Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світлі української педагогічної думки
PDF
HTML

Ключові слова

реформа «Нова українська школа»
НУШ
освітня реформа
шкільна освіта
заклади загальної середньої освіти
українська педагогічна думка

Як цитувати

Гриневич, Л. . (2023). Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світлі української педагогічної думки. Український Педагогічний журнал, (4), 98–111. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-98-111

Анотація

Стаття присвячена висвітленню концептуальних підходів та баченню реформи «Нова українська школа» через призму положень класиків філософсько-педагогічної  вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки, що мали вплив на освітні зміни в Україні. Подано погляди вчених та педагогів-практиків, чий внесок у світову та вітчизняну шкільну освіту, людський розвиток та світоглядно-методологічні засади української освіти в контексті сучасних глобалізаційних викликів є значним. Серед ідеологів нової школи виділено доробок відомих мислителів та педагогів, Г. Сковороди, Т. Шевченка, К. Ушинського, С. Русової, І. Франка, Б. Грінченка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського, А. Зязюна, В. Кременя та ін. Окреслено ідеї вітчизняної педагогічної думки та їхнє втілення у підходах до реалізації реформи «Нова українська школа». Наукова новизна полягає у розкритті паралелей між ідеями видатних просвітителів, педагогів і філософів минулого та сучасності та концептуальними положеннями реформи «Нова українська школа» у контексті її реалізації. Зроблено висновок, що сучасна реформа «Нова українська школа» у сфері загальної середньої освіти базується на глибоких українських освітянських традиціях та ідеях видатних вітчизняних мислителів та педагогів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-98-111
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н. (2008) Компетентність у навчанні. Енциклопедія освіти (2-ге вид. допов. та перероб.), с.408‒409.

Бібік, Н. (2015) Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал, (1), 47‒58. https://lib.iitta.gov.ua/9772/1/10-35-1-PB%20%281%29.pdf

Бібік, Н. (Ред.) (2019) Нова українська школа: порадник для вчителя. Літера ЛТД.

Ващенко Г. (1976) Підручник для Виховників, Учителів і українських Родин. Видавництво Центральної Управи Спілки Української Молоді. http://gromada-i-misto.org/wp-content/uploads/2017/11/Vykhovnyi_ideal_Zapysky_vykhovnyka.pdf

Ващенко, Г. (1957) Проект системи освіти в самостійній Україні. Вид-во Центрального Комітету Спілки Української Молоді (СУМ) https://diasporiana.org.ua/ukrainica/11047-vashhenko-g-proekt-sistemi-osviti-v-samostiyniy-ukrayini/

Вікторенко, І., Федь, І., & Вовк, Н. (2022). Витоки та теоретико-методологічна база започаткування та реалізації реформи нової української школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2(17), 15–30. http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259989

Дем'яненко, Н. (2013) Ушинський Костянтин Дмитрович. Смолій, В. (ред), Енциклопедія історії України : у 10 т., 257.

Джус, О. (2018) Українська національна школа: ідеї Софії Русової в сучасній освіті. Учитель початкової школи. 10, 3‒6. https://upsh.com.ua/2018-10

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Зязюн, І. (2003) Філософія неперервної професійної освіти і сучасні психолого-педагогічні парадигми. Андрющенко, В., Кремень, В. (ред) Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз, 167−275.

Зязюн, І. (2008) Філософія педагогічної дії: Монографія. ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Ковалів., Ю (2007) Філософія серця. Літературознавча енциклопедія : у 2 т., 534.

Кремень, В. (2008) Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Пед. думка.

Ляшенко, О. (2019) Модернізація змісту освіти як чинник реформування української школи. Фізика як змістовий і концептуальний елемент природничої освіти і її роль у процесі розбудови нової української школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії, 2019». Десна, 2019, 3–5. https://lib.iitta.gov.ua/717258/1/Модернiзацiя_змiсту_освiти_ Чернiгiв_2019.pdf.

Маклауд, С. А. «Піаже. Когнітивна теорія». Просто психологія. https://search.credoreference.com/content/entry/edinburghthinkl/jean_piaget/0

Нагачевська, З., Джус О. (2007) Софія Русова. З маловідомого і невідомого. – Ч. 2: Сеньйорка українського жіноцтва... Гостинець.

Огнев’юк, В. О. (2003). Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) [Неопубл. дис. д-ра філос. наук]. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.

Пастух, Б. (2006) Борис Грінченко ‒ безкомпромісний лицар національної ідеї. Книжковий світ.

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» № 988-р. (2016, 14 грудня) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80.

Савченко, О. (2014) Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми. Рідна школа. 4–5 (квітень–травень), 12‒16.

Сковорода, Г. (2011) Повна академічна збірка творів. (Ушкалов, Л., ред). Вид-во Канад. ін-ту укр. студій.

Скрипник, П. (2004) Грінченко Борис Дмитрович. Енциклопедія історії України : у 10 т. Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, Т. 2 : Г‒Д, 206.

Сухомлинська, О. (2005) Ушинський Костянтин Дмитрович. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник для студентів ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття. Київ : Либідь, 284‒292.

Сухомлинський, В. (1977‒1978). Вибрані твори у 5-ти т. Т.2.

Франко, І. (1986) Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі. Філософські праці, 401–409.

Франко, І. (1986). Що таке поступ? Філософські праці, 300–348.

Шевченко, Т. (2003). І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. Зібрання творів: У 6 т. Т. 1: Поезія 1837‒1847, 348‒354.

Шевченко, Т. (2003). І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. Зібрання творів: У 6 т. Т. 1: Поезія 1837‒1847, 737‒740.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.