Методи дистанційного навчання української мови
PDF
HTML

Ключові слова

метод навчання
метод учіння
прийом
дистанційне навчання української мови

Як цитувати

Голуб, Н. ., & Горошкіна, О. . (2023). Методи дистанційного навчання української мови. Український Педагогічний журнал, (4), 148–158. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-148-158

Анотація

У статті визначено й схарактеризовано ефективні методи дистанційного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти. Визначено орієнтири в доборі методів: учні як суб’єкти освітнього процесу; уміння як результативний складник; форма навчання. Акцентовано на такому поділі методів: методи вчителя (методи навчання), методи учня (методи учіння) і методи їхньої спільної діяльності. Визначено методи учіння для кожного виду діяльності, зокрема: оргдіяльнісні; методи опрацювання й засвоєння інформації; методи закріплення й творчого застосування знань і вмінь; методи самоконтролю. Схарактеризовано методи навчання, зокрема розповіді та його різновидів; методи спільної діяльності вчителя й учнів – діалогічний, спостереження за мовою, проблемний, ситуаційний, а також метод проєкту.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-148-158
PDF
HTML

Посилання

Вітт, Ґ., Берд, Д. (2022). Покоління Z. Як бренди формують довіру. Пер. з англ. А.О. Климовської. Харків: Віват.

Голуб, Н. (2013). Метод проєктів на уроці української мови в школі. Українська мова і література в школі. 8, 15‒19.

Голуб, Н. (2013). Ситуаційний метод на уроках української мови в школі. Українська мова і література в школі. 7, 18‒23.

Голуб, Н., Горошкіна, О. (2021). Сторителінг на уроках української мови: до проблеми дидактичної номінації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. 3 (47), 97‒103.

Голуб, Н.Б., Горошкіна, О.М. (2021). Українська мова: Модельна навчальна програма. 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти. https://drive.google.com/file/d/1ngp-IBriUmeHFzzN-7QxjTU14_c9BRE0/view

Гончаренко, С.У. (2008). Метод. Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком.

Горошкіна, О.М. (2021). Робота з підручником як метод навчання української мови Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20‒21 травня 2021 р. Київ: Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725620

Державний стандарт базової середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16.

Воротникова, І. П,. Чайковська, Н. В. (2020) Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. https://ippo.kubg.edu.ua/content/18970.

Концепція дистанційної освіти в Україні. (2019). http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/ .

Лист МОН України № 1/9-609 від 2 листопада 2020 року. Щодо організації дистанційного навчання. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya.

Оклі, Б. (2020) Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну. Пер. з англ. А. Замоцний. 3-тє вид. Київ: Наш формат.

Пентилюк, М. (ред.). (2004). Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах. Підручник для студентів-філологів. Київ: Ленвіт.

Сидоренко, О., Чуба, В. (упоряд.). (2001). Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. Київ: Центр інновацій та розвитку.

Смульсон, М.Л. (ред.). (2012). Дистанційне навчання: психологічні засади: монографія. Кіровоград: Імекс-ЛТД.

Сурмін, Ю.П. (2005) Метод аналізу ситуацій (case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: монографія. Київ: МАУП.

Топузов, О.М. (ред). (2021). Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-navchannia-v-umovakh-karantynu-dosvid-ta-perspektyvy

Яценко, Т., Міщенко, О. (2020) Шкільне дистанційне навчання літератури: від можливості до необхідності. Українська мова і література в школі. 4, 20‒29.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.