Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації
PDF
HTML

Ключові слова

відбудова освіти
освітні втрати
діагностика освітніх втрат
механізми компенсації освітніх втрат

Як цитувати

Топузов, О. ., Головко, М. ., & Локшина, О. . (2023). Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації. Український Педагогічний журнал, (1), 5–13. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-5-13

Анотація

У статті актуалізовано проблему діагностики та компенсації освітніх втрат як комплексного показника освітньої системи. Акцентовано увагу на тому, що освітні втрати мають накопичувальний ефект і зростають пропорційно до тривалості припинення функціонування закладів освіти. Визначено основні чинники, що зумовлюють освітні втрати в умовах воєнного стану та пов’язані з відсутністю доступу до освітніх послуг у зв’язку з безпековою ситуацією, руйнуванням освітньої інфраструктури, вимушеним переміщенням суб’єктів освітнього процесу, відсутністю технічних засобів дистанційного навчання. Виявлено тенденцію зниження рівнів навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання, порушення систематичності та повнофункціональності контрольно-оцінювальної діяльності педагогів. Проаналізовано основні труднощі в реалізації освітнього процесу в умовах воєнного стану та зроблено висновок, що одним із чинників ефективного онлайн-навчання, не менш важливим, ніж наявність швидкісного інтернету та сучасних гаджетів, є достатній рівень сформованості в учнів та вчителів цифрової компетентності. Узагальнено підходи щодо компенсації освітніх втрат у міжнародній освітній практиці та зроблено висновок щодо доцільності застосування міжнародного досвіду з урахуванням конкретних умов та освітніх потреб українських учнів, педагогів, батьків. Обґрунтовано необхідність розроблення методології та інструментарію реалізації широкого діагностичного дослідження, зокрема й українських учнів за кордоном, задля виявлення рівня освітніх втрат та вироблення конкретних механізмів їхньої компенсації.
Наголошено на важливості своєчасного виявлення та компенсації освітніх втрат партнерської взаємодії усіх учасників освітнього процесу, співпраці закладів освіти, батьків та громади.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-5-13
PDF
HTML

Посилання

Бурда, М., Васильєва, Д. (2022). Особливості навчання математики в умовах воєнного стану (методичні рекомендації). Математика в рідній школі. 4–5, 6–15. https://lib.iitta.gov.ua/731956/.

Локшина, О. та ін. (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання. НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Педагогічна думка: https://undip.org.ua/library/osvitav-realiiakh-viyny-oriientyry-mizhnarodnoi-spilnoty-ohliadove-vydannia/.

Міністерство освіти і науки України. (09.05.2022). МОН презентувало проєктні пропозиції для вирішення нагальних проблем української освіти у воєнний та післявоєнний періоди. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-prezentuvalo-proyektni-propoziciyi-dlya-virishennya-nagalnih-problem-ukrayinskoyi-osviti-u-voyennijta-pislyavoyennij-periodi.

Назаренко, Ю. (2022). Освітні втрати: підходи до вимірювання та компенсації. https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/zapyska_osvitni-vtraty.pdf.

Освітній омбудсмен України. (23 січня 2023). Освітні втрати школярів: вимірювання й компенсація на рівні громади й ЗЗСО. Нова Українська Школа. https://nus.org.ua/news/osvitni-vtraty-shkolyariv-vymiryuvannyaj-kompensatsiya-na-rivni-gromady-j-zzso/.

Освітній омбудсмен України. (6 жовтня 2022). Як освітні втрати вплинуть на економіку України. https://eo.gov.ua/yak-osvitni-vtraty-vplynut-na-ekonomiku-ukrainy/2022/06/10/.

Як надолужити освітні втрати? (3 січня 2023). Український центр оцінювання якості освіти. https://testportal.Gyöngyvér, M., Zoltán, H. (2023). Short- and long-term effects of COVID‑related kindergarten and school closures on first- to eighth-grade students’ school readiness skills and mathematics, reading and science learning. Learning and Instruction. 83. 101706. doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101706.gov.ua/yak-nadoluzhyty-osvitni-vtraty/.

Hanushek, E. & Woessmann, L. (2020). The Economic Impacts of Learning Losses. OECD Education Working Papers, No. 225, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/21908d74-en

Huong, L. T., Na-Jatturas, T. (2020). The COVID‑19 induced learning loss – What is it and how it can be mitigated?

UKFIET. The Education and Development Forum. https://www.ukfiet.org/2020/the-covid‑19-induced-learningloss-what-is-it-and-how-it-can-be-mitigated/.

Kuhfeld, M. (2019). Surprising new evidence on summer learning loss. Phi Delta Kappan. 101 (1), 25–29. doi: https://doi.org/10.1177/0031721719871560.

Lokshyna, O., & Topuzov, O. (2021). COVID-19 and education in Ukraine: Responses from the authorities and opinions of educators. Perspectives in Education, 39(1), 207-230. https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i1.13

Liao, H., Ma, S, Xue, H. (2022). Does school shutdown increase inequality in academic performance? Evidence from COVID‑19 pandemic in China. China Economic Review. 2022. Vol. 75. 101847. doi: https://doi.org/10.1016/j.chieco.2022.101847.

Naumenko, S., Holovko, S. (2022). Distance learning in Ukraine experience and challenges. Educația de calitate în contextul provocărilor societale: materialele conferinței științifice cu participare internațională, 21 octombrie 2022 / coordonatori ştiinţifici: Lilia Pogolşa, Nelu Vicol; comitetul ştiinţific: Barbăneagră Alexandra [et al.]. Chişinău: S. n., 2022 (CEP UPS). Pр. 268–273. https://lib.iitta.gov.ua/732327/.

Topuzov, O., Bibik, N., Lokshyna, O., & Onopriienko, O. (2022). Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. Education: Modern Discourses, 5, 7-18. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2022-5-01

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.