Competence framework, assessments and findings. 63 p. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Cedefop. (2021).Vocational education and training in Portugal : short description, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2801/251891)

Core curriculum – values and principles for primary and secondary education. (2017). Ministry of Education and Research. https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/core-curriculum.pdf

Council of the European Union. (2018). Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). Official Journal of the European Union, Vol. 61, 1–13. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7)

Dzhurylo, A. and Shparyk, O. (2019). ICT competence for secondary school teachers and students in the context of education informatization: global experience and challenges for Ukraine. Information Technologies and Learning Tools, vol. 70, no. 2. 43 – 58. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2438.

Dzhurylo, A., Hlushko, O., & Shparyk, O. (2021). Innovative approaches to formulation and development of soft skills of secondary school students in the context of Ukraine’s integration into the European education area. Education: Modern Discourses, 4, 39–49. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-05

European Commission. (2020). European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1196/IP_20_1196_EN.pdf

European Commission. (2021a). Digital Education Action Plan (2021–2027). https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan.

European Commission. (2021b). 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118

Eurydice. (2022). National Education Systems. Finland. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/finland/finland

Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development. vol. 68, (5). 2449–2472. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4

Friesen, N. (2018). Continuing the Dialogue: Curriculum, Didaktik and Theories of Knowledge. Journal of Curriculum Studies, 50(6), 724–732. https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1537377

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam. (2010). https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_parluks_lv_0.pdf

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021–2027 gadam. Latvijas Republikas Saeimas lēmumu Nr. 418/Lm13. Apstiprināts ar 2020 gada 2 jūlija. (2020). https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf

Liashenko, O. (2019). Modernization of the general secondary education content as the basis of reformng the Ukrainian school. Education: Modern Discourses. 2, 126–133. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2019–1–15.

OECD. (2018). The Future of Education and Skills. Education 2030. The Future We Want. 23 p. https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

OECD. (2019a). OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning Compass 2030. A Series of Concept Notes. 146 p. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

OECD. (2019b). Future of Education and Skills 2030. Conceptual learning framework. Concept note: Skills for 2030. 15 p. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030.pdf

Schleiche, A. (2019 Mai 27). A new tool for navigating through a complex world. Linkedin. https://www.linkedin.com/pulse/new-tool-navigating-through-complex-world-andreas-schleicher?trk=public_profile_article_view

UNESCO, 2016. School and Teaching Practices for Twenty-first Century Challenges: Lessons from the Asia-Pacific Region. Bangkok Office. https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=577)

Utdanningsdirektoratet. (n.d.). Core curriculum – values and principles for primary and secondary education. Retrieved October 17, 2022, from https://www.udir.no/lk20/overordnet-del?kode=his01-03&lang=eng

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Оксана Глушко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.