З досвіду провадження сучасних освітніх технологій навчання хімії здобувачів медичної освіти в умовах воєнного стану. Огляд
PDF
HTML

Переглядів анотації: 246

Ключові слова

медична освіта
хімія
; дистанційне та змішане навчання
критичне мислення

Як цитувати

Гойстер, О., & Гудзенко, А. (2023). З досвіду провадження сучасних освітніх технологій навчання хімії здобувачів медичної освіти в умовах воєнного стану. Огляд. Український Педагогічний журнал, (4), 195–206. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-195-206

Анотація

У статті на основі систематизації досвіду авторів представлено результати напрацювання дієвих практик викладання хімії майбутнім медичним фахівцям за умов сучасного стану освіти в Україні. Застосовуючи різні методи і прийоми організації навчального процесу при вивченні органічної, аналітичної, біоорганічної та медичної хімії у приватному вищому навчальному закладі «Київський медичний університет» (ПВНЗ КМУ) помічене зростання якості навчання у здобувачів вищої освіти при дистанційному режимі в умовах воєнного стану. Реалізована на базі КМУ СМАРТ платформа надає можливість не тільки тренуватися, але й проходити «Пробний КРОК» онлайн та прогнозувати свої результати.  Використанням прийомів інтерактивного навчання та стратегій критичного мислення показало ефективність їх застосування у поєднанні з унікальною цифровою платформою PrExam для активування мотивації студентів до отримання знань, спроможності до свідомого осмислення своїх професійних навичок та вміння ухвалювати сміливі та нестандартні рішення. Своєю чергою, творчий підхід викладача у виконанні професійних обов’язків, дає і йому можливість особистого та професійного розвитку.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-195-206
PDF
HTML

Посилання

Богатирьова, О.В., Холмовой, Ю.П. (2020). Віртуальна лабораторна робота з аналітичної хімії для студентів–фармацевтів дистанційної форми навчання. Фармацевтичний журнал, 75 (5), 34–41.

Бурмас, Н.І., Бойко, Л.А. (2019). Система дистанційної форми навчання на кафедрі загальної хімії. Медична освіта, 2, 15–18. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10338.

Верболович, А.Л. (2022). Використання у професійній діяльності педагога методів ейдетики як засобу стимулювання позитивної навчальної мотивації та розвитку обдарованості здобувачів. Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного стану: матеріали науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 23–25 червня 2022 р.), 37‒48. https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2022/02/Збірник-конференції-2021.pdf.

Верголяс, О.О., Верголяс, М.Р. (2021). Позитивні аспекти дистанційного навчання студентів. Д487 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти, зб. наук. праць. Київ: НАУ, 120‒123. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/citationstylelanguage/get/ieee?submissionId=15759&publicationId=15523.

Гойстер, О.С. (2020). Біологічна цінність білків. Використання методів критичного мислення на прикладі заняття з біохімії. Профтехосвіта, 6 (138), 34‒45.

Данилевський, В., Чепурна, Н. (2022). Особливості освітньої діяльності в умовах воєнного часу. Педагогічний вісник, 1‒2, 2‒5.

Дяченко, І.М. (2018). Системне мислення та структурний метод – шляхи подолання відчуження знань у процесі викладання курсу та створення підручника «Історія і медицина України». Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, 60 (5), 150‒155. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23484

Ждан, В.М., Бабаніна, М.Ю., Кітура, Є.М., Ткаченко, М.В. (2018). Счасні методологічні підходи до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря. Здоров’я нації, 2 (49), 28–29.

Іванькова, Н.А., Строітєлєва, Н.І., Дмитрієв, В.С. (2020). Особливос-ті організації дистанційного навчання з медичної інформатики на базі хмарних сервісів. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інфо-рмаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020), зб. наук. пр., Харків, 26–27 листопада 2020, 44–46.

Кадемія, М. Ю. (2016). Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Київ-Вінниця, 44, 330–333.

Лист МОН від 18.03.2022 №1/3507-22/. Про внутрішню академічну мобільність учасників освітнього процесу. https://kmu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/jpg2pdf-1.pdf

Локшина, О., Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С. та ін. (2022). Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій. Український педагогічний журнал, 2, 5‒18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2.

Марченко, А.В. (2020). Переваги та недоліки дистанційного навчан-ня майбутніх лікарів-стоматологів. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 4, 11–14.

Окрепка, Г. (2022). Віртуальна лабораторія ChemCollective: особли-вості, переваги та перспективи використання на практичних заняттях з хі-мії у закладах вищої освіти. Проблеми освіти, 1 (196), 120‒133. https://doi.org/10.52256/2710-3986.1-96.2022.08.

Саух, П.Ю. (2011). Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перс-пективи: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. http://eprints.zu.edu.ua

Сікорська, О.О., Орду, К.С. (2021). Дистанційна освіта у закладах вищої медичної освіти України: недоліки та переваги. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспек-тиви, 2 (84), 75‒78.

Сорос інвестує сотні мільйонів доларів в боротьбу зі зміною клімату. (2020). Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/24/656212/.

Ситник, І.М. (2019). Підвищення навчальної мотивації студентів з використанням методу командно-орієнтованого навчання. Медична наука України, 15(1‒2), 74‒79. https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2019.11.

Хайтович, М.В., Потаскалова, В.С., Савельєва-Кулик, Н.О., Теміро-ва, О.А., Скрипник, І.М. та ін. (2020). Використання дистанційних методів навчання в медичній освіті. Проблеми безперервної медичної освіти та на-уки, 3, 29–32.

Чернишова, С.В. (2021). Зарубіжний досвід інноваційного розвитку вищої освіти. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукраїн-ської науково-практичної конференції, Київ, 8-11 грудня, 526‒529.

Чіранова, Д.І. (2021). Інноваційні технології у викладанні медичних дисциплін. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції. – Київ, 8‒11 грудня, 534‒537.

Чубукова, О.Ю., Пономаренко, І.В. (2018). Інноваційні технології доповненої реальності для викладання дисциплін у вищих навчальних за-кладах України. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 16, 20‒27. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_16_.

Ястремська, С.О. (2017). Порівняльний аналіз навчальних можливо-стей сучасних моделей дистанційного навчання. Журнал Науковий огляд, 8 (40), 1‒15.

Burgess, A., Bleasel, J., Haq, I., Roberts, C. (2017). Team-based learning (TBL) in the medical curriculum: better than PBL? BMC Medical Education, 17, 243. https://doi.org/10.1186/s12909-017-1068-z.

Lee, Y.H., Kim, K-J. (2018). Enhancement of student perceptions oflearner-centeredness and community of inquiry in flipped classrooms. BMC Medical Education, 18, 242. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1347-3.

Martin, M. (2022). Top Edtech Trends for 2022 (18 Marh, 2022). Thinkific News. https://www.thinkific.com/blog/educational-technology-trends/.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.