Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст
PDF
HTML

Переглядів анотації: 138

Ключові слова

початкова школа
концепція «Нова українська школа»;
дидактика початкової школи
майбутній учитель початкової школи
дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи
структурні компоненти (змістовий, процесуальний, мотиваційний) дидактичної підготовки
дидактична компетентність майбутнього вчителя початкової школи

Як цитувати

Кодлюк , Я. (2023). Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст. Український Педагогічний журнал, (4), 175–183. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-175-183

Анотація

У статті розкрито проблему дидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті концепції «Нова українська школа» за трьома компонентами: змістовий, процесуальний і мотиваційний. Змістовий компонент підготовки охоплює знання з дидактики початкової школи як навчальної дисципліни, що згруповані у три змістові модулі: «Теоретичні основи процесу навчання» («Предмет і завдання дидактики», «Процес навчання в початковій школі», «Закономірності і принципи навчання», «Зміст початкової освіти», «Підручник для початкової школи»); «Організація навчального процесу в сучасній початковій школі» («Методи навчання», «Форми організації навчального процесу», «Урок у початковій школі», «Контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів»); «Актуальні проблеми дидактики початкової освіти» («Розвивальний характер навчання в сучасній початковій школі», «Реформування початкової ланки освіти у контексті концепції «Нова українська школа»»). У структурі змістового компонента виокремлено інваріантний і варіативний складники: перший («ядро») охоплює відомості, які усталилися в науці; другий – варіативний – нові знання («оболонку»), що відображає тенденції розвитку дидактики початкової школи на сучасному етапі. Процесуальний передбачає діяльнісний підхід до навчання дидактики, націлює на формування у студентів здатності (умінь, навичок, компетентностей) застосовувати набуті знання у професійній діяльності і реалізується шляхом виконання практичних завдань різного рівня складності. Мотиваційний компонент забезпечує стійкий інтерес до дидактики початкової школи як науки, позитивну мотивацію до оволодіння дидактичними (предметними) знаннями, вміннями, навичками, компетентностями, прагнення до самовдосконалення. Результатом такої підготовки є сформована в майбутніх учителів початкової школи дидактична компетентність, що передбачає здатність студента організувати навчальний процес у школі першого ступеня на різних рівнях – змісту початкової освіти; форм, методів і засобів навчання; його результативності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-175-183
PDF
HTML

Посилання

Барбашова, І. А. (2022). Дидактика: навч. посіб. 3-тє вид., оновл. та випр. Мелітополь: Видавничій дім Мелітопольської міської друкарні.

Кодлюк, Я. (2012). Дидактична система О. Я. Савченко. Науковий простір академіка Олександри Савченко / упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, О. С. Покусова; за ред. Я. П. Кодлюк. Київ: Богданова А. М., 224–235.

Кодлюк, Я. (2013). Суб’єктність молодшого школяра в навчальній діяльності. Початкова школа. 1. 6–9.

Кодлюк, Я. П. (2013). Дидактика початкової школи: практичний курс: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон.

Кодлюк, Я. П. (2016). Ключові компетентності у змісті підручників для початкової школи. Проблеми сучасного підручника. 17. 182–191.

Кодлюк, Я. П. & Кобрин, З. А. (2021). Ключова компетентність молодших школярів «навчання впродовж життя»: змістовий аспект. Концептуальні шляхи розвитку наукових знань: мат-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2021 року). Київ: МЦНіД, 29–30.

Кодлюк, Я. П., Онишків З. М. (2007). Педагогіка початкової школи: програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Лозенко, А. П. (2010). Рефлексивні уміння як складові змістового компоненту дидактичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів: компетентнісний підхід. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (Серія: Теорія і практика навчання та виховання): зб. наук. праць. Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 14. 65–71.

Нова українська школа. (2016). Концептуальні засади реформування середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Савченко, О. (2012). Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. Початкова школа. 8. 1–6.

Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової освіти: підручник. Київ: Грамота.

Савченко, О. Я. (1997). Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Абрис.

Савченко, О. Я. (1999). Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Генеза.

Савченко, О. Я. (1993). Урок у початкових класах: навчально-методичний посібник. Київ: Освіта.

Ярошинська, О. О. (2012). Дидактика: навчальний посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Умань: ПП Жовтий О. О.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.